Ktl-icon-tai-lieu

Hướng Dẫn tổ chức Tiêu Hủy Tài Liệu

Được đăng lên bởi Lưu Thị Hiền Hiền
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
SỞ NỘI VỤ
Số: 653/HD-SNV
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2010

HƯỚNG DẪN
Về thẩm tra “Danh mục tài liệu hết giá trị” và tổ chức
tiêu hủy tài liệu lưu trữ tại phường-xã-thị trấn
________

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận-huyện.

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia số 34/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04
tháng 4 năm 2001; Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ
Quốc gia; Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ,
Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Công văn số
879/VTLTNN-NVĐP ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Cục văn thư và Lưu trữ
Nhà nước - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị, Sở
Nội vụ hướng dẫn việc thẩm tra “Danh mục tài liệu hết giá trị” và tổ chức tiêu
hủy tài liệu lưu trữ tại phường-xã-thị trấn như sau:
1. Về thủ tục và trình tự tiêu hủy tài liệu hết giá trị:
Trước khi đề nghị Phòng Nội vụ quận-huyện thẩm tra, Ủy ban nhân dân
phường-xã-thị trấn chuẩn bị tổ chức thực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo
các bước:
a) Lập danh mục tài liệu hết giá trị và viết bản thuyết minh tài liệu hết giá
trị.
b) Trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức hồ sơ xét hủy tài liệu hết giá trị,
hồ sơ gồm:
- Tờ trình về việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị;
- Danh mục tài liệu hết giá trị;
- Bản thuyết minh tài liệu hết giá trị;
- Mục lục hồ sơ, tài liệu giữ lại;
- Quyết định về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu.
c) Thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu thực hiện việc xét hủy tài
liệu hết giá trị. Về thành phần Hội đồng xác định giá trị đối với tài liệu bảo quản
tại lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức và đối với tài liệu bảo quản tại lưu trữ
1

lịch sử các cấp theo điểm a, khoản 3 mục II của Công văn 879/VTLTNNNVĐP.
c1) Đối với tài liệu bảo quản tại lưu trữ hiện hành của phường-xã-thị trấn,
Hội đồng xác định giá trị tài liệu gồm:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn, Chủ tịch Hội đồng;
- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn phụ trách lĩnh vực có
tài liệu đề nghị tiêu hủy, Phó Chủ tịch Hội đồng;
- Đại diện đơn vị, bộ phận, tổ có tài liệu đề nghị...




 !!"


TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2010
#$%&
'(!)*(+,-%, !*.(/0012!3(405(+678/(9!:
(0;2!<=(/0012>2(+?(0!>@ 4AB(!6(+C
DDDDDDDD
  !"# $%& '(')*+ *$,-
./0 123, 45*678)*/!#&9:;<<=4>?=<!@$<:
6 1!:.A;<<=B! CDC 9===;<<:E!@$<F6 1!:.A;<<:
/G&  2 G)*$DC / #6#H66 # @ AI69D#J*/G& 123, 45*678
?*/!#&B K!659<:;<<F!@$<:6 1!.A;<<F/G&II#
LM 5N!(O/ 0/.!P #,ALMP)*$J QL@/R/S*6T/ 0//G&UI#LMP
 V!I# LM6 *I/ $%&  ' ('/S2 6W P/S2 *$,BK! L. 9
FXY4E!@$=Y6 1!=;.A;<</G&M/L.6 5L@45*678
 @5N/II#LMLJL#,/ 5N!(O6T/ 0/6#Z* G$6@#3#,* H6!#167CPU
I#LM 5N!(OL#,/6 [A67&\& AM/6@#3#,* H6!#167C]L@6T/ 0/6#Z*
G$6@#3#,*35*6786Q#2 5^!_`6 C67S 59&*
EF'(!<(.8/(+G !((0;2!<=(/0012!3(405(+6H
75N/a #DJ! C V!I#LM)*+ *$,6 [A67&P$%& '('
2 5^!_`6 C67S/ *[%C6T/ 0/6 b/ #,6#Z* G$6@#3#,* H6!#167C6 cd
/1/%5N/
&e4+2(& AM/6@#3#,* H6!#167CL@L#H6%f6 *$H6A# 6@#3#,* H6!#1
67C-
%e7g !5^#D0!Dh*/R)*&P6T/ 0/ i9R_j6 G$6@#3#,* H6!#167CP
i9R!iA
^67g LJL#,/6#Z* G$6@#3#,* H6!#167CB
& AM/6@#3#,* H6!#167CB
f6 *$H6A# 6@#3#,* H6!#167CB
M/3M/ i9RP6@#3#,*!#83Q#B
?*$H6DC LJL#,/6 @ 3+2I#Di!_1/DC !#167C6@#3#,*-
/e @ 3+2I#Di!_1/DC !#167C6@#3#,*6 b/ #,L#,/_j6 G$6@#
3#,* H6!#167C-J6 @ 2 hI#Di!_1/DC !#167CD#LN#6@#3#,*%fd)*f
6Q#35*678 #, @ /G&/R)*&P6T/ 0/L@D#LN#6@#3#,*%fd)*f6Q#35*678
=
Hướng Dẫn tổ chức Tiêu Hủy Tài Liệu - Trang 2
Hướng Dẫn tổ chức Tiêu Hủy Tài Liệu - Người đăng: Lưu Thị Hiền Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng Dẫn tổ chức Tiêu Hủy Tài Liệu 9 10 929