Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn việc vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Được đăng lên bởi Heo Dat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2012/TT-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VIỆC VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM TRONG LĨNH VỰC Y TẾ BẰNG PHƯƠNG
TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục
hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc vận
chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như sau:
MỤC I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hướng dẫn việc vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng,
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (sau đây gọi tắt là hóa chất) bằng phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:
a) Điều kiện vận chuyển hóa chất;
b) Thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất.
2. Thông tư này không điều chỉnh việc vận chuyển hóa chất là nhang muỗi: kem xoa, dung dịch xoa
trên da xua muỗi; tấm MAT; bả diệt kiến, gián, ruồi và các hóa chất quy định tại Khoản 2, 3, và 4 Điều
2 Nghị định 104/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng
nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là Nghị định 104/2009/NĐCP).
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người gửi hàng là tổ chức, cá nhân đứng tên gửi hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ
giới đường bộ.
2. Phiếu an toàn hóa chất là tài liệu do nhà sản xuất hoặc nhập khẩu thiết lập, ghi các thông tin về
nhận dạng hóa chất; thành phần các chất; nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất; biện pháp sơ
cứu về y tế; biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn; biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố; yêu cầu
về cất giữ; tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân; đặc tính lý, hóa của hóa chất;
mức ổn định và khả năng hoạt độn...
BỘ Y TẾ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 08/2012/TT-BYT Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VIỆC VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM TRONG LĨNH VỰC Y TẾ BẰNG PHƯƠNG
TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục
hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc vận
chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như sau:
MỤC I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hướng dẫn việc vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng,
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (sau đây gọi tắt là hóa chất) bằng phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:
a) Điều kiện vận chuyển hóa chất;
b) Thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất.
2. Thông tư này không điều chỉnh việc vận chuyển hóa chất là nhang muỗi: kem xoa, dung dịch xoa
trên da xua muỗi; tấm MAT; bả diệt kiến, gián, ruồi và các hóa chất quy định tại Khoản 2, 3, và 4 Điều
2 Nghị định 104/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng
nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là Nghị định 104/2009/NĐ-
CP).
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người gửi hàng là tổ chức, cá nhân đứng tên gửi hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ
giới đường bộ.
2. Phiếu an toàn hóa chất là tài liệu do nhà sản xuất hoặc nhập khẩu thiết lập, ghi các thông tin về
nhận dạng hóa chất; thành phần các chất; nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất; biện pháp sơ
cứu về y tế; biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn; biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố; yêu cầu
về cất giữ; tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân; đặc tính lý, hóa của hóa chất;
mức ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất; thông tin về sinh thái; yêu cầu trong việc thải bỏ và
các thông tin cần thiết khác.
MỤC II. ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI
ĐƯỜNG BỘ
Điều 3. Nguyên tắc vận chuyển hóa chất
1. Vận chuyển hóa chất phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 104/2009/NĐ-CP, pháp luật về
trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Chỉ được thực hiện việc vận chuyển hóa chất sau khi đã được đóng gói, dán nhãn theo quy định tại
Thông tư này.
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở vận chuyển) khi thực hiện việc vận chuyển
hóa chất từ một nghìn ki-lô-gam (1.000kg)/xe/lần vận chuyển trở lên phải có giấy phép vận chuyển
hóa chất.
4. Cơ sở vận chuyển khi thực hiện việc vận chuyển hóa chất dưới 1.000kg/xe/lần không cần phải có
giấy phép vận chuyển hóa chất nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định tại Mục II Thông tư này.
5. Không được dùng xe rơ móc để vận chuyển hóa chất.
Hướng dẫn việc vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn việc vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Người đăng: Heo Dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hướng dẫn việc vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 9 10 105