Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch kiểm tra thực tế trước khi cấp phép vật liệu nổ công nghiệp

Được đăng lên bởi thanhtuanym
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ CÔNG THƯƠNG ĐIỆN BIÊN
PHÒNG KỸ THUẬT ATMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: /KH-KTATMT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày

tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH
Kiểm tra thực tế trước khi cấp phép Vật liệu nổ công nghiệp

Căn cứ văn bản số 03/GM-BS ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Công ty
TNHH thương mại vận tải Bắc Sơn về việc kiểm tra chấp thuận vị trí đặt kho
VLNCN tại công trình: Nâng cấp tuyến đường Pú Nhung – Phình Sáng, huyện
Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Để đảm bảo công tác tham mưu trong lĩnh vực cấp Giấy phép vật liệu nổ
công nghiệp Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường lập Kế hoạch kiểm tra thực tế
như sau:
1. Mục đích:
Kiểm tra, thống nhất vị trí xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp theo đề
nghị của công ty.
2. Nội dung kiểm tra:
- Xác định vị trí đặt kho bảo quản VLNCN.
- Kiểm tra vị trí nổ mìn.
3. Thời gian, địa điểm kiểm tra:
- Thời gian: Dự kiến từ ngày 17/8/2015 đến ngày 18/8/2015.
- Địa điểm công trình: Nâng cấp tuyến đường Pú Nhung – Phình Sáng,
huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
4. Thành phần kiểm tra:
Ông: Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyên viên phòng KTATMT.
5. Tổ chức thực hiện
- Tổ chức kiểm tra theo nội dung kế hoạch đã được phê duyệt.
- Lập biên bản làm việc.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra thực tế trước khi cấp phép VLNCN của
Phòng Kỹ thuật an toàn và môi trường. Kính trình Lãnh đạo Sở./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Đơn vị kiểm tra;
- Lưu: VT, KTATMT.

PHÊ DUYỆT CỦA
LÃNH ĐẠO SỞ

P. TRƯỞNG PHÒNG

...
SỞ CÔNG THƯƠNG ĐIỆN BIÊN
PHÒNG KỸ THUẬT ATMT
Số: /KH-KTATMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày tháng 8 năm 2015
KẾ HOẠCH
Kiểm tra thực tế trước khi cấp phép Vật liệu nổ công nghiệp
Căn cứ văn bản số 03/GM-BS ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Công ty
TNHH thương mại vận tải Bắc Sơn về việc kiểm tra chấp thuận vị t đặt kho
VLNCN tại công trình: Nâng cấp tuyến đường Nhung Phình Sáng, huyện
Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Để đảm bảo công tác tham mưu trong lĩnh vực cấp Giấy phép vật liệu n
công nghiệp Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường lập Kế hoạch kiểm tra thực tế
như sau:
1. Mục đích:
Kiểm tra, thống nhất vị trí xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp theo đề
nghị của công ty.
2. Nội dung kiểm tra:
- Xác định vị trí đặt kho bảo quản VLNCN.
- Kiểm tra vị trí nổ mìn.
3. Thời gian, địa điểm kiểm tra:
- Thời gian: Dự kiến từ ngày 17/8/2015 đến ngày 18/8/2015.
- Địa điểm công trình: Nâng cấp tuyến đường Nhung Phình Sáng,
huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
4. Thành phần kiểm tra:
Ông: Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyên viên phòng KTATMT.
5. Tổ chức thực hiện
- Tổ chức kiểm tra theo nội dung kế hoạch đã được phê duyệt.
- Lập biên bản làm việc.
Kế hoạch kiểm tra thực tế trước khi cấp phép vật liệu nổ công nghiệp - Trang 2
Kế hoạch kiểm tra thực tế trước khi cấp phép vật liệu nổ công nghiệp - Người đăng: thanhtuanym
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch kiểm tra thực tế trước khi cấp phép vật liệu nổ công nghiệp 9 10 713