Ktl-icon-tai-lieu

KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Được đăng lên bởi Vươn Lên
Số trang: 172 trang   |   Lượt xem: 2051 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCXDVN

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXDVN 356 : 2005
Xuất bản lần 1

KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Concrete and reinforced concrete structures – Design standard

HÀ NỘI - 2005

4

LỜI NÓI ĐẦU
TCXDVN 356 : 2005 thay thế cho TCVN 5574 : 1991.
TCXDVN 356 : 2005 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn,
Vụ Khoa học Công nghệ trình Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số ……………..

BỘ XÂY DỰNG

-------4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

5
Số: 34 /2005/QĐ-BXD

---------Hà nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành TCXDVN 356 : 2005 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu
chuẩn thiết kế"
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 36 / 2003 / NĐ-CP ngày 4 / 4 / 2003 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam :
TCXDVN 356 : 2005 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn
thiết kế".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo
Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như điều 3
- VP Chính Phủ
- Công báo
- Bộ Tư pháp
- Vụ Pháp chế
- Lưu VP&Vụ KHCN

Đã ký

Nguyễn Văn Liên

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXDVN ……………
5

6
Xuất bản lần 1

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế
Concrete and reinforced concrete structures – Design standard
1

Phạm vi áp dụng

1.1

Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 5574 : 1991.

1.2

Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của nhà và công trình có công
năng khác nhau, làm việc dưới tác động có hệ thống của nhiệt độ trong phạm vi không cao hơn +50C
và không thấp hơn –70C.

1.3

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép làm từ bê tông
nặng, bê tông nhẹ, bê tông hạt nhỏ, bê tông tổ ong, bê tông rỗng cũng như bê tông tự ứng suất.

1.4

Những yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kết cấu bê tông và bê tông cốt
thép các công trình thủy công, cầu, đường hầm giao thông, đường ống ngầm, mặt đường ô tô và đường
sân bay; kết cấu xi măng lưới thép, cũng như không áp dụng cho các kết cấu làm từ bê tông có khối
lượng riêng trung bình nhỏ hơn 500 kg/m3 ...
TCXDVN TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
TCXDVN 356 : 2005
Xuất bản lần 1
KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Concrete and reinforced concrete structures – Design standard
HÀ NỘI - 2005
KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - Người đăng: Vươn Lên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
172 Vietnamese
KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 9 10 857