Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm tra tấn và các hành vi khác quy định trong Công ước UNCAT 1984

Được đăng lên bởi Yến Nhi Quách
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1043 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................02
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRA TẤN VÀ SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP
TRỪNG PHẠT HAY ĐỐI XỬ KHÁC TÀN BẠO, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC NHỤC HÌNH
1.1. Khái niệm tra tấn, các biện pháp trừng phạt và đối xử khác tàn bạo, vô nhân đạo hoặc
nhục hình trong một số công ước quốc tế

05

1.2. Nguồn gốc...................................................................................................................11
1.2.1. Giai đoạn trước khi các công ước quốc tế về chống tra tấn, sử dụng nhục hình hay các
biện pháp đối xử khác tàn bạo, vô nhân đạo ra đời...........................................................11
1.2.2. Giai đoạn sau khi các công ước quốc tế về chống tra tấn, sử dụng nhục hình hay các
biện pháp đối xử khác tàn bạo, vô nhân đạo ra đời

............................................17

1.3. Các yếu tố cấu thành hành vi tra tấn, các biện pháp trừng phạt và đối xử khác tàn bạo, vô
nhân đạo hoặc nhục hình trong UNCAT

........20

1.3.1. Hành vi gây tổn thương, đau đớn về thể xác và tinh thần.......................................22
1.3.2. Mục đích..................................................................................................................24
1.3.3. Có sự đồng thuận của cơ quan Nhà nước................................................................26
1.3.4. Sự bất lực của nạn nhân...........................................................................................28
CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM TRONG VIỆC ÁP DỤNG KHÁI NIỆM
TRA TẤN VÀ CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT HAY ĐỐI XỬ KHÁC TÀN BẠO, VÔ
NHÂN ĐẠO HOẶC NHỤC HÌNH
2.1. Bối cảnh Việt Nam hiện nay 31
2.2. Kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc áp dụng khái niệm tra tấn và các biện pháp trừng
phạt hay đối xử khác tàn bạo, vô nhân đạo hoặc nhục hình

33

2.3. Kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xác định đối tượng và mục đích của việc áp dụng
khái niệm tra tấn

............................................................................................35

KẾT LUẬN........................................................................................................................39

1

LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Chống tra tấn là một chủ đề mới, mang tính thời sự rất cao và thu hút sự quan tâm của dư
luận. Công ước chống Tra tấn 1984 ra đời đánh dấu một bước tiến mới trong phát triển Nhân
quyền, góp phần củng cố và phát triển khả năng bảo vệ quyền con ngư...
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................02
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRA TẤN SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP
TRỪNG PHẠT HAY ĐỐI XỬ KHÁC TÀN BẠO, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC NHỤC HÌNH
1.1. Khái niệm tra tấn, các biện pháp trừng phạt đối xử khác tàn bạo, nhân đạo hoặc
nhục hình trong một số công ước quốc tế 05
1.2. Nguồn gốc...................................................................................................................11
1.2.1. Giai đoạn trước khi các công ước quốc tế về chống tra tấn, sử dụng nhục hình hay các
biện pháp đối xử khác tàn bạo, vô nhân đạo ra đời...........................................................11
1.2.2. Giai đoạn sau khi các công ước quốc tế về chống tra tấn, sử dụng nhục hình hay các
biện pháp đối xử khác tàn bạo, vô nhân đạo ra đời ............................................17
1.3. Các yếu tố cấu thành hành vi tra tấn, các biện pháp trừng phạt đối xử khác tàn bạo,
nhân đạo hoặc nhục hình trong UNCAT ........20
1.3.1. Hành vi gây tổn thương, đau đớn về thể xác và tinh thần.......................................22
1.3.2. Mục đích..................................................................................................................24
1.3.3. Có sự đồng thuận của cơ quan Nhà nước................................................................26
1.3.4. Sự bất lực của nạn nhân...........................................................................................28
CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM TRONG VIỆC ÁP DỤNG KHÁI NIỆM
TRA TẤN CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT HAY ĐỐI XỬ KHÁC TÀN BẠO,
NHÂN ĐẠO HOẶC NHỤC HÌNH
2.1. Bối cảnh Việt Nam hiện nay 31
2.2. Kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc áp dụng khái niệm tra tấn các biện pháp trừng
phạt hay đối xử khác tàn bạo, vô nhân đạo hoặc nhục hình 33
2.3. Kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xác định đối tượng mục đích của việc áp dụng
khái niệm tra tấn ............................................................................................35
KẾT LUẬN........................................................................................................................39
1
Khái niệm tra tấn và các hành vi khác quy định trong Công ước UNCAT 1984 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái niệm tra tấn và các hành vi khác quy định trong Công ước UNCAT 1984 - Người đăng: Yến Nhi Quách
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Khái niệm tra tấn và các hành vi khác quy định trong Công ước UNCAT 1984 9 10 769