Ktl-icon-tai-lieu

khiếu nại hành chính

Được đăng lên bởi vietduchvhc12
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 75 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH:
việc cá nhân hay tổ chức đề nghị cơ quan hành chính nhà nước xem xét, sửa chữa một hành vi hay một quyết định
hành chính mà họ cho là hành vi và quyết định đó không đúng pháp luật, gây thiệt hại hoặc sẽ gây thiệt hại đến
quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Các cơ quan hành chính nhà nước gồm: chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp, vv. Các cơ quan này thực hiện quyền quản lí của mình chủ yếu
bằng việc ban hành các quyết định hay qua hoạt động của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công
vụ. Các quyết định hay hành vi đó thường tác động trực tiếp đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, cơ
quan, tổ chức. Khi công dân, cơ quan, tổ chức cho rằng quyết định hay hành vi đó là trái pháp luật, gây thiệt hại đến
quyền và lợi ích hợp pháp của họ thì họ yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại, khi đó phát sinh
KNHC.
Ngoài khiếu nại đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, còn có khiếu nại đối với hoạt động của
một số cơ quan tổ chức khác cũng có tính chất hành chính, như khiếu nại đối với quyết định của viện kiểm sát nhân
dân... trong hoạt động quản lí nội bộ.
Ngoài ra, ở Việt Nam, một số tổ chức chính trị - xã hội ... được nhà nước trao quyền và thực hiện quản lí một số
công việc nhất định, như: "Công đoàn tham gia xây dựng các chính sách xã hội và tham gia với cơ quan Nhà nước
quản lí bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật" (điều 8 Luật Công đoàn). Trong quá trình thực hiện quyền hạn
này, người có thẩm quyền có thể ra quyết định hành chính và khi đó có thể phát sinh KNHC.
nại.
Cụ thể là pháp luật chuyên ngành (Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn) không thống nhất với Luật Khiếu nại,
tố cáo về thủ tục giải quyết khiếu nại; pháp luật về tố tụng (Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính)
không thống nhất với pháp luật tiền tố tụng (Luật Khiếu nại, tố cáo)… Bài viết phân tích một số quy định của pháp
luật liên quan quyền khiếu nại, khiếu kiện trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
1. Cơ sở hiến định và pháp định của quyền khiếu nại, khiếu kiện
Khiếu nại là một quyền hiến định, được quy định tại Điều 74 của Hiến pháp năm 1992. Quyền này được quy
định chi tiết tại Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 (Luật KNTC). Có thể
nói, quyền khiếu nại ở Việt Nam được xây dựng từ khá sớm 1 và khá quen thuộc trong đời sống pháp lý của người
Việt Nam.
Khác với quyền khiếu nại, quyền khiếu kiện được quy định mu...
KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH:
việc cá nhân hay tổ chức đề nghị cơ quan hành chính nhà nước xem xét, sửa chữa một hành vi hay một quyết định
hành chính họ cho hành vi quyết định đó không đúng pháp luật, gây thiệt hại hoặc sẽ gây thiệt hại đến
quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Các quan hành chính nhà nước gồm: chính phủ, các bộ, quan ngang bộ,
quan thuộc chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp, vv. Các cơ quan này thực hiện quyền quản của mình chủ yếu
bằng việc bannh các quyết định hay qua hoạt động củan bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công
vụ. Các quyết định hay hành vi đó thường tác động trực tiếp đến việc thực hiện quyền nghĩa vụ của công dân,
quan, tổ chức. Khi công dân, cơ quan, tổ chức cho rằng quyết định hay hành vi đó là trái pháp luật, gây thiệt hại đến
quyền lợi ích hợp pháp của họ thì họ yêu cầu quan nhà nước thẩm quyền xem xét lại, khi đó phát sinh
KNHC.
Ngoài khiếu nại đối với hoạt động của các quan hành chính nhà nước, còn khiếu nại đối với hoạt động của
một sốquan tổ chức khác cũng có tính chất hành chính, như khiếu nại đối với quyết định của viện kiểm sát nhân
dân... trong hoạt động quản lí nội bộ.
Ngoài ra, Việt Nam, một số tổ chức chính trị - hội ... được nhà nước trao quyền thực hiện quản một số
công việc nhất định, như: "Công đoàn tham gia xây dựng các chính sách hội tham gia với quan Nhà nước
quản lí bảo hiểmhội theo quy định của pháp luật" (điều 8 Luật Công đoàn). Trong quá trình thực hiện quyền hạn
này, người có thẩm quyền có thể ra quyết định hành chính và khi đó có thể phát sinh KNHC.
nại.
Cụ thể là pháp luật chuyên ngành (Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn) không thống nhất với Luật Khiếu nại,
tố cáo về thủ tục giải quyết khiếu nại; pháp luật về tố tụng (Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính)
không thống nhất với pháp luật tiền tố tụng (Luật Khiếu nại, tố cáo)… Bài viết phân tích một số quy định của pháp
luật liên quan quyền khiếu nại, khiếu kiện trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
1. Cơ sở hiến định và pháp định của quyền khiếu nại, khiếu kiện
Khiếu nại một quyền hiến định, được quy định tại Điều 74 của Hiến pháp năm 1992. Quyền này được quy
định chi tiết tại Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 (Luật KNTC). Có thể
nói, quyền khiếu nại Việt Nam được xây dựng từ khá sớm
1
khá quen thuộc trong đời sống pháp của người
Việt Nam.
Khác với quyền khiếu nại, quyền khiếu kiện được quy định muộn hơn, gắn liền với sự ra đời của Pháp lệnh Thủ
tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 đã được sửa đổi, bổ sung 1998 2006 (Pháp lệnh TTGQCVAHC).
Việt Nam, Hiến pháp không đề cập đến quyền khiếu kiện. Văn bản quy phạm pháp luật cao nhất ghi nhận
hướng dẫn quyền này Pháp lệnh TTGQCVAHC. Điều này cho thấy, chưa có sự thống nhất trong việc nhìn nhận
hai loại quyền này trong khi cùng song hành bảo vệ lợi ích người dân hướng đến việc nâng cao hiệu quả của
công tác QLNN.
So với khiếu kiện, việc giải quyết khiếu nại được thực hiện bởi những chủ thể thừa hành hành chính (cơ quan
hành chính, người thẩm quyền trong quan hành chính nhà nước (HCNN) đã ban hành quyết định hành chính
(QĐHC), thực hiện hành vinh chính (HVHC) hoặc cấp trên trực tiếp của các chủ thể này). vậy, ưu điểm của
khiếu nại ngay khi bắt tay vào giải quyết khiếu nại, vụ việc đã được nắm rất rõ, rất chi tiết thể được giải
quyết nhanh chóng. Nếu được tận dụng, sẽ tiết kiệm được phần nào thời gian, công sức, chi phí xem xét từng tình
tiết của vụ việc. Tuy nhiên, việc giải quyết khiếu nại có thể dẫn đến chủ quan và định kiến khi xem xét lại vụ việc đã
đang quản lý, đồng thời với tâm e ngại việc công nhận QĐHC, HVHC của chính mình không đúng, nên
thể có những hạn chế nhất định.
Trong khi đó, thẩm quyền giải quyết khiếu kiện thẩm quyền của Tòa hành chính Tòa án nhân dân - chủ thể
độc lập tương đối với cả hai bên: người khởi kiện (người dân) người bị kiện (cơ quan nhà nước, người thẩm
quyền trong quan HCNN). Với chế giải quyết bởi Tòa án, chủ thể giải quyết khiếu kiện phạm vi độc lập,
không chịu định kiến bởi cácng kính của các chủ thể quản nhà nước (QLNN) vậy, thể đưa ra một kết
khiếu nại hành chính - Trang 2
khiếu nại hành chính - Người đăng: vietduchvhc12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
khiếu nại hành chính 9 10 337