Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận Chia tài sản chung của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Được đăng lên bởi Thuong Pham Py
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1569 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

Lời nói đầu
Xã hội loài người đã trải qua nhiều hình thái gia đình khác nhau.
Gia đình là sản phẩm của xã hội, đã phát sinh và phát triển cùng với sự
phát triển của xã hội. Các điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn
phát triển nhất định là nhân tố quyết định tính chất và kết cấu của gia
đình. Do vậy gia đình là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, là tế bào của xã
hội. Quan điểm này đã được Ph.Angghen nhấn mạnh như một nguyên
lý của nội dung lý luận Macxit về hôn nhân và gia đình trong tác phẩm
nổi tiếng “ Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà
nước.”(1884)
Gia đình là tế bào của xã hội, sự ổn định và phát triển lành mạnh
của gia đình sẽ góp phần vào sự phát triển chung của toàn bộ xã hội.
Mỗi gia đình được xây dựng dựa trên những sợi dây liên kết của hôn
nhân, huyết thống và nuôi dưỡng trong đó quan hệ hôn nhân có thể xem
là quan hệ nền tảng của mỗi gia đình.
Nhận định được vị trí của gia đình trong xã hội, Đảng và Nhà
nước ta luôn chú trọng quan tâm đến việc xây dựng gia đình hòa thuận,
hạnh phúc. Biểu hiện ở việc, Nhà nước ban hành các quy phạm pháp
luật, điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình cho phù hợp với sự phát
triển của xã hội.
Trong quan hệ vợ chồng, bên cạnh đời sống tình cảm, tình yêu
thương lẫn nhau không thể không quan tâm tới đời sống vật chất. Quan
hệ tài sản giữa vợ chồng là một vấn đề hết sức quan trọng, nó là một
trong những tiền đề giúp cho vợ chồng xây dựng cuộc sống hạnh phúc,
đáp ứng những nhu cầu về vật chất tinh thần cho gia đình.
Xuất phát từ bản chất của quan hệ hôn nhân và gia đình là các yếu
tố nhân thân và tài sản gắn liền với các chủ thể nhất định, không thể
tách rời và không có tính đền bù ngang giá. Chính sự ràng buộc này

2

làm nảy sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa họ với nhau mà chia
tài sản chung của vợ chồng là một vấn đề không thể thiếu trong pháp
luật hôn nhân và gia đình .
Không phải là quy định mới trong Luật HN&GĐ năm 2000
nhưng trên cơ sở sự kế thừa Luật HN&GĐ năm 1986 (Điều 18), quy
định này đã dần có những bước thay đổi tích cực cho phù hợp với sự
phát triển của xã hội. Kể từ khi Luật HN&GĐ năm 2000 có hiệu lực,
các quy định về chia tài sản chung của vợ chồng đã từng bước đi vào
cuộc sống, phát huy được hiệu quả điều chỉnh, góp phần xây dựng củng
cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam .
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc áp dụng
các quy định trên vào thực tiễn không tránh khỏi những vướng mắc,
khó khăn trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài sản ở
c...
Lời nói đầu
Xã hội loài người đã trải qua nhiều nh thái gia đình khác nhau.
Gia đình là sản phẩm củahội, đã phát sinhphát triển cùng với sự
phát triển của xã hội. Các điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn
phát triển nhất định nhân tố quyết định tính chất và kết cấu của gia
đình. Do vậy gia đình hìnhnh thu nh của hội, tế bào của
hội. Quan điểm này đã được Ph.Angghen nhấn mạnh như một nguyên
của nội dung lý luận Macxit về hôn nhân gia đình trong tác phẩm
nổi tiếng Nguồn gốc của gia đình, của chế độ hữu của Nhà
nước.”(1884)
Gia đình là tế bào củahội, sự ổn định và phát triển lành mạnh
của gia đình sẽ góp phần vào sự phát triển chung của toàn b hội.
Mỗi gia đình được xây dựng dựa trên những sợi dây liên kết của hôn
nhân, huyết thống và nuôi dưỡng trong đó quan hệ hôn nhân có thể xem
là quan hệ nền tảng của mỗi gia đình.
Nhận định được vị trí của gia đình trong hội, Đảng Nhà
nước ta luôn chú trọng quan tâm đến việc xây dựng gia đình hòa thuận,
hạnh phúc. Biểu hiện việc, N nước ban hành các quy phạm pháp
luật, điều chỉnh quan hệ hôn nhân gia đình cho phù hợp với s phát
triển của xã hội.
Trong quan hệ vợ chồng, bên cạnh đời sống tình cảm, nh yêu
thương lẫn nhau không thể không quan tâm tới đời sống vật chất. Quan
hệ tài sản giữa v chồng một vấn đề hết sức quan trọng, là một
trong những tiền đ giúp cho v chồng xây dựng cuộc sống hạnh phúc,
đáp ứng những nhu cầu về vật chất tinh thần cho gia đình.
Xuất phát từ bản chất của quan hệ hôn nhân và gia đình là các yếu
tố nhân thân tài sản gắn liền với các chủ thể nhất định, không thể
tách rời không tính đền ngang giá. Chính s ràng buộc này
1
Khóa luận Chia tài sản chung của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận Chia tài sản chung của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn - Người đăng: Thuong Pham Py
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Khóa luận Chia tài sản chung của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 9 10 468