Ktl-icon-tai-lieu

Khởi kiện vụ án dân sự, một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Được đăng lên bởi Thưởng Lé
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lời mở đầu
Khởi kiện vụ án dân sự là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc các chủ thể khác
theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nộp đơn yêu cầu tòa án có thẩm quyền bảo
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hay của người khác
Để bảo hộ cho các quyền dân sự của các chủ hể, Nhà nước quy định nhiều biện
pháp, cách thức bảo vệ khác nhau như bảo vệ bằng các biện pháp hình sự, biện pháp
hành chính… trong số đó, biện pháp khởi kiện vụ án dân sự là một biện pháp hết sức
đặc biệt. BLTTDS quy định: “Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông
qua người đại điện hợp pháp khởi kiện vụ án dân sự (sau đây gọi chung là người khởi
kiện) tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”
(Điều 161). Khởi kiện vụ án dân sự là hành vi đầu tiên của cá nhân, pháp nhân và các
chủ thể khác tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng dân sự, là cơ sở pháp lý làm phát
sinh quan hệ pháp luật tố tụng dân sự; không có hoạt động khởi kiện thì cũng không có
hoạt động tố tụng dân sự cho các giai đoạn tiếp theo.
Có thể khẳng định, quyền khởi kiện vụ án dân sự là quyền tố tụng quan trọng
của các chủ thể, nó cho phép cá nhân, cơ quan, tổ chức và các chủ thể khác bảo vệ
quyền lợi ích hợp pháp của mình trước tòa án. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là điều
kiện để có thể khởi kiện vụ án dân sự là gì, quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề
này ra sao? Vấn đề này vẫn chưa được quy định một cách cụ thể, tập trung trong một
văn bản cụ thể, vì thế đôi khi còn gây khó khăn trong quá trình thực hiện, gây tốn kém
tiền bạc và công sức của cả đương sự và cả hệ thống cơ quan Nhà nước liên quan. Vì
vây, trong phạm vi đề tài này, tôi sẽ đi sâu phân tích điều kiện khởi kiện vụ án dân sự,
qua đó nêu lên một số kiến nghị để hoàn thiện quy định của pháp luật hiện hành về vấn
đề này

I. Điều kiện khởi kiện
1

BLTTDS không chỉ ghi nhận quyền khởi kiện vụ án dân sự mà còn quy định các
điều kiện về thủ tục khởi kiện, yêu cầu các chủ thể khởi kiện khi thực hiện quyền này
phải tuân thủ:
1. Điều kiện về chủ thể
Chủ thể khởi kiện vụ án dân sự là các chủ thể theo quy định của pháp luật được
tham giam vào quan hệ pháp luật TTDS. Các chủ thể này bao gồm cá nhân, cơ quan
hoặc tổ chức đáp ứng được những điều kiện do pháp luật quy định.
- Chủ thể khởi kiện là cá nhân
Cá nhân khi khởi kiện vụ án dân sự phải có năng lực hành vi TTDS đồng thời
phải có quyền lợi bị xâm phạm.
Đối với những cá nhân không có năng lực hành vi tố tụng mà có quyền lợi cần
phải được bảo vệ thì họ không thể tự mìn...
Lời mở đầu
Khởi kiện vụ án dân sự là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc các chủ thể khác
theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nộp đơn yêu cầu tòa án có thẩm quyền bảo
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hay của người khác
Để bảo hộ cho các quyền dân sự của các chủ hể, Nhà nước quy định nhiều biện
pháp, cách thức bảo vệ khác nhau như bảo vệ bằng các biện pháp hình sự, biện pháp
hành chính… trong số đó, biện pháp khởi kiện vụ án dân sự một biện pháp hết sức
đặc biệt. BLTTDS quy đnh: “nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông
qua người đại điện hợp pháp khởi kiện vụ án dân sự (sau đây gọi chung là người khởi
kiện) tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình
(Điều 161). Khởi kiện vụ án dân sự là hành vi đầu tiên của nhân, pháp nhân và các
chủ thể khác tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng dân sự, sở pháp lý làm phát
sinh quan hệ pháp luật tố tụng dân sự; không có hoạt động khởi kiện thì cũng không có
hoạt động tố tụng dân sự cho các giai đoạn tiếp theo.
thể khẳng định, quyền khởi kiện vụ án dân sự quyền tố tụng quan trọng
của các chủ thể, cho phép nhân, quan, tổ chức các chủ thể khác bảo vệ
quyền lợi ích hợp pháp của mình trước tòa án. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra điều
kiện để có thể khởi kiện vụ án dân sự là gì, quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề
này ra sao? Vấn đề này vẫn chưa được quy định một cách cụ thể, tập trung trong một
văn bản cụ thể, vì thế đôi khi còn gây khó khăn trong quá trình thực hiện, gây tốn kém
tiền bạc công sức của cả đương sự cả hệ thống quan Nhà nước liên quan.
vây, trong phạm vi đề tài này, tôi sẽ đi sâu phân tích điều kiện khởi kiện vụ án dân sự,
qua đó nêu lên một số kiến nghị để hoàn thiện quy định của pháp luật hiện hành về vấn
đề này
I. Điều kiện khởi kiện
1
Khởi kiện vụ án dân sự, một số vấn đề lý luận và thực tiễn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khởi kiện vụ án dân sự, một số vấn đề lý luận và thực tiễn - Người đăng: Thưởng Lé
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Khởi kiện vụ án dân sự, một số vấn đề lý luận và thực tiễn 9 10 471