Ktl-icon-tai-lieu

Kỷ luật trong quân đội

Được đăng lên bởi kimvuonggv8c-cnxhkh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỶ LUẬT TỰ GIÁC - NHÂN TỐ QUAN TRỌNG NÂNG CAO PHẨM CHẤT
ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, SĨ QUAN QUÂN ĐỘI
Trung tá Nguyễn Duy Hưng*
Phẩm chất đạo đức và kỷ luật là hai phạm trù khác nhau. Đạo đức là chuẩn mực xã hội
điều chỉnh hành vi con người trong mối quan hệ với người khác và với cộng đồng. Căn
cứ vào chuẩn mực ấy, người ta đánh giá hành vi của mỗi người theo các quan niệm về
thiện và ác, về cái không được làm (vô đạo đức) và nghĩa vụ phải làm. Những chuẩn mực
này tuy không được ghi thành văn bản pháp quy có tính cưỡng chế, song đều được mọi
người thực hiện do sự thôi thúc của lương tâm và dư luận xã hội. Kỷ luật cũng là một
hiện tượng lịch sử nảy sinh từ nhu cầu con người muốn hợp nhất sức mạnh, ý chí vào
thực hiện mục tiêu đề ra bằng những quy định, quy tắc, pháp luật... Do vậy, kỷ luật mang
tính bắt buộc mỗi người, mỗi tổ chức phải thực hiện.
Tuy vậy, đạo đức và kỷ luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đạo đức tốt là cơ sở tự
giác chấp hành các quy định, quy tắc, pháp luật. Những người có đạo đức tốt có thể có
những sai phạm nhất định nhưng thường là không tự giác và ở mức độ thấp. Ngược lại,
khi đã có tinh thần kỷ luật tự giác, tự khép mình vào việc thực hiện kỷ cương, phép nước
có thể đạt tới phẩm chất đạo đức tốt. Điều đó cho thấy đạo đức và kỷ luật, tính chất tuy
có khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu xây dựng con người tốt, tổ chức vững mạnh. Vì
vậy, trong thực tiễn nhiều người cho đạo đức và kỷ luật đồng nghĩa với nhau. Người vi
phạm kỷ luật thì phẩm chất đạo đức cũng không hoàn toàn tốt, thậm chí là kém. Trong
mối quan hệ đó, bài viết này bàn về kỷ luật tự giác - nhân tố quan trọng nâng cao phẩm
chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kỷ luật quân sự là một bộ phận của kỷ luật xã hội, nó đòi hỏi mỗi quân nhân phải chấp
hành nghiêm chỉnh và chính xác những quy định, quy tắc, pháp luật, điều lệnh... của nhà
nước, của quân đội và của cấp trên. Kỷ luật của Quân đội ta phản ánh bản chất giai cấp
công nhân, do đó mang tính tự giác và nghiêm minh, đồng thời phản ánh những đặc trưng
đòi hỏi của tổ chức quân sự cần phải có nhằm đáp ứng yêu cầu chiến đấu và chiến thắng
của quân đội. Vì vậy, kỷ luật quân sự có vai trò hết sức to lớn, nó là sức mạnh của quân
đội. Không thực hiện được nhân tố này quân đội cách mạng không thể giành được thắng
lợi. V.I.Lênin chỉ rõ phải "không ngừng ra sức tạo nên một kỷ luật và một kỷ luật tự giác,
ra sức củng cố ở khắp nơi tính tổ chức, trật tự nề nếp, đầu óc thực tiễn... đó là...
KỶ LUẬT TỰ GIÁC - NHÂN TỐ QUAN TRỌNG NÂNG CAO PHẨM CHẤT
ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, SĨ QUAN QUÂN ĐỘI
Trung tá Nguyễn Duy Hưng
*
Phẩm chất đạo đức kỷ luật là hai phạm trù khác nhau. Đạo đức chuẩn mực xã hội
điều chỉnh hành vi con người trong mối quan hệ với người khác với cộng đồng. Căn
cứ vào chuẩn mực ấy, người ta đánh giá hành vi của mỗi người theo các quan niệm về
thiện và ác, về cái không được làm (vô đạo đức) và nghĩa vụ phải làm. Những chuẩn mực
này tuy không được ghi thành văn bản pháp quy tính cưỡng chế, song đều được mọi
người thực hiện do sự thôi thúc của lương tâm luận hội. Kỷ luật cũng một
hiện tượng lịch sử nảy sinh từ nhu cầu con người muốn hợp nhất sức mạnh, ý chí vào
thực hiện mục tiêu đề ra bằng những quy định, quy tắc, pháp luật... Do vậy, kỷ luật mang
tính bắt buộc mỗi người, mỗi tổ chức phải thực hiện.
Tuy vậy, đạo đức kỷ luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đạo đức tốt sở tự
giác chấp hành các quy định, quy tắc, pháp luật. Những người đạo đức tốt thể
những sai phạm nhất định nhưng thường không tự giác mức độ thấp. Ngược lại,
khi đã có tinh thần kỷ luật tự giác, tự khép mình vào việc thực hiện kỷ cương, phép nước
thể đạt tới phẩm chất đạo đức tốt. Điều đó cho thấy đạo đức kỷ luật, tính chất tuy
khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêuy dựng con người tốt, tổ chức vững mạnh.
vậy, trong thực tiễn nhiều người cho đạo đức kỷ luật đồng nghĩa với nhau. Người vi
phạm kỷ luật thì phẩm chất đạo đức cũng không hoàn toàn tốt, thậm chí kém. Trong
mối quan hệ đó, bài viết này bàn về kỷ luật tự giác - nhân tố quan trọng nâng cao phẩm
chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Kỷ luật trong quân đội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỷ luật trong quân đội - Người đăng: kimvuonggv8c-cnxhkh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kỷ luật trong quân đội 9 10 692