Ktl-icon-tai-lieu

kỷ năng soạn thảo văn bản

Được đăng lên bởi nguyenthithanh17014
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN
Kỹ năng soạn thảo văn bản đề cập tới nhiều vấn đề, như: những yêu
cầu chung về soạn thảo văn bản; quy trình soạn thảo văn bản; những quy định
về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; kỹ năng sử dụng máy tính để trình
bày văn bản; kỹ năng xây dựng cấu trúc văn bản; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ
để soạn thảo văn bản; kỹ năng vận dụng các quy định của pháp luật để giải
quyết các vấn đề đặt ra...
I. CÁC KHÁI NIỆM
1. Văn bản
Văn bản theo nghĩa hẹp là khái niệm được dùng để chỉ công văn giấy tờ
như: chỉ thị, quyết định, chương trình, kế hoạch, báo cáo, thông báo, công
văn, chứng từ, đơn từ... hình thành trong hoạt động thường ngày của các cơ
quan, tổ chức. Ngày nay, văn bản đã trở thành thuật ngữ được dùng thường
xuyên và phổ biến trong hàng ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ
quan, tổ chức ví dụ như: soạn thảo văn bản, đăng ký văn bản, chuyển giao văn
bản, giải quyết văn bản...
2. Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật là những văn bản do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định trong đó có các quy tắc
xử sự chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ
xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
là văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành theo thẩm
quyền, trình tự, thủ tục do Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 quy định,
trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực trong phạm vi địa phương, được
Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội ở địa
phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Các hình thức văn bản quy phạm pháp luật và thẩm quyền ban hành
văn bản quy phạm pháp luật
Các hình thức văn bản quy phạm pháp luật và thẩm quyền ban hành
văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12
năm 2004, bao gồm những hình thức sau:
- Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;
- Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;
- Nghị định của Chính phủ;
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
- Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Thông
tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao;
- Thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang b...
KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN
Kỹ năng soạn thảo văn bản đ cập tới nhiều vấn đề, như: những yêu
cầu chung về soạn thảo văn bản; quy trình soạn thảo văn bản; những quy định
về thể thức k thuật trình bày văn bản; kỹ năng s dụng máy tính đ trình
bày văn bản; kỹ năng xây dựng cấu trúc văn bản; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ
để soạn thảo văn bản; kỹ năng vận dụng các quy định của pháp luật để giải
quyết các vấn đề đặt ra...
I. CÁC KHÁI NIỆM
1. Văn bản
Văn bản theo nghĩa hẹp là khái niệm được dùng để chỉ công văn giấy tờ
như: chỉ thị, quyết định, chương trình, kế hoạch, báo cáo, thông báo, công
văn, chứng từ, đơn từ... hình thành trong hoạt động thường ngày của các
quan, tổ chức. Ngày nay, văn bản đã trở thành thuật ngữ được dùng thường
xuyên phổ biến trong hàng ngũ cán bộ, công chức, viên chức của c
quan, tổ chức ví dụ như: soạn thảo văn bản, đăng ký văn bản, chuyển giao văn
bản, giải quyết văn bản...
2. Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật những văn bản do quan nhà nước
thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định trong đó c quy tắc
xử sự chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ
xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
văn bản do Hội đồng nhân dân, U ban nhân dân ban hành theo thẩm
quyền, trình tự, thủ tục do Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 quy định,
trong đó quy tắc xử sự chung, hiệu lực trong phạm vi địa phương, được
Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ hội địa
phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Các hình thức văn bản quy phạm pháp luật thẩm quyền ban hành
văn bản quy phạm pháp luật
Các hình thức văn bản quy phạm pháp luật thẩm quyền ban hành
văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008 Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dânUỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12
năm 2004, bao gồm những hình thức sau:
- Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;
- Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
kỷ năng soạn thảo văn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỷ năng soạn thảo văn bản - Người đăng: nguyenthithanh17014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
kỷ năng soạn thảo văn bản 9 10 464