Ktl-icon-tai-lieu

kỹ năng soạn thảo văn bản

Được đăng lên bởi trantuyetcourage02
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1026 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI 4: KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN
(Thời lượng: 0,5 ngày)
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Cung cấp cho học viên một số thông tin cơ bản về về văn bản pháp qui và văn
bản hàng chính thông thương; phương pháp soạn thỏa một số văn bản hành chính
thông thường.
- Hướng dẫn một số kỹ năng cớ bản về soạn thảo một số văn bản thông thường.
- Sau khi học xong, học viên nắm được những kỹ năng, yêu cầu cơ bản nhất khi
soạn thảo một báo cáo, công văn, tờ trình, biên bản…
NỘI DUNG CHÍNH
I. KHÁI NIỆM VĂN BẢN
Văn bản là phương tiện ghi tin và truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ (hay ký
hiệu) nhất định. Tùy theo lĩnh vực hoạt động quản lý đối với các mặt đời sống xã hội mà
văn bản được sản sinh ra với các nội dung và hình thức khác nhau.
Văn bản của NHCSXH là phương tiện cần thiết để triển khai các mặt hoạt
động; công bố các chủ trương, chính sách, giải quyết các công việc cụ thể và giao dịch
hàng ngày, là một trong những phương tiện quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ
đạo công tác.
II. CÁC LOẠI VĂN BẢN THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG
1. Các văn bản có tính pháp quy
a. Nghị quyết: Là một hình thức văn bản dùng để ghi lại một cách chính xác
những kết luận và quyết định của hội nghị tập thể, được thông qua tại cuộc họp về
đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch hoặc các vấn đề cụ thể. Nghị quyết là loại
văn bản có tính lãnh đạo, chỉ đạo, khi viết không chia thành các điều khoản.
b. Quyết định: Là một hình thức văn bản để các cơ quan nhà nước và các nhà
chức trách thực hiện thẩm quyền của mình trong việc quy định các vấn đề chế độ,
chính sách, về tổ chức bộ máy, về nhân sự và các công việc khác (văn bản hành chính
cá biệt).
Quyết định có tính lãnh đạo, chỉ đạo như nghị quyết nhưng thể hiện thành các
điều khoản cụ thể và được dùng để ban hành hoặc bãi bỏ các quy chế, quy định về chủ
trương, chính sách, tổ chức bộ máy, nhân sự thuộc phạm vi quyền hạn của tổ chức; ban
hành chế độ, điều lệ, quy chế... kèm theo.
c. Quy định: Là văn bản xác định các nguyên tắc, tiêu chuẩn, thủ tục và chế độ
cụ thể về một lĩnh vực công tác nhất định.
d. Quy chế: Là văn bản xác định các nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế
độ và lề lối làm việc của một tổ chức.
e. Thể lệ: Là văn bản quy định về chế độ, quyền hạn, nghĩa vụ, phương thức tổ
chức của một bộ phận trong tổ chức thường được ban hành độc lập hoặc kèm theo sau
một quyết định sau khi đã được thỏa thuận, thống nhất.
2. Các văn bản hành chính thông thường
a. Khái niệm và phân loại văn bản hành chính thông thường
- Khái niệm: Văn bản hành chính thông thường là n...
BÀI 4: KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN
(Thời lượng: 0,5 ngày)
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Cung cấp cho học viên một số thông tin cơ bản về về văn bản pháp qui và văn
bản hàng chính thông thương; phương pháp soạn thỏa một số văn bản hành chính
thông thường.
- Hướng dẫn một số kỹ năng cớ bản về soạn thảo một số văn bản thông thường.
- Sau khi học xong, học viên nắm được những kỹ năng, yêu cầu cơ bản nhất khi
soạn thảo một báo cáo, công văn, tờ trình, biên bản…
NỘI DUNG CHÍNH
I. KHÁI NIỆM VĂN BẢN
Văn bản là phương tiện ghi tin truyn đạt tng tin bằng ngôn ng (hay ký
hiu) nhất định. Tùy theo lĩnh vực hoạt đng quản lý đối với các mặt đi sống xã hội mà
văn bn được sn sinh ra vi các nội dung và hình thức khác nhau.
Văn bản của NHCSXH phương tiện cần thiết để triển khai các mặt hoạt
động; công bố các chủ trương, chính sách, giải quyết các công việc cụ thể và giao dịch
hàng ngày, một trong những phương tiện quan trọng trong q trình lãnh đạo, chỉ
đạo công tác.
II. CÁC LOẠI VĂN BẢN THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG
1. Các văn bản có tính pháp quy
a. Nghị quyết: một hình thức văn bản dùng để ghi lại một cách chính xác
những kết luận quyết định của hội nghị tập thể, được thông qua tại cuộc họp về
đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch hoặc các vấn đề cụ thể. Nghị quyết là loại
văn bản có tính lãnh đạo, chỉ đạo, khi viết không chia thành các điều khoản.
b. Quyết định: một hình thức n bản để các quan n ớc các n
chức trách thực hiện thẩm quyền của mình trong việc quy định các vấn đ chế độ,
chính sách, về tổ chức bộ máy, về nhân sự các công việc khác (n bản hành chính
cá bit).
Quyết đnh tính lãnh đạo, ch đo như nghị quyết nhưng thể hiện thành các
điu khoản c th đưc dùng đ ban hành hoặc bãi bỏ c quy chế, quy định v chủ
trương, chính sách, tổ chức bộ máy, nhân sự thuộc phạm vi quyền hạn của tổ chức; ban
nh chế độ, điu lệ, quy chế... kèm theo.
c. Quy định: văn bản xác định các nguyên tắc, tiêu chuẩn, thủ tục chế độ
cụ thể về một lĩnh vực công tác nhất định.
d. Quy chế: văn bản xác định các nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế
độ và lề lối làm việc của một tổ chức.
e. Thể lệ: văn bản quy định về chế độ, quyền hạn, nghĩa vụ, phương thức tổ
chức của một bộ phận trong tổ chức thường được ban hành độc lập hoặc kèm theo sau
một quyết định sau khi đã được thỏa thuận, thống nhất.
2. Các văn bản hành chính thông thường
a. Khái niệm và phân loại văn bản hành chính thông thường
- Khái niệm: Văn bản hành chính thông thường là những văn bản mang tính
chất thông tin điều hành nhằm thực thi các văn bản quy phạm pháp luật hoặc dùng để
1
kỹ năng soạn thảo văn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ năng soạn thảo văn bản - Người đăng: trantuyetcourage02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
kỹ năng soạn thảo văn bản 9 10 515