Ktl-icon-tai-lieu

Lao động

Được đăng lên bởi tathihue04071994
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 8
PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG TRONG CÁC DN

Nội dung cơ bản
•
•
•
•
•
•

8.1. Khái quát chung về pháp luật lao động
8.2. Hợp đồng lao động
8.3 Tiền lương
8.4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
8.5. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
8.6. Giải quyết tranh chấp lao động

1. Giới thiệu về Luật Lao
động
• Văn bản PL điều chỉnh: Bộ luật Lao động
2013 có hiệu lực ngày 1/5/2013;
• LLĐ điều chỉnh quan hệ giữa người lao
động và người sử dụng lao động; các
quan hệ liên quan đến quan hệ lao động;
• Nội dung cơ bản của LLĐ

2. Một số nội dung cơ bản của LLĐ
2.1. Hợp đồng lao động
2.2. Thời giờ làm việc thời, thời giờ nghỉ ngơi
2.3. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Quan hệ lao động
• QHLD giữa người lao động là cán bộ, công chức
với người sử dụng lao động là cơ quan nhà nước,
đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính
trị xã hội
• QHLD giữa người lao động là xã viên hoặc là một
thành viên của một tổ chức kinh tế tập thể với
người sử dụng lao động là HTX hoặc tổ chức kinh
tế tập thể đó
• QHLD giữa người lao động làm công ăn lương với
người sử dụng lao động là DN, cơ quan, tổ chức,
cá nhân có nhu cầu thuê mướn, sử dụng lao động

Đặc điểm QHLD trong DN
• Người lao động là người làm công, người lao động
tự nguyện đưa hoạt động của mình phục vụ mục
đích kinh doanh của DN để được trả công, trả
lương, còn DN là chủ sở hữu đối với tư liệu sx, tài
sản là người tổ chức mọi hoạt động quản lí kinh
doanh của DN
• Dn là người sử dụng lao động theo quy định của pl.
DN có quyền tuyển chọn LD, có quyền điều hành
các hoạt động lao động của người lao động và
người LD có nghĩa vụ chấp hành sự điều hành đó

Hợp đồng lao động
Hîp ®ång
lao ®éng

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và
người sử dụng lao động về việc làm có trả lương,
điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ
của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Đặc điểm của hợp đồng LĐ
• HĐLĐ là sự thỏa thuận tự nguyện giữa người LĐ
và người sử dụng LĐ;
• Đối tượng của HĐLĐ là việc làm có trả lương;
• HĐLĐ phải do chính người ký kết HĐ thực hiện;
• HĐLĐ phải được thực hiện trong một khoản thời
gian nhất định hay trong một khoảng thời gian vô
hạn định;
• HĐLĐ tạo ra sự phụ thuộc pháp lý giữa người LĐ
và người sử dụng LĐ.

Ph©n lo¹i hîp ®ång lao ®éng

Căn cứ vào
Thời hạn của HĐ

HĐLĐ
kh«ng
x¸c
®Þnh
thêi h¹n

HĐLĐ
x¸c
®Þnh
thêi
h¹n

HĐLĐ
theo mïa
vô hoÆc
theo 1
c«ng viÖc
nhÊt ®Þnh

Hợp đồng LĐ không xác định
thời hạn.
Hợp đồng lao động không xác định thời
hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên
không x...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lao động - Người đăng: tathihue04071994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Lao động 9 10 681