Ktl-icon-tai-lieu

Lí luận chung nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi Hoàng Linh
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 8144 lần   |   Lượt tải: 34 lần
Chương I
Đối tượng nghiên cứu, vị trí, vai trò của Lý luận chung về nhà nước và pháp luật trong hệ
thống các khoa học pháp lý, khoa học xã hội và nhân văn
I.
Khái quát chung về hệ thống các khoa học pháp lý
1. Khái niệm khoa học pháp lý:
Khoa học pháp lý là hệ thống toàn diện, đầy đủ các tri thức về nhà nước và pháp luật,
được thể hiện ở tổng hợp những khái niệm, phạm trù, quan điểm, nguyên tắc; những
quy luật về sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của nhà nước và pháp luật
2. Phân loại các khoa học pháp lý
- Các khoa học pháp lý cơ bản (khoa học lý luận – lịch sử về nhà nước và
pháp luật) bao gồm: lý luận chung về nhà nước và pháp luật, lịch sử nhà
nước và pháp luật Việt Nam, lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, lịch sử
các học thuyết chính trị – pháp lý, triết học pháp luật, luật học so sánh, xã
hội học pháp luật, tâm lý học pháp luật
- Các khoa học pháp lý chuyên ngành bao gồm: khoa học luật hiến pháp,
khoa học luật hành chính, khoa học luật hình sự, khoa học luật dân sự, khoa
học luật tố tụng hình sự, khoa học luật tài chính, khoa học luật hôn nhân và
gia đình, khoa học luật môi trường…
- Các khoa học pháp lý nghiên cứu pháp luật quốc tế bao gồm: luật công
pháp quốc tế, luật tư pháp quốc tế, luật môi trường quốc tế, luật lao động
quốc tế…
- Các khoa học pháp lý ứng dụng – kỹ thuật (khoa học pháp lý tổng hợp)
bao gồm: khoa học điều tra hình sự, thống kê tư pháp, y học tư pháp, tâm
thần học tư pháp, tâm lý học tư pháp
II.
Đối tượng nghiên cứu của Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
1. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội và nhân
văn, khoa học pháp lý
- Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội
và nhân văn
Vì môn khoa học này nghiên cứu hai hiện tượng xã hội đặc biệt quan trọng đó
là nhà nước và pháp luật, các hiện tượng đa dạng của đời sống nhà nước và
pháp luật.
- Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học pháp
lý
+ Nó là khoa học pháp lý tổng hợp, phổ quát các tri thức của nhân loại về nhà
nước và pháp luật được tích luỹ qua thời gian lịch sử
2. Đối tượng nghiên cứu của Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
- Các quy luật cơ bản về sự tồn tại, phát triển của nhà nước và pháp luật
- Các khái niệm cơ bản về nhà nước, pháp luật
- Các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của nhà nước và các lĩnh
vực pháp luật
- Các giá trị cơ bản của nhà nước và pháp luật
III.
Định nghĩa Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học p...
Chương I
Đối tượng nghiên cứu, vị trí, vai trò của Lý luận chung về nhà nước và pháp luật trong hệ
thống các khoa học pháp lý, khoa học xã hội và nhân văn
I. Khái quát chung về hệ thống các khoa học pháp lý
1. Khái niệm khoa học pháp lý:
Khoa học pháp lý là hệ thống toàn diện, đầy đủ các tri thức về nhà nước và pháp luật,
được thể hiện tổng hợp những khái niệm, phạm trù, quan điểm, nguyên tắc; những
quy luật về sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của nhà nước và pháp luật
2. Phân loại các khoa học pháp lý
- Các khoa học pháp bản (khoa học luận lịch sử về nhà nước
pháp luật) bao gồm: lý luận chung về n nước pháp luật, lịch sử nhà
nước pháp luật Việt Nam, lịch sử nnước pháp luật thế giới, lịch sử
các học thuyết chính trị pháp lý, triết học pháp luật, luật học so sánh, xã
hội học pháp luật, tâm lý học pháp luật
- Các khoa học pháp chuyên ngành bao gồm: khoa học luật hiến pháp,
khoa học luật hành chính, khoa học luật hình sự, khoa học luật dân sự, khoa
học luật tố tụng hình sự, khoa học luật tài chính, khoa học luật hôn nhân
gia đình, khoa học luật môi trường…
- Các khoa học pháp nghiên cứu pháp luật quốc tế bao gồm: luật công
pháp quốc tế, luật pháp quốc tế, luật môi trường quốc tế, luật lao động
quốc tế…
- Các khoa học pháp ứng dụng kỹ thuật (khoa học pháp tổng hợp)
bao gồm: khoa học điều tra hình sự, thống tư pháp, y học pháp, tâm
thần học tư pháp, tâm lý học tư pháp
II. Đối tượng nghiên cứu của Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
1. luận chung về nhà nước pháp luật là một ngành khoa học hội nhân
văn, khoa học pháp lý
- luận chung về nhà nước pháp luật là một ngành khoa học hội
và nhân văn
Vì môn khoa học này nghiên cứu hai hiện tượng xã hội đặc biệt quan trọng đó
nhà nước pháp luật, các hiện tượng đa dạng của đời sống nhà nước và
pháp luật.
- luận chung v nhà nước pháp luật một ngành khoa học pháp
+ Nó là khoa học pháp lý tổng hợp, phổ quát các tri thức của nhân loại về nhà
nước và pháp luật được tích luỹ qua thời gian lịch sử
2. Đối tượng nghiên cứu của Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
- Các quy luật cơ bản về sự tồn tại, phát triển của nhà nước và pháp luật
- Các khái niệm cơ bản về nhà nước, pháp luật
- Các nguyên tắc cơ bản về tổ chức hoạt động của nhà nước các lĩnh
vực pháp luật
- Các giá trị cơ bản của nhà nước và pháp luật
III. Định nghĩa Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học pháp lý độc lập, bao gồm hệ
thốngc tri thức bản bao quát toàn bộ đời sống nớc pháp luật, được thể hiện
các học thuyết, khái niệm, phạm trù, nguyên tắc, quan điểm khoa học về nhà ớc pháp
luật
IV. Lý luận chung về nhà nước pháp luật trong hệ thống các khoa họchội – nhân
văn
1
Lí luận chung nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lí luận chung nhà nước và pháp luật - Người đăng: Hoàng Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Lí luận chung nhà nước và pháp luật 9 10 717