Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử Nhà nước & Pháp luật Việt Nam

Được đăng lên bởi Trương Linh
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 6324 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
Mục Lục
VD 1: Trình bày các điều kiện tiền đề làm xuất hiện nhà nước Văn Lang
VD 2: Có quan điểm cho rằng: “Việc xác định thời điểm cụ thể hình thành Nhà nước
Văn Lang là rất khó”. Quan điểm này đúng hay sai? Vì sao?
VD 3: Có quan điểm cho rằng: “Nhà nước Văn Lang hình thành có nhiều điểm khác biệt
so với sự hình thành các Nhà nước ở Phương Tây”. Quan điểm này đúng hay sai? Vì
sao?
VD 4: Có quan điểm cho rằng: “Nhà nước Âu Lạc là sự phát triển kế tiếp của Nhà nước
Văn Lang”. Quan điểm này đúng hay sai? Vì sao?
VD 5: Có quan điểm cho rằng: “Nhà nước Văn Lang không phải là nhà nước chiếm
hữu nô lệ thuần túy và không phải là nhà nước quân chủ chuyên chế phong kiến”. Quan
điểm này đúng hay sai? Vì sao?
vD 6: Phân tích những quan hệ xã hội mới phát sinh khi nhà nước Văn Lang hình
thành, cần phải điều chỉnh bằng pháp luật.
VD 7: Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước và pháp luật thời Văn Lang, Âu Lạc.
VD 8: Có quan điểm cho rằng: “đất nước ta đã trải qua 4000 năm lịch sử dựng nước và
giữ nước”. Quan điểm này đúng hay sai? Vì sao?
VD 9: Có quan điểm cho rằng: “Nhà nước Âu Lạc là không tồn tại. Nếu tồn tại thì đó
không phải là một nhà nước của người Việt”. Quan điểm này đúng hay sai? Vì sao?
VD 10: So sánh những điểm giống nhau, khác nhau cơ bản về quan điểm tổ chức bộ
máy cai trị trên lãnh thổ nước ta trước và sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.
VD 11: Trong thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất, các triều đại phong kiến phương Bắc nào
chia lãnh thổ nước ta thành các quận trực thuộc triều đình phong kiến phương Bắc?
VD 12: Có quan điểm cho rằng: “Triều đại nhà Hán, do Hán Cao Tổ Lưu Bang khởi
dựng, đã thực hiện sự cai trị đối với nhân dân ta lâu dài nhất”. Quan điểm trên là đúng
hay sai? Vì sao?
VD 13: Phân tích những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của thời kỳ Bắc thuộc đối với
dân tộc và con người Việt Nam
VD 14: Phân tích những nguyên nhân cơ bản làm thất bại chính sách đồng hóa của
phong kiến phương Bắc đối với dân tộc ta.

VD 15: So sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa thời kỳ Bắc thuộc lần thứ
nhất với thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai.
VD 16:Cho biết ý nghĩa cơ bản của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng .
VD 17: Có quan điểm cho rằng: “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 2 (thời nhà Minh đô hộ nước
ta), tuy diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng lại gây nên hậu quả rất nặng nề đối với dân
tộc ta”. Quan điểm trên là đúng hay sai? Vì sao?
VD 18: Trình bày chính sách, pháp luật được phong kiến phương Bắc áp dụng trên
lãnh thổ nước ta thời Bắc t...
Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
Mục Lục
VD 1: Trình bày các điều kiện tiền đề làm xuất hiện nhà nước Văn Lang
VD 2: quan điểm cho rằng: Việc xác định thời điểm cụ thể hình thành Nhà nước
Văn Lang là rất khó”. Quan điểm này đúng hay sai? Vì sao?
VD 3: Có quan điểm cho rằng: Nhà nước Văn Lang hình thành có nhiều điểm khác biệt
so với sự hình thành c Nhà nước Phương Tây”. Quan điểm y đúng hay sai?
sao?
VD 4: Có quan điểm cho rằng: Nhà nước Âu Lạc là sự phát triển kế tiếp của Nhà nước
Văn Lang”. Quan điểm này đúng hay sai? Vì sao?
VD 5: quan điểm cho rằng: Nhà nước Văn Lang không phải nhà nước chiếm
hữu nô lệ thuần túy và không phải là nhà nước quân chủ chuyên chế phong kiến”. Quan
điểm này đúng hay sai? Vì sao?
vD 6: Phân tích những quan hệ hội mới phát sinh khi nhà nước Văn Lang hình
thành, cần phải điều chỉnh bằng pháp luật.
VD 7: Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước và pháp luật thời Văn Lang, Âu Lạc.
VD 8: Có quan điểm cho rằng: đất nước ta đã trải qua 4000 năm lịch sử dựng nước và
giữ nước”. Quan điểm này đúng hay sai? Vì sao?
VD 9: quan điểm cho rằng: N nước Âu Lạc không tồn tại. Nếu tồn tại thì đó
không phải là một nhà nước của người Việt”. Quan điểm này đúng hay sai? Vì sao?
VD 10: So sánh những điểm giống nhau, khác nhau cơ bản vquan điểm tổ chức bộ
máy cai trị trên lãnh thổ nước ta trước và sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.
VD 11: Trong thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất, c triều đi phong kiến phương Bắc nào
chia lãnh thổ nước ta thành các quận trực thuộc triều đình phong kiến phương Bắc?
VD 12: quan điểm cho rằng: Triều đại nhà Hán, do Hán Cao Tổ Lưu Bang khởi
dựng, đã thực hiện sự cai trị đối với nhân dân ta lâu dài nhất”. Quan điểm trênđúng
hay sai? Vì sao?
VD 13: Phân tích những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của thời kỳ Bắc thuộc đối với
dân tộc và con người Việt Nam
VD 14: Phân tích những nguyên nhân bản làm thất bi chính sách đng hóa của
phong kiến phương Bắc đối với dân tộc ta.
Lịch sử Nhà nước & Pháp luật Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử Nhà nước & Pháp luật Việt Nam - Người đăng: Trương Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Lịch sử Nhà nước & Pháp luật Việt Nam 9 10 564