Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 3/2012-2013 HỆ LIÊN THÔNG,

Được đăng lên bởi hien-dang1
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
PHÒNG ĐÀO TẠO
Ngày 26 tháng 06 năm 2013

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 3/2012-2013
HỆ LIÊN THÔNG, VLVH, VĂN BẰNG 2 TẠI TP.HCM
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
Stt

Lớp

Mã Môn Nhóm

Tên Môn

SL

Ngày Thi

Giờ Thi

Phòng

Khoa Ghi Chú

1

10680101
401007
(10XD1B)

01

Kỹ thuật điện công trình

37

7/15/2013

18h00

B201

400

2

11150301
302054
(11TH1R)

14

Kỹ năng lập hồ sơ xin việc & phỏng vấn66

7/15/2013

18h00

B306

300

3

11270501
705002
(11QT1L)

01

Giám sát & quản lý khách sạn

85

7/15/2013

18h00

B304(43)
B305(42)

700

4

12120101
001005
(12KK1R)

13

Anh văn 5

65

7/15/2013

18h00

B205

000

5

12120101
001005
(12KK1R)

14

Anh văn 5

57

7/15/2013

18h00

B204

000

6

12120103
001005
(12KK3R)

17

Anh văn 5

59

7/15/2013

18h00

B206

000

7

12120103
001005
(12KK3R)

18

Anh văn 5

36

7/15/2013

18h00

B301

000

8

12170202
001005
(12QT2R)

25

Anh văn 5

58

7/15/2013

18h00

B203

000

9

12170202
001005
(12QT2R)

26

Anh văn 5

54

7/15/2013

18h00

B303

000

10

121B0101
B02014
(12TC1R)

01

Nguyên lý thẩm định giá

140

7/15/2013

18h00

B308(110)
B302(30)

B00

11

12120102
001005
(12KK2R)

15

Anh văn 5

80

7/18/2013

18h00

B206

000

12

12120102
001005
(12KK2R)

16

Anh văn 5

46

7/18/2013

18h00

B304

000

13

12170201
001005
(12QT1R)

23

Anh văn 5

89

7/18/2013

18h00

B205(59)
B208(30)

000

14

12170201
001005
(12QT1R)

24

Anh văn 5

53

7/18/2013

18h00

B204

000

15

12250301
504008
(12TH1L)

01

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

76

7/18/2013

18h00

B306

500

1/38

16

12280301
301002
(12QH1L)

08

Tư tưởng Hồ Chí Minh

102

7/18/2013

18h00

B308

300

17

12280401
301002
(12XD1L)

09

Tư tưởng Hồ Chí Minh

102

7/18/2013

18h00

B308

300

18

12310301
001001
(12MC1V)

07

Anh văn 1

40

7/18/2013

18h00

B301

000

19

10240101
401020
(10DI1L)

01

Vận hành nhà máy & Hệ thống điện

114

7/19/2013

18h00

B308

400

20

10240201
402017
(10DV1L)

01

Kỹ thuật anten truyền sóng

43

7/19/2013

18h00

B305

400

21

10250301
302054
(10TH1L)

13

Kỹ năng lập hồ sơ xin việc & phỏng vấn65

7/19/2013

18h00

B306

300

22

10280301
803008
(10QH1L)

01

Lịch sử kiến trúc phương Tây

36

7/19/2013

18h00

B206

800

23

10280401
800019
(10XD1L)

01

Quản lý dự án và Luật xây dựng

50

7/19/2013

18h00

B204

800

24

10600101
001090
(10AV1B)

01

Giao tiếp thương mại 2

34

7/19/2013

18h00

B301

000

25

11140201
402026
(11DV1R)

01

Hệ thống VLSI

58

7/19/2013

18h00

B203

400

26

...
1/38
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
PHÒNG ĐÀO TẠO
Ngày 26 tháng 06 năm 2013
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 3/2012-2013
HỆ LIÊN THÔNG, VLVH, VĂN BẰNG 2 TẠI TP.HCM
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
Stt Lớp Mã Môn
Nhóm
Tên Môn SL Ngày Thi Giờ Thi Phòng Khoa Ghi Chú
1 401007 01 Kỹ thuật điện công trình 37 7/15/2013 18h00 B201 400
2 302054 14
Kỹ năng lập hồ sơ xin việc & phỏng vấn
66 7/15/2013 18h00 B306 300
3 705002 01 Giám sát & quản lý khách sạn 85 7/15/2013 18h00 700
4 001005 13 Anh văn 5 65 7/15/2013 18h00 B205 000
5 001005 14 Anh văn 5 57 7/15/2013 18h00 B204 000
6 001005 17 Anh văn 5 59 7/15/2013 18h00 B206 000
7 001005 18 Anh văn 5 36 7/15/2013 18h00 B301 000
8 001005 25 Anh văn 5 58 7/15/2013 18h00 B203 000
9 001005 26 Anh văn 5 54 7/15/2013 18h00 B303 000
10 B02014 01 Nguyên lý thẩm định giá 140 7/15/2013 18h00 B00
11 001005 15 Anh văn 5 80 7/18/2013 18h00 B206 000
12 001005 16 Anh văn 5 46 7/18/2013 18h00 B304 000
13 001005 23 Anh văn 5 89 7/18/2013 18h00 000
14 001005 24 Anh văn 5 53 7/18/2013 18h00 B204 000
15 504008 01 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 76 7/18/2013 18h00 B306 500
10680101
(10XD1B)
11150301
(11TH1R)
11270501
(11QT1L)
B304(43)
B305(42)
12120101
(12KK1R)
12120101
(12KK1R)
12120103
(12KK3R)
12120103
(12KK3R)
12170202
(12QT2R)
12170202
(12QT2R)
121B0101
(12TC1R)
B308(110)
B302(30)
12120102
(12KK2R)
12120102
(12KK2R)
12170201
(12QT1R)
B205(59)
B208(30)
12170201
(12QT1R)
12250301
(12TH1L)
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 3/2012-2013 HỆ LIÊN THÔNG, - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 3/2012-2013 HỆ LIÊN THÔNG, - Người đăng: hien-dang1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 3/2012-2013 HỆ LIÊN THÔNG, 9 10 43