Ktl-icon-tai-lieu

luật

Được đăng lên bởi dg-shell
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
——

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________

Số: 84/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH
Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
và giải quyết khiếu nại về đất đai
______
CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng
Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH :

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định bổ sung về một số trường hợp cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và
quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận); về một số
trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất; về thu hồi đất và bồi
thường, hỗ trợ về đất; về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an
ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế và việc giải quyết
khiếu nại về đất đai.
2. Việc cấp Giấy chứng nhận, thu hồi đất, thực hiện quyền của người sử
dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải quyết

2

khiếu nại về đất đai mà không quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo
các quy định hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai và cơ quan,
tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đất đai.
2. Người sử dụng đất và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng đất.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
THỰC HIỆN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Điều 3. Đất sử dụng ổn định quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật
Đất đai
1. Đất sử dụng ổn định quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật Đất đai là
đất đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:
a) Đất đã được sử dụng liên tục cho một mục đích chính nhất định kể từ
thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm được cấp Giấy
chứng nhận hoặc đến thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận;
b) Trường hợp đất đã được sử dụng liên tục quy định tại điểm a khoản
này mà có sự thay đổi về người sử dụng đất và sự thay đổi đó không phát
sinh tranh chấp về quyền sử dụng đất.
2. Việc xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định đư...
CHÍNH PHỦ
——
Số: 84/2007/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2007
NGHỊ ĐỊNH
Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
và giải quyết khiếu nại về đất đai
______
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ trưởng
Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH :
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị đnh này quy định bổ sung về một số trường hợp cấp Giấy
chứng nhận quyn sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền s hữu nhà và
quyền s dụng đất (sau đây gọi chung Giấy chứng nhận); về một số
trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất; về thu hồi đất bồi
thường, hỗ trợ về đất; về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái
định khi Nhà nước thu hồi đất để s dụng vào mục đích quốc phòng, an
ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế việc giải quyết
khiếu nại về đất đai.
2. Việc cấp Giấy chứng nhận, thu hồi đất, thực hiện quyền của người sử
dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải quyết
luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật - Người đăng: dg-shell
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
luật 9 10 998