Ktl-icon-tai-lieu

Luật an sinh xã hội

Được đăng lên bởi Trang Kẹo Kéo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luật an sinh xã hội được định nghĩa như sau:
Luật an sinh xã hội là tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều
chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội và
ưu đãi xã hội.
Luật an sinh xã hội Việt Nam là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hnàh
điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực tổ chức và thực hiện việc trợ
giúp đối với các cá nhân (thành viên xã hội) trong trường hợp rủi ro, hiểm nghèo nhằm
giảm bớt những khó khăn, bất hạnh mà bản thân họ không thể tự mình khắc phục được,
góp phần bảo đảm cho xã hội tồn tại và phát triển an toàn, bền vững, công bằng và tiến
bộ.
* Các bộ phận cấu thành ASXH
Về mặt cấu trúc, trên giác độ khái quát nhất, ASXH gồm những bộ phận cơ bản
là:
- Bảo hiểm xã hội.
- Trợ giúp xã hội.
- Trợ cấp gia đình.
- Các quỹ tiết kiệm xã hội.
- Các dịch vụ xã hội khác được tài trợ bằng nguồn vốn công cộng…
Cụ thể:

* bộ phận cấu thành LUẬT AN SINH XÃ HỘI
- Gồm các nhóm quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi hệ thống pl ASXH:
Pháp luật an sinh xã hội điều chỉnh các nhóm quan hệ cơ bản sau:
* Nhóm quan hệ bảo hiểm xã hội: Đây được coi là bộ phận trụ cột trong hệ thống an
sinh
xã hội nhằm trợ giúp cho những người lao động khi họ bị mất hoặc giảm khả năng lao
động dẫn đến mất hoặc giảm thu nhập. Nhóm quan hệ này có một số đặc trưng cơ bản
sau:
Thứ nhất, hệ thống bảo hiểm xã hội hoạt động thông qua quỹ bảo hiểm xã hội. Quỹ này
có sự phối hợp và đóng góp rất chặt chẽ giữa người lao động, người sử dụng lao động và
Nhà nước.
Thứ hai, đối tượng tham gia hoạt động của bảo hiểm xã hội áp dụng cho người lao động
làm công ăn lương, cho công chức, cán bộ nhà nước…
Thứ ba, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội bao gồm người lao động và thành viên gia đình
họ khi họ có các sự kiện pháp lý kèm theo thoả mãn điều kiện của từng chế độ bảo hiểm
xã hội.
Thứ tư, việc hưởng bảo hiểm xã hội phụ thuộc vào mức đóng góp cho xã hội, mức suy
giảm khả năng lao động … Tuy nhiên, phải kết hợp với nguyên tắc tương trợ cộng đồng.
Thứ năm, quyền thụ hưởng bảo hiểm xã hội không gắn với bất cứ chỉ tiêu nào về nhu cầu
và tài sản của người thụ hưởng.
* Nhóm quan hệ ưu đãi xã hội.
Nhóm quan hệ này thể hiện trách nhiệm của nhà nước đối với những người đã đóng góp

công sức, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng đất nước.
Nhóm quan hệ này có các đặc trưng sau:
+ Chủ thể tham gia quan hệ: một bên là nhà nước và một bên là những người có công với
cách mạng hoặc thân nhân gia đình họ...
Luật an sinh xã hội được định nghĩa như sau:
Luật an sinh xã hội là tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều
chỉnh các quan hệhội phát sinh trong các lĩnh vực bảo hiểm hội, cứu trợ hội
ưu đãi xã hội.
Luật an sinh xã hội Việt Nam là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hnàh
điều chỉnh các quan hệ hội hình thành trong lĩnh vực tổ chức thực hiện việc trợ
giúp đối với các nhân (thành viên hội) trong trường hợp rủi ro, hiểm nghèo nhằm
giảm bớt những khó khăn, bất hạnh bản thân họ không thể t mình khắc phục được,
góp phần bảo đảm cho hội tồn tại phát triển an toàn, bền vững, công bằng tiến
bộ.
* Các bộ phận cấu thành ASXH
Về mặt cấu trúc, trên giác độ khái quát nhất, ASXH gồm những bphận bản
là:
- Bảo hiểm xã hội.
- Trợ giúp xã hội.
- Trợ cấp gia đình.
- Các quỹ tiết kiệm xã hội.
- Các dịch vụ xã hội khác được tài trợ bằng nguồn vốn công cộng…
Cụ thể:
* bộ phận cấu thành LUẬT AN SINH XÃ HỘI
- Gồm các nhóm quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi hệ thống pl ASXH:
Pháp luật an sinh xã hội điều chỉnh các nhóm quan hệ cơ bản sau:
* Nhóm quan hệ bảo hiểm hội: Đây được coi bộ phận trụ cột trong hệ thống an
sinh
hội nhằm trợ giúp cho những người lao động khi họ bị mất hoặc giảm kh năng lao
động dẫn đến mất hoặc giảm thu nhập. Nhóm quan hệ này một s đặc trưng bản
sau:
Thứ nhất, hệ thống bảo hiểm xã hội hoạt động thông qua quỹ bảo hiểm xã hội. Quỹ này
sự phối hợp và đóng góp rất chặt chẽ giữa người lao động, người sử dụng lao động và
Nhà nước.
Thứ hai, đối tượng tham gia hoạt động của bảo hiểm xã hội áp dụng cho người lao động
làm công ăn lương, cho công chức, cán bộ nhà nước…
Thứ ba, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội bao gồm người lao động và thành viên gia đình
họ khi họ các sự kiện phápkèm theo thoả mãn điều kiện của từng chế độ bảo hiểm
xã hội.
Thứ tư, việc hưởng bảo hiểm xã hội phụ thuộc vào mức đóng góp cho xã hội, mức suy
giảm khả năng lao động … Tuy nhiên, phải kết hợp với nguyên tắc tương trợ cộng đồng.
Thứ năm, quyền thụ hưởng bảo hiểm xã hội không gắn với bất cứ chỉ tiêu nào về nhu cầu
và tài sản của người thụ hưởng.
* Nhóm quan hệ ưu đãi xã hội.
Nhóm quan hệ này thể hiện trách nhiệm của nhà nước đối với những người đã đóng góp
Luật an sinh xã hội - Trang 2
Luật an sinh xã hội - Người đăng: Trang Kẹo Kéo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Luật an sinh xã hội 9 10 379