Ktl-icon-tai-lieu

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Được đăng lên bởi thanhpro4420
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam

v¨n phßng quèc héi
LAWDATA

LuËt
ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt

§Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c x©y dùng ph¸p luËt, kÞp thêi thÓ chÕ
ho¸ ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt,
x©y dùng Nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam;
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992;
LuËt nµy quy ®Þnh thÈm quyÒn, thñ tôc vµ tr×nh tù ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m
ph¸p luËt.

Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt
V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lµ v¨n b¶n do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn
ban hµnh theo thñ tôc, tr×nh tù luËt ®Þnh, trong ®ã cã c¸c quy t¾c xö sù chung, ®îc
Nhµ níc b¶o ®¶m thùc hiÖn nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi theo ®Þnh híng x·
héi chñ nghÜa.
HÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt bao gåm:
1- V¨n b¶n do Quèc héi ban hµnh: HiÕn ph¸p, luËt, nghÞ quyÕt ;
V¨n b¶n do Uû ban thêng vô Quèc héi ban hµnh: ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt;
2- V¨n b¶n do c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn kh¸c ë trung ¬ng ban hµnh
®Ó thi hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Quèc héi, Uû ban thêng vô Quèc héi:
a) LÖnh, quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch níc;
b) NghÞ quyÕt, nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ; quyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña Thñ t íng
ChÝnh phñ;
c) QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t cña Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ
trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ;
d) NghÞ quyÕt cña Héi ®ång ThÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao; quyÕt ®Þnh,
chØ thÞ, th«ng t cña ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao;
®) NghÞ quyÕt, th«ng t liªn tÞch gi÷a c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn, gi÷a
c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn víi tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi;
3- V¨n b¶n do Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n ban hµnh ®Ó thi hµnh v¨n
b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Quèc héi, Uû ban thêng vô Quèc héi vµ v¨n b¶n cña c¬
quan nhµ níc cÊp trªn; v¨n b¶n do Uû ban nh©n d©n ban hµnh cßn ®Ó thi hµnh nghÞ
quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp:
a) NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n;
b) QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña Uû ban nh©n d©n.

2

§iÒu 2. TÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p vµ tÝnh thèng nhÊt cña hÖ thèng v¨n b¶n

quy ph¹m ph¸p luËt

HiÕn ph¸p lµ luËt c¬ b¶n cña Nhµ níc, cã hiÖu lùc ph¸p lý cao nhÊt.
V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®îc ban hµnh ph¶i phï hîp víi HiÕn ph¸p, b¶o ®¶m
tÝnh thèng nhÊt, thø bËc hiÖu lùc ph¸p lý cña v¨n b¶n trong hÖ thèng ph¸p luËt.
V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do c¸c c¬ quan nhµ níc cÊp díi ban hµnh ph¶i
phï hîp víi v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña c¬ quan nhµ níc cÊp trªn.
V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt tr¸i víi HiÕn ph¸p, tr¸i víi v¨...
v¨n phßng quèc héi c¬ së liÖu luËt viÖt nam
LAWDATA
LuËt
ban hµnh v¨n bn quy ph¹m ph¸p luËt
§Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c x©y dùng ph¸p luËt, kÞp thêi thÓ chÕ
ho¸ ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n héi b»ng ph¸p luËt,
x©y dùng Nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam;
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992;
LuËt nµy quy ®Þnh thÈm quyÒn, thñ tôc tr×nh ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m
ph¸p luËt.
Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt
V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt v¨n b¶n do quan nhµ níc cã thÈm quyÒn
ban hµnh theo t tôc, tr×nh luËt ®Þnh, trong ®ã c¸c quy t¾c chung, ®îc
Nhµ níc b¶o ®¶m thùc hiÖn nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan héi theo ®Þnh híng
héi chñ nghÜa.
thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt bao gåm:
1- V¨n b¶n do Quèc héi ban hµnh: HiÕn ph¸p, luËt, nghÞ quyÕt ;
V¨n b¶n do Uû ban thêng vô Quèc héi ban hµnh: ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt;
2- V¨n b¶n do c¸c c¬ quan n níc cã thÈm quyÒn kh¸c ë trung ¬ng ban nh
®Ó thinh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËta Quèc héi, Uû ban thêng vô Quèc héi:
a) LÖnh, quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch níc;
b) NghÞ quyÕt, ng ®Þnh cña ChÝnh phñ; quyÕt ®Þnh, c t cña Thñ tíng
ChÝnh phñ;
c) QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t cña trëng, Thñ tng quan ngang Bé, Thñ
trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ;
d) NghÞ quyÕt cña Héi ®ång ThÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao; quyÕt ®Þnh,
chØ thÞ, th«ng t cña ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©nn tèi cao;
®) NghÞ quyÕt, th«ng t liªn tÞch gi÷a c¸c quan nhµ níc thÈm quyÒn, gi÷a
c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn víi tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi;
3- V¨n b¶n do Héi ®ång nn d©n, ban nh©n d©n ban hµnh ®Ó thi nh v¨n
b¶n quy ph¹m ph¸p luËta Quèc héi, ban thêng Quèc héi v¨n b¶n cña
quan nhµ níc cÊp trªn; n b¶n do ban nh©n d©n ban hµnh cßn ®Ó thi hµnh nghÞ
quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp:
a) NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©nn;
b) QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña Uû ban nh©nn.
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật - Người đăng: thanhpro4420
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 9 10 383