Ktl-icon-tai-lieu

Luật bảo vệ môi trường

Được đăng lên bởi Dương Khang
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 3059 lần   |   Lượt tải: 4 lần
QUỐC HỘI
Số: 52/2005/QH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005
LUẬT
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ
sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ
họp thứ 10;
Luật này quy định về bảo vệ môi trường.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo
vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt
Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định
khác với quy định của Luật này thì áp dụng điều ước quốc tế đó.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh
hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.
2. Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường như đất, nước, không khí, âm
thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật chất khác.

3. Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng
ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm,
suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên
thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.
4. Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn
hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài
hoà giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.
5. Tiêu chuẩn môi trường là giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung
quanh, về hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền quy định làm căn cứ để quản lý và bảo vệ môi trường.
6. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu
chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật.
7. Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường,
g...
QUỐC HỘI
Số: 52/2005/QH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 m 2005
LUẬT
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nga Việt Nam m 1992 đã được sửa đổi, bổ
sung theo Ngh quyết số 51/2001/QH10 ny 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ
họp thứ 10;
Luật này quy định về bảo vệ môi trường.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt đng bảo v môi trưng; chính sách, bin pháp và nguồn lực đ bảo
vệ môi trường; quyn và nghĩa vụ của t chc, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chc, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Vit
Nam định cư nước ngoài, tổ chc, cá nhân nưc ngoài có hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tờng hợp điu ước quc tế mà Cộng hoà xã hội chnghĩa Việt Nam là thành vnquy định
khác vi quy định của Luật này thì áp dụng điều ước quốc tế đó.
Điều 3. Giải thích từ ng
Trong Luật này, các từ ngdưới đây được hiểu như sau:
1. Môi trường bao gồmc yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh
hưởng đến đi sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vt.
2. Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành i trưng như đất, nước, không khí, âm
thanh, ánhng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật cht khác.
Luật bảo vệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật bảo vệ môi trường - Người đăng: Dương Khang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Luật bảo vệ môi trường 9 10 528