Ktl-icon-tai-lieu

Luật bảo vệ môi trường 2005

Được đăng lên bởi khoa-le
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quèc héi

Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

LuËt sè

/2005/QH11

Quèc héi
N−íc céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Kho¸ XI, kú häp thø …
(Tõ ngµy ... th¸ng .... ®Õn ngµy ... th¸ng ... n¨m 2005)

LuËt
B¶o vÖ m«i tr−êng
(söa ®æi)
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®·
®−îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m
2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10;
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng.
Ch−¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng, c¸c biÖn ph¸p vµ nguån lùc ®Ó b¶o vÖ
m«i tr−êng; quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh©n trong b¶o vÖ m«i tr−êng.
§iÒu 2. §èi t−îng ¸p dông
LuËt nµy ¸p dông ®èi víi c¬ quan nhµ n−íc, ®¬n vÞ lùc l−îng vò trang, tæ
chøc, céng ®ång d©n c−, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n−íc, tæ chøc vµ c¸ nh©n n−íc
ngoµi (gäi chung lµ tæ chøc, c¸ nh©n) sinh sèng, ho¹t ®éng trªn l·nh thæ n−íc Céng
hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam.

§iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau:
1. M«i tr−êng bao gåm c¸c yÕu tè tù nhiªn vµ vËt chÊt nh©n t¹o bao quanh
con ng−êi, cã ¶nh h−ëng ®Õn ®êi sèng, s¶n xuÊt, sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña con ng−êi
vµ sinh vËt.
2. Thµnh phÇn m«i tr−êng lµ yÕu tè vËt chÊt t¹o thµnh m«i tr−êng nh− ®Êt,
n−íc, kh«ng khÝ, ©m thanh, ¸nh s¸ng, sinh vËt, hÖ sinh th¸i vµ c¸c h×nh th¸i vËt chÊt
kh¸c.
3. Ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ ph¸t triÓn ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña thÕ hÖ hiÖn t¹i
mµ kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®ã cña c¸c thÕ hÖ t−¬ng lai
trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ, hµi hoµ gi÷a t¨ng tr−ëng kinh tÕ, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x·
héi vµ b¶o vÖ m«i tr−êng.
4. Tiªu chuÈn m«i tr−êng lµ chuÈn mùc, giíi h¹n ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã
thÈm quyÒn hoÆc ng−êi ®øng ®Çu tæ chøc quy ®Þnh, lµm c¨n cø ®Ó qu¶n lý vµ b¶o vÖ
m«i tr−êng.
5. ¤ nhiÔm m«i tr−êng lµ tr¹ng th¸i cña thµnh phÇn m«i tr−êng bÞ biÕn ®æi do
chÊt g©y « nhiÔm g©y ra ë møc v−ît tiªu chuÈn m«i tr−êng.
6. Suy tho¸i m«i tr−êng lµ sù suy gi¶m vÒ chÊt l−îng vµ sè l−îng cña thµnh
phÇn m«i tr−êng, g©y ¶nh h−ëng xÊu ®èi víi con ng−êi vµ sinh vËt.
7. Sù cè m«i tr−êng lµ c¸c tai biÕn hoÆc rñi ro xÈy ra trong qu¸ tr×nh ho¹t
®éng cña con ng−êi hoÆc biÕn ®æi thÊt th−êng cña tù nhiªn, g©y « nhiÔm, suy tho¸i
m«i tr−êng nghiªm träng.
8. ChÊt g©y « nhiÔm lµ chÊt hoÆc yÕu tè vËt lý khi t−¬ng t¸c víi m«i tr−êng cã
kh¶ n¨ng lµm cho m«i tr−êng bÞ « nhiÔm.
9. ChÊt th¶i lµ vËt chÊt ë thÓ r¾n, láng, khÝ, mïi, chÊt phãng x¹ hoÆc d...
Quèc héi
LuËt sè /2005/QH11
Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Quèc héi
Níc céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Kho¸ XI, kú häp thø …
(Tõ ngµy ... th¸ng .... ®Õn ngµy ... th¸ng ... n¨m 2005)
LuËt
B¶o vÖ m«i trêng
(söa ®æi)
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®·
®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m
2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10;
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng.
Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng, c¸c biÖn ph¸p vµ nguån lùc ®Ó b¶o vÖ
m«i trêng; quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh©n trong b¶o vÖ m«i trêng.
§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông
LuËt nµy ¸p dông ®èi víi c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ lùc lîng vò trang, tæ
chøc, céng ®ång d©n c, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong níc, tæ chøc vµ c¸ nh©n níc
ngoµi (gäi chung lµ tæ chøc, c¸ nh©n) sinh sèng, ho¹t ®éng trªn l·nh thæ níc Céng
hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam.
Luật bảo vệ môi trường 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật bảo vệ môi trường 2005 - Người đăng: khoa-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Luật bảo vệ môi trường 2005 9 10 738