Ktl-icon-tai-lieu

Luật bầu cử ĐBHĐND

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2674 lần   |   Lượt tải: 2 lần
c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam

v¨n phßng quèc héi
LAWDATA

LUËT
BÇU Cö ®¹I BIÓU HéI ®åNG NH©N D©N
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt
Nam n¨m 1992, LuËt nµy quy ®Þnh viÖc bÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång
nh©n d©n.
CH¬NG I
NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG
§iÒu 1
ViÖc bÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n tiÕn hµnh theo nguyªn
t¾c phæ th«ng, b×nh ®¼ng, trùc tiÕp vµ bá phiÕu kÝn.
§iÒu 2
C«ng d©n níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kh«ng ph©n
biÖt d©n téc, nam n÷, thµnh phÇn x· héi, tÝn ngìng, t«n gi¸o, tr×nh ®é
v¨n ho¸, nghÒ nghiÖp, thêi h¹n c tró, ®ñ mêi t¸m tuæi trë lªn cã
quyÒn bÇu cö vµ ®ñ hai m¬i mèt tuæi trë lªn cã quyÒn øng cö ®¹i
biÓu Héi ®ång nh©n d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, trõ nh÷ng ngêi
mÊt trÝ vµ nh÷ng ngêi bÞ ph¸p luËt hoÆc Toµ ¸n nh©n d©n tíc c¸c
quyÒn ®ã.
§iÒu 3

2

§¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n ph¶i lµ ngêi trung thµnh víi Tæ
quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, ngêi tiªu biÓu trong nh©n d©n, phÊn
®Êu thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi lµm cho d©n giÇu, níc m¹nh, cã
phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, g¬ng mÉu chÊp hµnh ph¸p luËt, b¶o vÖ lîi Ých
cña Nhµ níc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n, cã tr×nh ®é
hiÓu biÕt vµ n¨ng lùc thùc hiÖn nhiÖm vô ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n
d©n, tham gia quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cña ®Þa ph¬ng, ®îc nh©n d©n tÝn nhiÖm.
§iÒu 4
C«ng d©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 vµ
§iÒu 3 cña LuËt nµy chØ ®îc bÇu lµm ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n
kh«ng qu¸ hai cÊp; nÕu ®ang lµ ®¹i biÓu Quèc héi chØ ®îc bÇu lµm
®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n ë mét cÊp.
§iÒu 5
Uû ban thêng vô Quèc héi gi¸m s¸t viÖc bÇu cö ®¹i biÓu Héi
®ång nh©n d©n, b¶o ®¶m cuéc bÇu cö tiÕn hµnh d©n chñ, ®óng ph¸p
luËt.
ChÝnh phñ chØ ®¹o Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn c«ng t¸c
bÇu cö theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 6
Uû ban Trung ¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam híng dÉn Uû ban
MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam ë ®Þa ph¬ng tæ chøc hiÖp th¬ng lùa chän,
giíi thiÖu nh÷ng ngêi øng cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n, tham gia
gi¸m s¸t viÖc bÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n.
§iÒu 7

3

Uû ban thêng vô Quèc héi Ên ®Þnh vµ c«ng bè ngµy bÇu cö ®¹i
biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp.
Ngµy bÇu cö ph¶i lµ ngµy chñ nhËt vµ c«ng bè chËm nhÊt lµ chÝn
m¬i ngµy tríc ngµy bÇu cö.
Trong trêng hîp ®Æc biÖt kh«ng thÓ tiÕn hµnh bÇu cö theo ®óng
nhiÖm kú cña Héi ®ång nh©n d©n th× Uû ban thêng vô Quèc héi xem
xÐt, quyÕt ®Þnh.
§iÒu 8
Kinh phÝ tæ chøc bÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp do
ng©n s¸ch Nhµ níc ®µi thä.
CH¬NG II
Sè ®¹I BIÓU HéI ®åNG NH©N D©N,
®¬N VÞ BÇU Cö Vµ KHU VùC Bá PHIÕU
§iÒu 9
Sè...
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam
LAWDATA
L U Ë T
BÇU Cö ®¹I BIÓU HéI ®åNG NH©N D©N
C¨n vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt
Nam n¨m 1992, LuËt nµy quy ®Þnh viÖc bÇu ®¹i biÓu Héi ®ång
nh©n d©n.
CH¬NG I
NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG
§iÒu 1
ViÖc bÇu ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n tiÕn nh theo nguyªn
t¾c phæ th«ng, b×nh ®¼ng, trùc tiÕp vµ bá phiÕu kÝn.
§iÒu 2
C«ng d©n níc Céng hoµ héi chñ nghÜa ViÖt Nam kh«ng ph©n
biÖt d©n téc, nam n÷, thµnh phÇn x· héi, tÝn ngìng, t«n gi¸o, tr×nh ®é
v¨n ho¸, nghÒ nghiÖp, thêi h¹n c tró, ®ñ mêi t¸m tuæi trë lªn
quyÒn bÇu ®ñ hai m¬i mèt tuæi trë lªn quyÒn øng ®¹i
biÓu Héi ®ång nh©n d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, trõ nh÷ng ngêi
mÊt trÝ nh÷ng ngêi ph¸p luËt hoÆc T ¸n nh©n d©n tíc c¸c
quyÒn ®ã.
§iÒu 3
Luật bầu cử ĐBHĐND - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật bầu cử ĐBHĐND - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Luật bầu cử ĐBHĐND 9 10 49