Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT BẦU CỬ

Được đăng lên bởi Phương MInh
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LUẬT
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11 ngày 26
tháng 11 năm 2003 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm
2003, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Luật số 63/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử
đại biểu Hội đồng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân1.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1
Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc
phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Điều 2
Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt
dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá,
nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ
hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo
quy định của pháp luật.
Điều 3
Luật số 63/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc
hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân có căn cứ ban hành như sau:
“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc
hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số
31/2001/QH10 và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11.”
1

2
Đại biểu Hội đồng nhân dân có những tiêu chuẩn sau đây:
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu thực
hiện công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng, phát triển địa phương;
2. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực
đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng,
lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo vệ lợi ích của Nhà nước,
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;
3. Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân
dân, có khả năng tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chính
sách, pháp luật; am hiểu tình hình kinh tế - xã hội để tham gia quyết định
những vấn đề quan trọng ở địa phương;
4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dâ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LUẬT
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11 ngày 26
tháng 11 m 2003 của Quốc hội, hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 m
2003, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Luật s 63/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội Luật bầu cử
đại biểu Hội đồng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
1
.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1
Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc
phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Điều 2
Công dân nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt
dân tộc, nam nữ, thành phần hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá,
nghề nghiệp, thời hạn trú, đủ mười tám tuổi trở lên quyền bầu cử đủ
hai mươi mốt tuổi trở lên quyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo
quy định của pháp luật.
Điều 3
1
Luật số 63/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc
hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân có căn cứ ban hành như sau:
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc
hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số
31/2001/QH10 và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11.
LUẬT BẦU CỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT BẦU CỬ - Người đăng: Phương MInh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
LUẬT BẦU CỬ 9 10 851