Ktl-icon-tai-lieu

Luật cạnh tranh

Được đăng lên bởi thanhpro4420
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 3859 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quèc héi

Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
LuËt sè 27/2004/QH11
Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004

Quèc héi
n−íc Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Kho¸ XI, kú häp thø 6
(Tõ ngµy 25 th¸ng 10 ®Õn ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004)
LuËt
c¹nh tranh

C¨n cø vµo HiÕn ph¸p n−íc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®∙ ®−îc
söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi
kho¸ X, kú häp thø 10.
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ c¹nh tranh.
ch−¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ hµnh vi h¹n chÕ c¹nh tranh, hµnh vi c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh,
tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt vô viÖc c¹nh tranh, biÖn ph¸p xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ c¹nh
tranh.
§iÒu 2. §èi t−îng ¸p dông
LuËt nµy ¸p dông ®èi víi:
1. Tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh (sau ®©y gäi chung lµ doanh nghiÖp) bao gåm c¶ doanh
nghiÖp s¶n xuÊt, cung øng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých, doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c
ngµnh, lÜnh vùc thuéc ®éc quyÒn nhµ n−íc vµ doanh nghiÖp n−íc ngoµi ho¹t ®éng ë ViÖt
Nam;
2. HiÖp héi ngµnh nghÒ ho¹t ®éng ë ViÖt Nam.
§iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau:
1. ThÞ tr−êng liªn quan bao gåm thÞ tr−êng s¶n phÈm liªn quan vµ thÞ tr−êng ®Þa lý liªn
quan.
ThÞ tr−êng s¶n phÈm liªn quan lµ thÞ tr−êng cña nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô cã thÓ thay
thÕ cho nhau vÒ ®Æc tÝnh, môc ®Ých sö dông vµ gi¸ c¶.
ThÞ tr−êng ®Þa lý liªn quan lµ mét khu vùc ®Þa lý cô thÓ trong ®ã cã nh÷ng hµng ho¸,
dÞch vô cã thÓ thay thÕ cho nhau víi c¸c ®iÒu kiÖn c¹nh tranh t−¬ng tù vµ cã sù kh¸c biÖt ®¸ng
kÓ víi c¸c khu vùc l©n cËn.

2. HiÖp héi ngµnh nghÒ bao gåm hiÖp héi ngµnh hµng vµ hiÖp héi nghÒ nghiÖp.
3. Hµnh vi h¹n chÕ c¹nh tranh lµ hµnh vi cña doanh nghiÖp lµm gi¶m, sai lÖch, c¶n trë
c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng, bao gåm hµnh vi tho¶ thuËn h¹n chÕ c¹nh tranh, l¹m dông vÞ trÝ
thèng lÜnh thÞ tr−êng, l¹m dông vÞ trÝ ®éc quyÒn vµ tËp trung kinh tÕ.
4. Hµnh vi c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh lµ hµnh vi c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong
qu¸ tr×nh kinh doanh tr¸i víi c¸c chuÈn mùc th«ng th−êng vÒ ®¹o ®øc kinh doanh, g©y thiÖt
h¹i hoÆc cã thÓ g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña Nhµ n−íc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña doanh
nghiÖp kh¸c hoÆc ng−êi tiªu dïng.
5. ThÞ phÇn cña doanh nghiÖp ®èi víi mét lo¹i hµng ho¸, dÞch vô nhÊt ®Þnh lµ tû lÖ phÇn
tr¨m gi÷a doanh thu b¸n ra cña doanh nghiÖp nµy víi tæng doanh thu cña tÊt c¶ c¸c doanh
nghiÖp kinh doanh lo¹i hµng ho¸, dÞch vô ®ã trªn thÞ tr−êng liªn quan hoÆc tû lÖ phÇn ...
Quèc héi Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
LuËt sè 27/2004/QH11
Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004
Quèc héi
níc Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Kho¸ XI, kú häp thø 6
(Tõ ngµy 25 th¸ng 10 ®Õn ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004)
LuËt
c¹nh tranh
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ® ®îc
söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi
kho¸ X, kú häp thø 10.
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ c¹nh tranh.
ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ hµnh vi h¹n chÕ c¹nh tranh, hµnh vi c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh,
tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt vô viÖc c¹nh tranh, biÖn ph¸p xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ c¹nh
tranh.
§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông
LuËt nµy ¸p dông ®èi víi:
1. Tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh (sau ®©y gäi chung lµ doanh nghiÖp) bao gåm c¶ doanh
nghiÖp s¶n xuÊt, cung øng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých, doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c
ngµnh, lÜnh vùc thuéc ®éc quyÒn nhµ níc vµ doanh nghiÖp níc ngoµi ho¹t ®éng ë ViÖt
Nam;
2. HiÖp héi ngµnh nghÒ ho¹t ®éng ë ViÖt Nam.
§iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
1. ThÞ trêng liªn quan bao gåm thÞ trêng s¶n phÈm liªn quan vµ thÞ trêng ®Þa lý liªn
quan.
ThÞ trêng s¶n phÈm liªn quan lµ thÞ trêng cña nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô cã thÓ thay
thÕ cho nhau vÒ ®Æc tÝnh, môc ®Ých sö dông vµ gi¸ c¶.
ThÞ trêng ®Þa lý liªn quan lµ mét khu vùc ®Þa lý cô thÓ trong ®ã cã nh÷ng hµng ho¸,
dÞch vô cã thÓ thay thÕ cho nhau víi c¸c ®iÒu kiÖn c¹nh tranh t¬ng tù vµ cã sù kh¸c biÖt ®¸ng
kÓ víi c¸c khu vùc l©n cËn.
Luật cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật cạnh tranh - Người đăng: thanhpro4420
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Luật cạnh tranh 9 10 741