Ktl-icon-tai-lieu

Luật công chức

Được đăng lên bởi thanhgiang303
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 78/2004/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức
--------------------------BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công
chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành danh mục các ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước
và danh mục các ngạch viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước để thực
hiện việc xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. (Có danh mục cụ thể kèm
theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày
đăng Công báo.
Điều 3. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Đã ký
Đỗ Quang Trung

DANH MỤC CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV
ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
I- Ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ngạch
Chuyên viên cao cấp
Thanh tra viên cao cấp
Kế toán viên cao cấp
Kiểm soát viên cao cấp thuế
Kiểm toán viên cao cấp
Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng
Kiểm tra viên cao cấp hải quan
Kiểm dịch viên cao cấp động thực vật
Thẩm kế viên cao cấp
Kiểm soát viên cao cấp thị trường

Mã số
01.001
04.023
06.029
06.036
06.041
07.044
08.049
09.066
12.084
21.187

II- Ngạch chuyên viên chính và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ngạch
Chuyên viên chính
Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương
Thanh tra viên chính
Kế toán viên chính
Kiểm soát viên chính thuế
Kiểm toán viên chính
Kiểm soát viên chính ngân hàng
Kiểm tra viên chính hải quan
Kiểm dịch viên chính động - thực vật
Kiểm soát viên chính đê điều
Thẩm kế viên chính
Kiểm soát viên chính thị trường

Mã số
01.002
03.017
04.024
06.030
06.037
06.042
07.045
08.050
09.067
11.081
12.085
21.188

III- Ngạch chuyên viên và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ngạch
Chuyên viên
Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố
thuộc...
B NI V
S: 78/2004/QĐ-BNV
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
Hà Ni, ngày 03 tháng 11 năm 2004
QUYT ĐỊNH CA B TRƯỞNG B NI V
V vic ban hành danh mc các ngch công chc và các ngch viên chc
---------------------------
B TRƯỞNG B NI V
Căn c Pháp lnh sa đổi, b sung mt s điu ca Pháp lnh Cán b, công
chc ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Căn c Ngh định s 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 ca Chính ph
quy định
chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Ni v;
Xét đề ngh ca V trưởng V Công chc - Viên chc,
QUYT ĐỊNH
Điu 1. Ban hành danh mc các ngch công chc trong các cơ quan nhà nước
và danh mc các ngch viên chc trong các đơn v s nghip ca Nhà nước để thc
hin vic xây dng và qu
n lý đội ngũ cán b, công chc. (Có danh mc c th kèm
theo Quyết định này).
Điu 2. Quyết định này có hiu lc thi hành sau mười lăm ngày, k t ngày
đăng Công báo.
Điu 3. B trưởng, th trưởng cơ quan ngang B, th trưởng cơ quan thuc
Chính ph, Ch tch y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương chu
trách nhim thi hành Quyết định này.
B
TRƯỞNG B NI V
Đã ký
Đỗ Quang Trung
Luật công chức - Trang 2
Luật công chức - Người đăng: thanhgiang303
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Luật công chức 9 10 103