Ktl-icon-tai-lieu

Luật công ty tài chính

Được đăng lên bởi hongdiep3014
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
- Công ty Tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, với chức năng là sử
dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các
dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của
pháp luật, nhưng không được làm dịch vụ thanh toán, không được nhận tiền gửi dưới
01 năm.
- Công ty Tài chính bao gồm loại hình Công ty Tài chính tổng hợp được thực hiện tất cả
các chức năng, nghiệp vụ theo quy định và Công ty Tài chính chuyên ngành hoạt động
chủ yếu trên một số lĩnh vực như: tín dụng tiêu dùng hoặc phát hành thẻ tín dụng và
các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Nghị định này và hướng dẫn của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam”.
(Khoản 1 Điều 1 NĐ 81/2008/NĐ-CP)
-

Vốn pháp định của công ty tài chính là 500 tỉ VND (Nghị định số 10/2011/NĐ-CP)

-

“Điều 3 NĐ 81/2008/NĐ-CP. Hình thức thành lập

1. Công ty Tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau:
a. Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
b. Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
c. Công ty Tài chính cổ phần.
2. Việc chuyển đổi sở hữu, thay đổi hình thức (loại hình) Công ty Tài chính được thực hiện
theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

-

Điều 5. Thời hạn hoạt động (NĐ 79/2002/NĐ-CP)

Thời hạn hoạt động của Công ty Tài chính tại Việt Nam không quá 50 năm. Trường hợp cần gia
hạn thời hạn hoạt động phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng
Nhà nước) chấp thuận. Mỗi lần gia hạn không quá 50 năm.

-

Điều 8. Điều kiện cấp giấy phép ( Khoản 4 điều 1 NĐ 81/2008/NĐ-CP)

1. Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với Công ty Tài chính (dưới đây
gọi tắt là giấy phép) gồm:
a) Có nhu cầu về hoạt động của Công ty Tài chính;
b) Có đủ vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

c) Thành viên sáng lập là các tổ chức, cá nhân có uy tín và năng lực tài chính theo quy định của
Ngân hàng Nhà nước;
d) Người quản trị, điều hành có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và trình độ chuyên môn phù hợp
với hoạt động của Công ty Tài chính;
đ) Có Điều lệ tổ chức, hoạt động phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy
định khác của pháp luật;
e) Có dự thảo phương án kinh doanh khả thi.
2. Ngoài các điều kiện nêu tại Khoản 1 điều này, tổ chức tín dụng nước ngoài trong Công
ty Tài chính liên doanh hoặc Công ty Tài chính 100% vốn nước ngoài phải đáp ứng được các
điều kiện sau:
a. Được tổ chức có thẩm quyền th...
I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
- Công ty Tài chính loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, với chức năng sử
dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các
dịch vụ tư vấn về tài chính, tin tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của
pháp luật, nhưng không được làm dịch v thanh toán, không được nhận tiền gửi dưới
01 năm.
- Công ty Tài chính bao gồm loại hình ng ty Tài chính tổng hợp được thực hiện tất c
các chức ng, nghiệp vụ theo quy định và Công ty Tài chính chuyên ngành hoạt động
chủ yếu trên một số lĩnh vực như: tín dụng tiêu dùng hoặc phát hành thẻ tín dụng
các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Nghị định này và hướng dẫn của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam”.
(Khoản 1 Điều 1 NĐ 81/2008/NĐ-CP)
- Vốn pháp định của công ty tài chính là 500 tỉ VND (Nghị định số 10/2011/NĐ-CP)
- “Điều 3 NĐ 81/2008/NĐ-CP. Hình thức thành lập
1. Công ty Tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau:
a. Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
b. Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
c. Công ty Tài chính cổ phần.
2. Việc chuyển đổi sở hữu, thay đổi hình thức (loại hình) Công ty Tài chính được thực hiện
theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”
- Điều 5. Thời hạn hoạt động (NĐ 79/2002/NĐ-CP)
Thời hạn hoạt động của Công ty Tài chính tại Việt Nam không quá 50 năm. Trường hợp cần gia
hạn thời hạn hoạt động phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng
Nhà nước) chấp thuận. Mỗi lần gia hạn không quá 50 năm.
- Điều 8. Điều kiện cấp giấy phép ( Khoản 4 điều 1 NĐ 81/2008/NĐ-CP)
1. Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với Công ty Tài chính (dưới đây
gọi tắt là giấy phép) gồm:
a) Có nhu cầu về hoạt động của Công ty Tài chính;
b) Có đủ vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;
Luật công ty tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật công ty tài chính - Người đăng: hongdiep3014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Luật công ty tài chính 9 10 896