Ktl-icon-tai-lieu

Luật Công ty

Được đăng lên bởi lanhuongnguyen
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT
CỦA QUỐC HỘI SỐ 47-LCT/HĐNN8 NGÀY 21/12/1990 VỀ CÔNG TY
Để thực hiện đường lối phát tri ển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, huy động và
sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, lao động và tài nguyên của đất n ước, tạo thêm vi ệc
làm; bảo hộ lợi ích hợp pháp của người góp vốn đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh
tế; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh;
Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội ch ủ nghĩa Việt Nam;
Luật này quy định về Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần.
Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1
Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, tổ chức kinh tế Việt Nam có tư cách pháp nhân thu ộc các
thành phần kinh tế, tổ chức xã hội có quyền góp vốn đầu tư hoặc tham gia thành l ập
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần theo quy định của Luật này.
Điều 2
Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ ph ần, gọi chung là công ty, là doanh nghi ệp
trong đó các thành viên cùng góp vốn, cùng chia nhau lợi nhu ận, cùng ch ịu l ỗ t ương ứng
với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong ph ạm vi
phần vốn của mình góp vào công ty.
Điều 3
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1- "Kinh doanh" là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn c ủa quá trình
đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trên th ị trường nh ằm
mục đích sinh lợi.
2- "Doanh nghiệp" là đơn vị kinh doanh được thành lập nh ằm mục đích ch ủ y ếu là th ực
hiện các hoạt động kinh doanh.
3- "Vốn pháp định" là mức vốn tối thiểu phải có để thành l ập công ty do pháp lu ật quy
định đối với từng ngành, nghề.
4- "Vốn điều lệ" là số vốn do các thành viên đóng góp và được ghi vào Điều lệ công ty.
Điều 4
Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của công ty, th ừa nhận sự bình đẳng
trước pháp luật của công ty với các doanh nghiệp khác và tính sinh l ợi h ợp pháp c ủa vi ệc
kinh doanh.
Trong khuôn khổ pháp luật, công ty có quyền tự do kinh doanh và ch ủ động trong m ọi
hoạt động kinh doanh.

Điều 5
Quyền sở hữu về tư liệu sản xuất, quyền thừa kế về vốn, tài sản, các quy ền và l ợi ích
hợp pháp khác của các thành viên công ty được Nhà nước bảo hộ.
Điều 6
Nghiêm cấm cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân s ử dụng tài
sản của Nhà nước và công quỹ để góp vốn vào công ty ho ặc tham gia thành l ập công ty
nhằm thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.
Viên chức tại chức trong bộ máy Nhà nước, sĩ quan tại ngũ trong lực lượng vũ trang nhân
dân không đư...
LU T
C A QU C H I S 47-LCT/H NN8 NGÀY 21/12/1990 V CÔNG TY Đ
th c hi n ng l i phátĐể đườ tri n n n kinh t hàng hoá nhi u thành ph n, huy ng ế độ
s d ng có hi u qu các ngu n v n, lao ng và tài nguyên c a t n c, t o thêm vi c độ đấ ư
làm; b o h l i ích h p pháp c a ng i góp v n u t , y nhanh t c phát tri n kinh ườ đầ ư đẩ độ
t ; t ng c ng hi u l c qu n Nhà n c i v i các ho t ng kinh doanh;ế ă ườ ướ đố độ
C n c vào i u 83 c a Hi n pháp n c C ng hoà h i ch ngh a Vi t Nam;ă Đ ế ướ ĩ
Lu t này quy nh v Công ty trách nhi m h u h n và Công ty c ph n. đ
Ch ng 1:ươ
NH NG QUY NH CHUNG ĐỊ
i u 1Đ
Công dân Vi t Nam 18 tu i, t ch c kinh t Vi t Nam có t cách pháp nhân thu c các đủ ế ư
thành ph n kinh t , t ch c h i quy n góp v n u t ho c tham gia thành l p ế đầ ư
công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n theo quy nh c a Lu t này. đị
i u 2Đ
Công ty trách nhi m h u h n và công ty c ph n, g i chung công ty,doanh nghi p
trong ó các thành viên cùng góp v n, cùng chia nhau l i nhu n, cùng ch u l t ng ngđ ươ
v i ph n v n góp ch ch u trách nhi m v các kho n n c a công ty trong ph m vi
ph n v n c a mình góp vào công ty.
i u 3Đ
Trong Lu t này, các t ng d i ây c hi u nh sau: ướ đ đượ ư
1- "Kinh doanh" vi c th c hi n m t, m t s ho c t t c các ng o n c a quá trình đ ạ
u t , t s n xu t n tiêu th s n ph m ho c th c hi n d ch v trên th tr ng nh mđầ ư đế ườ
m c ích sinh l i. đ
2- "Doanh nghi p" n v kinh doanh c thành l p nh m m c ích ch y u th c đơ đượ đ ế
hi n các ho t ng kinh doanh. độ
3- "V n pháp nh" m c v n t i thi u ph i thành l p công ty do pháp lu t quy đị để
nh i v i t ng ngành, ngh .đị đ
4- "V n i u l " là s v n do các thành viên óng góp và c ghi vào i u l công ty. đ đ đượ Đ
i u 4Đ
Nhà n c công nh n s t n t i lâu dài và phát tri n c a công ty, th a nh n s bình ngướ đ
tr c pháp lu t c a công ty v i các doanh nghi p khác và tính sinh l i h p pháp c a vi cướ
kinh doanh.
Trong khuôn kh pháp lu t, công ty quy n t do kinh doanh ch ng trong m i độ
ho t ng kinh doanh. độ
Luật Công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Công ty - Người đăng: lanhuongnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Luật Công ty 9 10 631