Ktl-icon-tai-lieu

Luật Đa dạng sinh học

Được đăng lên bởi dh3qm1
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Luật số: 20/2008/QH12

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008

LUẬT
Đa dạng sinh học
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật đa dạng sinh học.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học;
quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển
bền vững đa dạng sinh học.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt
động trực tiếp hoặc liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng
sinh học tại Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Bảo tồn đa dạng sinh học là việc bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh
thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện; bảo vệ môi trường sống tự nhiên
thường xuyên hoặc theo mùa của loài hoang dã, cảnh quan môi trường, nét đẹp
độc đáo của tự nhiên; nuôi, trồng, chăm sóc loài thuộc Danh mục loài nguy cấp,
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; lưu giữ và bảo quản lâu dài các mẫu vật di
truyền.
2. Bảo tồn tại chỗ là bảo tồn loài hoang dã trong môi trường sống tự nhiên
của chúng; bảo tồn loài cây trồng, vật nuôi đặc hữu, có giá trị trong môi trường
sống, nơi hình thành và phát triển các đặc điểm đặc trưng của chúng.
3. Bảo tồn chuyển chỗ là bảo tồn loài hoang dã ngoài môi trường sống tự
nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của chúng; bảo tồn loài cây trồng, vật nuôi
đặc hữu, có giá trị ngoài môi trường sống, nơi hình thành và phát triển các đặc
điểm đặc trưng của chúng; lưu giữ, bảo quản nguồn gen và mẫu vật di truyền
trong các cơ sở khoa học và công nghệ hoặc cơ sở lưu giữ, bảo quản nguồn gen
và mẫu vật di truyền.

4. Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học là cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, cứu hộ,
nhân giống loài hoang dã, cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá
trị; lưu giữ, bảo quản nguồn gen và mẫu vật di truyền phục vụ mục đích bảo tồn
và phát triển đa dạng sinh học.
5. Đa dạng sinh học là sự phong phú về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái
trong tự nhiên.
6. Đánh giá rủi ro do sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật
biến đổi gen gây ra đối với đa dạng...
 
 !""#
 
$%
& !'()!""*
 !"#$%&'$(())*!
*+,$*-./-(*01'23456
/$*$789:
+,
-./
)01234" 56)7)01"8!"
434*2;0/<=;>?/0;@*$7896
340;#$;A"$-.$*B.C>/<=;>?
/0;@*$789:
)0193:);<=!'>?!'
47A*;-.$*B.C>.
D%&'$(*2E.-.CF8
*>GHIJ3$*/<=;>?/0;@*$78
98%&'$(:
)01@3)A);"B";C!'D
K>4.L@7*C4*+?$
 I;&/<;&GM"$&
GJ3$>9.*HNH*87&6/<;&(O>DGJ
D 4JH1(N$"$I$7!.<3$(O>D.P*Q
**"$GJ6O.>=.(FIR$(AI4S.
3T.(*+J/<;&6I@;/<3<IC7(U;7
>40
 !I/<=I$7!>(O>DGJ
"$M6/<=IC4>=.;O*H@.F>2>(O>D
.VB;>?*H*?(*H>"$M:
 "# ! I/<=I$7!(O>DG
JD 4JH1(N$"$M6/<=IC4>=.;O
*H@.F>2(O>D.VB;>?*H
*?(*H>"$M6I@./<3<=1;(U;7>40
>VEW$9;O&HVEI@./<3<=1
;(U;7>40:
Luật Đa dạng sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Đa dạng sinh học - Người đăng: dh3qm1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Luật Đa dạng sinh học 9 10 688