Ktl-icon-tai-lieu

Luật dân sự

Được đăng lên bởi phanthiphuoanh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP LUẬT DÂN SỰ
C©u 1. Chøng minh LuËt d©n sù lµ mét ngµnh luËt ®éc lËp trong hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt
Nam.
Mét ngµnh luËt ®­îc gäi lµ ®éc lËp trong hÖ thèng ph¸p luËt khi nã cã ®èi t­îng ®iÒu chØnh
riªng vµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh riªng. XuÊt ph¸t tõ gãc ®é ®ã ®Ó chøng minh ®iÒu LuËt D©n
sù lµ mét ngµnh luËt ®éc lËp trong hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam th× ta ph¶i lµm râ LuËt D©n
sù cã ®èi t­îng ®iÒu chØnh riªng vµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh riªng.
§èi t­îng ®iÒu chØnh cña LuËt D©n sù lµ quan hÖ tµi s¶n vµ quan hÖ nh©n th©n trong c¸c giao
l­u d©n sù.
Quan hÖ tµi s¶n lµ quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi th«ng qua mét tµi s¶n nhÊt ®Þnh. Theo ®iÒu
172 - Bé LuËt D©n sù kh¸i niÖm tµi s¶n bao gåm: tiÒn, giÊy tê trÞ gi¸ ®­îc b»ng tiÒn, c¸c
quyÒn vÒ tµi s¶n. Tµi s¶n trong LuËt D©n sù ®­îc hiÓu theo nghÜa réng kh«ng chØ lµ vËt thuéc
vÒ ai, do an chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t mµ bao gåm c¶ viÖc dÞch chuyÓn tµi s¶n tõ chñ thÓ
nµy sang chñ thÓ kh¸c.
Quan hÖ tµi s¶n do l·nh ®¹o ®iÒu chØnh gåm 5 nhiÖm vô:
-Quan hÖ vÒ së h÷u (bao gåm c¶ së h÷u trÝ tuÖ)
-Quan hÖ vÒ nghÜa vô d©n sù vµ hîp ®ång d©n sù
-Quan hÖ vÒ thõa kÕ
-Quan hÖ vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt
-Quan hÖ vÒ båi th­êng thiÖt h¹i
C¸c quan hÖ tµi s¶n do LuËt D©n sù ®iÒu chØnh lµ quan hÖ tµi s¶n mang tÝnh chÊt hµng ho¸ tiÒn tÖ vµ cã c¸c ®Æc ®iÓm sau:
-§­îc h×nh thµnh theo quy luËt gi¸ trÞ nãi chung lµ sù ®Òn bï ngang gi¸. Sù ®Òn bï t­¬ng
®­¬ng lµ ®Æc tr­ng cña c¸c quan hÖ d©n sù. Tuy nhiªn, trong giao l­u d©n sù còng tån t¹i
nh÷ng quan hÖ kh«ng mang tÝnh chÊt ®Òn bï t­¬ng ®­¬ng (tÆng, cho, thõa kÕ) . Nh­ng nh÷ng
quan hÖ nµy kh«ng ph¶i lµ c¬ b¶n vµ phæ biÕn.
-Quan hÖ tµi s¶n lu«n mang tÝnh ý chÝ, ®ã chÝnh lµ môc ®Ých vµ ®éng c¬ cña c¸c chñ thÓ tham
gia quan hÖ tµi s¶n. Tuy nhiªn, ý chÝ cña c¸c chñ thÎ ph¶i phï hîp víi ý chÝ Nhµ n­íc.
-§èi t­îng cña quan hÖ tµi s¶n lµ nh÷ng tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt d©n sù vµ ph¶i lµ
nh÷ng tµi s¶n ®­îc phÐp l­u th«ng.
Nãi mét c¸ch chung nhÊt quan hÖ tµi s¶n do LuËt D©n sù ®iÒu chØnh lµ nh÷ng quan hÖ kinh tÕ
-x· héi cô thÓ th«ng qua viÖc chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t ®èi víi mét tµi s¶n nhÊt ®Þnh
theo nguyªn t¾c tù nguyÖn, b×nh ®¼ng vµ tu©n theo quy luËt gi¸ trÞ.
Quan hÖ nh©n th©n lµ quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi vÒ mét gi¸ trÞ th©n nh©n cña c¸ nh©n tæ
chøc ®­îc ph¸p luËt thõa nhËn.QuyÒn nh©n th©n lµ quyÒn d©n sù g¾n liÒn víi mçi chñ thÓ vµ
vÒ nguyªn t¾c kh«ng thÓ dÞch chuyÓn cho chñ thÓ kh¸c.
C¸c quan hÖ nh©n th©n do LuËt D©n sù ®iÒu chØnh chia lµm hai nhãm:
-Quan hÖ nh©n th©n kh«ng g¾...
1
ÔN TẬP LUẬT DÂN SỰ
C©u 1. Chøng minh LuËt d©n mét ngµnh luËt ®éc lËp trong thèng ph¸p luËt ViÖt
Nam.
Mét ngµnh luËt ®îc gäi ®éc lËp trong thèng ph¸p luËt khi ®èi tîng ®iÒu chØnh
riªng vµ ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh riªng. XuÊt ph¸t gãc ®é ®ã ®Ó chøng minh ®iÒu LuËt D©n
mét ngµnh luËt ®éc lËp trong thèng ph¸p luËt ViÖt Nam th× ta ph¶i lµm LuËt D©n
sù cã ®èi tîng ®iÒu chØnh riªng vµ ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh riªng.
§èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt D©n sù lµ quan hÖ tµi s¶n vµ quan hÖ nh©n th©n trong c¸c giao
lu d©n sù.
Quan tµi n quan gi÷a ngêi víi ngêi th«ng qua mét tµi n nhÊt ®Þnh. Theo ®iÒu
172 - LuËt D©n kh¸i niÖm tµi n bao m: tiÒn, giÊy trÞ gi¸ ®îc b»ng tiÒn, c¸c
quyÒn vÒ tµi s¶n. Tµi s¶n trong LuËt D©n ®îc hiÓu theo nghÜa réng kh«ng chØ lµ vËt thuéc
vÒ ai, do an chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t mµ bao gåm c¶ viÖc dÞch chuyÓn tµi s¶n tõ chñ thÓ
nµy sang chñ thÓ kh¸c.
Quan hÖ tµi s¶n do l·nh ®¹o ®iÒu chØnh gåm 5 nhiÖm vô:
-Quan hÖ vÒ së h÷u (bao gåm c¶ së h÷u trÝ tuÖ)
-Quan hÖ vÒ nghÜa d©n sù vµ hîp ®ång d©n sù
-Quan hÖ vÒ thõa
-Quan hÖ vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt
-Quan hÖ vÒ båi thêng thiÖt h¹i
C¸c quan tµi n do LuËt n sù ®iÒu chØnh quan tµi s¶n mang tÝnh chÊt hµng ho¸ -
tiÒn tÖ vµ cã c¸c ®Æc ®iÓm sau:
-§îc h×nh thµnh theo quy luËt gi¸ tnãi chung ®Òn ngang gi¸. ®Òn t¬ng
®¬ng ®Æc trng cña c¸c quan d©n sù. Tuy nhiªn, trong giao lu d©n còng tån t¹i
nh÷ng quan hÖ kh«ng mang tÝnh chÊt ®Òn bï t¬ng ®¬ng (tÆng, cho, thõa kÕ) . Nhng nh÷ng
quan hÖ nµy kh«ng ph¶i lµ c¬ b¶n vµ phæ biÕn.
-Quan hÖ tµi s¶n lu«n mang tÝnh ý chÝ, ®ã chÝnh lµ môc ®Ých vµ ®éng c¬ cña c¸c chñ thÓ tham
gia quan hÖ tµi s¶n. Tuy nhiªn, ý chÝ cña c¸c chñ thÎ ph¶i phï hîp víi ý chÝ Nhµ níc.
-§èi tîng cña quan tµi s¶n lµ nh÷ng tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt d©n vµ ph¶i lµ
nh÷ng tµi s¶n ®îc phÐp lu th«ng.
Nãi mét c¸ch chung nhÊt quan hÖ tµi s¶n do LuËt D©n sù ®iÒu chØnh lµ nh÷ng quan hÖ kinh
-x· héi thÓ th«ng qua viÖc chiÕm h÷u, dông, ®Þnh ®o¹t ®èi víi mét tµi s¶n nhÊt ®Þnh
theo nguyªn t¾c tù nguyÖn, b×nh ®¼ng vµ tu©n theo quy luËt gi¸ trÞ.
Quan nh©n th©n quan gi÷a ngêi víi ngêi mét gi¸ trÞ th©n nh©n cña nh©n
chøc ®îc ph¸p luËt thõa nhËn.QuyÒn nh©n th©n lµ quyÒn d©n g¾n liÒn víi mçi chñ thÓ
vÒ nguyªn t¾c kh«ng thÓ dÞch chuyÓn cho chñ thÓ kh¸c.
C¸c quan hÖ nh©n th©n do LuËt D©n sù ®iÒu chØnh chia lµm hai nhãm:
-Quan nh©n th©n kh«ng g¾n liÒn víi tµi n (quyÒn t¸c gi¶, quyÒn tªn gäi, h×nh ¶nh, uy
tÝn).
-Quan hÖ nh©n th©n g¾n liÒn víi tµi s¶n (quyÒn t¸c gi¶, quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp).
Víi tÝnh c¸ch mét ngµnh luËt ®éc lËp LuËt D©n ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh riªng. LuËt
D©n sù ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ ph¸p luËt d©n sù theo ph¬ng ph¸p:
-Ph¬ng ph¸p b×nh ®¼ng mÆt ph¸p gi÷a c¸c chñ thÓ khi tham gia quan hÖ ph¸p luËt d©n
sù.
Luật dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật dân sự - Người đăng: phanthiphuoanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Luật dân sự 9 10 349