Ktl-icon-tai-lieu

Luật dân sự

Được đăng lên bởi Pé Lì
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng nâng cao tính thực thi
của các văn bản pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, Đảng và
Nhà nước ta chủ trương xây dựng hệ thống pháp luật càng hoàn chỉnh với
đầy đủ các ngành luật phản ánh tốt hơn đường lối của Đảng trong công cuộc
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Với mục tiêu, động lực chính
của sự phát triển là vì con người, do con người, đặt con người vào vị trí
trung tâm, động viên và tạo mọi điều kiện cho mọi người Việt Nam phát
huy ý chí tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng tổ quốc, ra sức làm giàu cho
mình và cho đất nước. Trong đó, mọi người được tự do kinh doanh theo
pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp. Và ngành luật
dân sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam cũng đang thực hiện nhiệm vụ
này.
PHẦN A: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUẬT DÂN SỰ
I. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH VÀ
NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ:
1. Khái niệm chung về Luật Dân sự:
Luật dân sự Việt Nam là một ngành luật trong hệ thống pháp luật tổng
hợp những nguyên tắc và các quy phạm có nhiệm vụ điều chỉnh các quan hệ
tài sản mang tính chất hàng hóa - tiền tệ và các quan hệ nhân thân trên cơ
sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể tham gia vào các quan hệ đó.
2. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM
Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự Việt Nam là những nhóm quan hệ
tài sản và quan hệ nhân thân phát sinh trong quá trình sản xuất, phân phối,
lưu thông, trao đổi…. nhằm thỏa mãn nhu cầu mọi mặt của các chủ thể trong
sản xuất hoặc trong tiêu dùng.
2.1. Nhóm quan hệ tài sản
Quan hệ tài sản trong giao lưu dân sự là quan hệ giữa người với người
thông qua một tài sản như: tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng hoặc các quyền
về tài sản. Cho nên, quan hệ tài sản bao giờ cũng gắn liền với một tài sản
hoặc một quyền tài sản nhất định được thể hiện dưới dạng này hay dạng
khác.
2.2. Nhóm quan hệ nhân thân
Cùng với quan hệ tài sản, luật dân sự còn điều chỉnh “ về nhân thân
trong các quan hệ dân sự" (Điều 1- Bộ luật dân sự 2005). Quan hệ nhân
thân là quan hệ giữa người với người về một giá trị nhân thân (giá trị tinh
thần) của cá nhân và các tổ chức. Việc xác định một giá trị nhân thân là
quyền nhân thân phải được pháp luật thừa nhận như một quyền tuyệt đối của
một cá nhân, tổ chức. Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với một chủ
thể, không thể chuyển giao cho người khác. Đó là một quyền dân sự tuyệt
đối, mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền nhân thân của người khác.
1

3. PHƯƠNG PHÁP ĐI...
Để quản hội bằng pháp luật không ngừng nâng cao tính thực thi
của các văn bản pháp luật, tăng ờng pháp chế xã hội chủ nghĩa, Đảng
Nhà nước ta chủ trương xây dựng hệ thống pháp luật càng hoàn chỉnh với
đầy đủ các ngành luật phản ánh tốt hơn đường lối của Đảng trong công cuộc
xây dựng chủ nghĩa hội nước ta hiện nay. Với mục tiêu, động lực chính
của sự phát triển con người, do con người, đặt con người vào vị trí
trung tâm, động viên tạo mọi điều kiện cho mọi người Việt Nam phát
huy ý chí tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng tổ quốc, ra sức làm giàu cho
mình cho đất nước. Trong đó, mọi người được tự do kinh doanh theo
pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu thu nhập hợp pháp. ngành luật
dân sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam cũng đang thực hiện nhiệm vụ
này.
PHẦN A: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUẬT DÂN SỰ
I. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH
NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ:
1. Khái niệm chung về Luật Dân sự:
Luật dân sự Việt Nam một ngành luật trong hệ thống pháp luật tổng
hợp những nguyên tắc và các quy phạm nhiệm vụ điều chỉnh các quan hệ
tài sản mang tính chất hàng hóa - tiền tệ các quan hệ nhân thân trên
sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể tham gia vào các quan hệ đó.
2. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM
Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự Việt Nam những nhóm quan hệ
tài sản quan hệ nhân thân phát sinh trong quá trình sản xuất, phân phối,
lưu thông, trao đổi…. nhằm thỏa mãn nhu cầu mọi mặt của các chủ thể trong
sản xuất hoặc trong tiêu dùng.
2.1. Nhóm quan hệ tài sản
Quan hệ tài sản trong giao lưu dân sự quan hệ giữa người với người
thông qua một tài sản như: liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng hoặc các quyền
về tài sản. Cho nên, quan hệ i sản bao giờ cũng gắn liền với một tài sản
hoặc một quyền tài sản nhất định được thể hiện dưới dạng này hay dạng
khác.
2.2. Nhóm quan hệ nhân thân
Cùng với quan hệ tài sản, luật dân sự còn điều chỉnh về nhân thân
trong các quan hệ dân sự" (Điều 1- Bộ luật dân sự 2005). Quan hệ nhân
thân quan hệ giữa người với người về một giá trị nhân thân (giá trị tinh
thần) của nhân các tổ chức. Việc xác định một giá trị nhân thân là
quyền nhân thân phải được pháp luật thừa nhận như một quyền tuyệt đối của
một cá nhân, tổ chức. Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với một chủ
thể, không thể chuyển giao cho người khác. Đó một quyền dân sự tuyệt
đối, mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền nhân thân của người khác.
1
Luật dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật dân sự - Người đăng: Pé Lì
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Luật dân sự 9 10 519