Ktl-icon-tai-lieu

luật dân sự

Được đăng lên bởi viper911
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 6728 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Civil Code 2005
PART ONE GENERAL PROVISIONS
Chapter I – TASKS AND EFFECT OF THE CIVIL
CODE
1.
Article 1 - Tasks and governing scope of the
Civil Code
The Civil Code provides the legal status, legal standards
for the conduct of individuals, legal persons, other
subjects; the rights and obligations of subjects
regarding personal identities and property in civil,
marriage and family, business, trade, labor relations
(hereinafter referred collectively to as civil relations).
The Civil Code has the tasks of protecting legitimate
rights and interests of individuals and organizations,
State interests and public interests; ensuring legal
equality and safety in civil relations, contributing to the
creation of conditions for meeting the material and
spiritual demands of people, and to the promotion of
socioeconomic development.
2.
Article 2 - Effect of the Civil Code
1. The Civil Code shall apply to civil relations
established from the effective date of this Code, unless
otherwise provided for by this Code or the National
Assembly’s resolution.
2. The Civil Code shall apply in the territory of the
Socialist Republic of Vietnam.
3. The Civil Code shall apply to civil relations involving
foreign elements, unless otherwise provided for by
treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a
contracting party.
3.
Article 3 - Application of practices, analogy of
law
In cases where it is neither provided for by law nor
agreed upon by the parties, practices can be applied; if
practices are unavailable, analogy of law may be
applied. Practices and analogy of law must not
contravene the principles provided in this Code.

PHẦN THỨ NHẤT – NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG I – NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT
DÂN SỰ
1.
Điều 1. Nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của
Bộ luật dân sự
Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp l{, chuẩn mực
pháp l{ cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ
thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân
thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân
và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau
đây gọi chung là quan hệ dân sự).
Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi
ích công cộng; bảo đảm sự bình đẳng và an toàn
pháp l{ trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện
đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân,
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chapter II BASIC PRINCIPLES
4.
Article 4 - Principles of free and voluntary
undertaking and agreement
The right to freely underta...
Civil Code 2005
Eht Emimotnap©
1
PART ONE GENERAL PROVISIONS
Chapter I TASKS AND EFFECT OF THE CIVIL
CODE
1. Article 1 - Tasks and governing scope of the
Civil Code
The Civil Code provides the legal status, legal standards
for the conduct of individuals, legal persons, other
subjects; the rights and obligations of subjects
regarding personal identities and property in civil,
marriage and family, business, trade, labor relations
(hereinafter referred collectively to as civil relations).
The Civil Code has the tasks of protecting legitimate
rights and interests of individuals and organizations,
State interests and public interests; ensuring legal
equality and safety in civil relations, contributing to the
creation of conditions for meeting the material and
spiritual demands of people, and to the promotion of
socioeconomic development.
2. Article 2 - Effect of the Civil Code
1. The Civil Code shall apply to civil relations
established from the effective date of this Code, unless
otherwise provided for by this Code or the National
Assemblys resolution.
2. The Civil Code shall apply in the territory of the
Socialist Republic of Vietnam.
3. The Civil Code shall apply to civil relations involving
foreign elements, unless otherwise provided for by
treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a
contracting party.
3. Article 3 - Application of practices, analogy of
law
In cases where it is neither provided for by law nor
agreed upon by the parties, practices can be applied; if
practices are unavailable, analogy of law may be
applied. Practices and analogy of law must not
contravene the principles provided in this Code.
Chapter II BASIC PRINCIPLES
4. Article 4 - Principles of free and voluntary
undertaking and agreement
The right to freely undertake or agree on the
establishment of civil rights and obligations shall be
guaranteed by law, if such undertaking or agreement is
not banned by law and/or not contrary to social ethics.
In civil relations, the parties shall act entirely
voluntarily and neither party may impose, prohibit,
coerce, threaten or hinder the other party.
Lawful undertakings or agreements shall be binding on
the parties and must be respected by individuals, legal
persons and other subjects.
PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG I – NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT
DÂN SỰ
1. Điều 1. Nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của
Bộ luật dân s
Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp l{, chuẩn mực
pháp l{ cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ
thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân
thân tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân
gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau
đây gọi chung là quan hệ dân sự).
Bộ luật dân sựnhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của nhân, tchức, lợi ích của Nhà nước, lợi
ích công cộng; bảo đảm sự bình đẳng và an toàn
pháp l{ trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện
đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần của nhân dân,
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
2. Điều 2. Hiệu lực của Bộ luật dân sự
1. Bộ luật dân sự được áp dụng đối với quan hệ dân
sự được xác lập tngày Bộ luật này có hiệu lực, trừ
trường hợp được Bộ luật này hoặc nghị quyết của
Quốc hội có quy định khác.
2. Bộ luật dân sự được áp dụng trên lãnh thổ nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Bộ luật dân sự được áp dụng đối với quan hệ dân
sự yếu t nước ngoài, trừ trường hợp điều ước
quốc tế Cộng hoà hội ch nghĩa Việt Nam
thành viên có quy định khác.
3. Điều 3. Áp dụng tập quán, quy định tương
tự của pháp luật
Trong trường hợp pháp luật không quy định các
bên không thoả thuận thì có thể áp dụng tập
quán; nếu không có tập quán t áp dng quy định
tương tự của pháp luật. Tập quán quy định tương
tự của pháp luật không được trái với những nguyên
tắc quy định trong Bộ luật này.
CHƯƠNG II – NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
4. Điều 4. Nguyên tắc tự do, tự nguyn cam
kết, thoả thuận
Quyền tự do cam kết, thothuận trong việc xác lập
quyền, nghĩa vụ dân sự được pháp luật bảo đảm, nếu
cam kết, thoả thuận đó không vi phạm điều cấm của
pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
Trong quan hệ dân sự, các bên hoàn toàn tự nguyện,
không bên nào được áp đặt, cấm đoán, cưỡng ép, đe
doạ, ngăn cản bên nào.
Cam kết, thoả thuận hợp pháp hiệu lực bắt buc
thực hiện đối với các bên và phải được cá nhân, pháp
nhân, chủ thể khác tôn trọng.
luật dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật dân sự - Người đăng: viper911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
luật dân sự 9 10 704