Ktl-icon-tai-lieu

Luật dân sự

Được đăng lên bởi Huong Mit
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 1465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quèc héi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

LuËt sè: 33/2005/QH11

Quèc héi

níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Kho¸ XI, kú häp thø 7
(Tõ ngµy 05 th¸ng 5 ®Õn ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005)

Bé luËt
d©n sù
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®·
®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m
2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10;
Bé luËt nµy quy ®Þnh vÒ d©n sù.
PHÇN THø NHÊt
NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG

Ch¬ng I
nhiÖm vô vµ hiÖu lùc cña Bé luËt d©n sù

§iÒu 1. NhiÖm vô vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh cña Bé luËt d©n sù
Bé luËt d©n sù quy ®Þnh ®Þa vÞ ph¸p lý, chuÈn mùc ph¸p lý cho c¸ch øng xö
cña c¸ nh©n, ph¸p nh©n, chñ thÓ kh¸c; quyÒn, nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ vÒ nh©n
th©n vµ tµi s¶n trong c¸c quan hÖ d©n sù, h«n nh©n vµ gia ®×nh, kinh doanh, th ¬ng
m¹i, lao ®éng (sau ®©y gäi chung lµ quan hÖ d©n sù).
Bé luËt d©n sù cã nhiÖm vô b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n, tæ
chøc, lîi Ých cña Nhµ níc, lîi Ých c«ng céng; b¶o ®¶m sù b×nh ®¼ng vµ an toµn
ph¸p lý trong quan hÖ d©n sù, gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®¸p øng nhu cÇu vËt chÊt vµ
tinh thÇn cña nh©n d©n, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi.
§iÒu 2. HiÖu lùc cña Bé luËt d©n sù
1. Bé luËt d©n sù ®îc ¸p dông ®èi víi quan hÖ d©n sù ®îc x¸c lËp tõ ngµy Bé
luËt nµy cã hiÖu lùc, trõ trêng hîp ®îc Bé luËt nµy hoÆc nghÞ quyÕt cña Quèc héi
cã quy ®Þnh kh¸c.
2. Bé luËt d©n sù ®îc ¸p dông trªn l·nh thæ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa
ViÖt Nam.

2

3. Bé luËt d©n sù ®îc ¸p dông ®èi víi quan hÖ d©n sù cã yÕu tè níc ngoµi, trõ
trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn
cã quy ®Þnh kh¸c.
§iÒu 3. ¸p dông tËp qu¸n, quy ®Þnh t¬ng tù cña ph¸p luËt
Trong trêng hîp ph¸p luËt kh«ng quy ®Þnh vµ c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn
th× cã thÓ ¸p dông tËp qu¸n; nÕu kh«ng cã tËp qu¸n th× ¸p dông quy ®Þnh t¬ng tù
cña ph¸p luËt. TËp qu¸n vµ quy ®Þnh t¬ng tù cña ph¸p luËt kh«ng ®îc tr¸i víi
nh÷ng nguyªn t¾c quy ®Þnh trong Bé luËt nµy.
Ch¬ng II
NH÷NG NGUYªN T¾C C¬ B¶N

§iÒu 4. Nguyªn t¾c tù do, tù nguyÖn cam kÕt, tho¶ thuËn
QuyÒn tù do cam kÕt, tho¶ thuËn trong viÖc x¸c lËp quyÒn, nghÜa vô d©n sù ®îc ph¸p luËt b¶o ®¶m, nÕu cam kÕt, tho¶ thuËn ®ã kh«ng vi ph¹m ®iÒu cÊm cña
ph¸p luËt, kh«ng tr¸i ®¹o ®øc x· héi.
Trong quan hÖ d©n sù, c¸c bªn hoµn toµn tù nguyÖn, kh«ng bªn nµo ®îc ¸p
®Æt, cÊm ®o¸n, cìng Ðp, ®e do¹, ng¨n c¶n bªn nµo.
Cam kÕt, tho¶ thuËn hîp ph¸p cã hiÖu lùc b¾t buéc thùc hiÖn ®èi víi c¸c bªn
vµ ph¶i ®îc c¸ nh©n, ph¸p nh©n, ch...
Quèc héi
LuËt sè: 33/2005/QH11
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Quèc héi
níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Kho¸ XI, kú häp thø 7
(Tõ ngµy 05 th¸ng 5 ®Õn ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005)
Bé luËt
d©n sù
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®·
®îc söa ®æi, sung theo NghÞ quyÕt 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m
2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10;
Bé luËt nµy quy ®Þnh vÒ d©n sù.
PHÇN THø NHÊt
NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG
Ch¬ng I
nhiÖm vô vµ hiÖu lùc cña Bé luËt d©n sù
§iÒu 1. NhiÖm vô vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh cña Bé luËt d©n sù
luËt n quy ®Þnh ®Þa ph¸p lý, chuÈn mùc ph¸p cho ch øng
cña nh©n, ph¸p nh©n, chñ thÓ kh¸c; quyÒn, nghÜa cña c¸c c thÓ nh©n
th©n tµi s¶n trong c¸c quan d©n sù, h«n nh©n gia ®×nh, kinh doanh, th¬ng
m¹i, lao ®éng (sau ®©y gäi chung lµ quan hÖ d©n sù).
luËt d©n nhiÖm b¶o quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña nh©n,
chøc, lîi Ých cña Nhµ níc, lîi Ých c«ng céng; b¶o ®¶m b×nh ®¼ng an toµn
ph¸p trong quan d©n sù, gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®¸p øng nhu cÇu vËt chÊt
tinh thÇn cña nh©n d©n, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi.
§iÒu 2. HiÖu lùc cña Bé luËt d©n sù
1. luËt d©n ®îc ¸p dông ®èi víi quan d©n ®îc x¸c lËp ngµy
luËt nµy hiÖu lùc, trõ trêng hîp ®îc luËt nµy hoÆc nghÞ quyÕt cña Quèc héi
cã quy ®Þnh kh¸c.
2. luËt d©n ®îc ¸p dông trªn l·nh thæ níc Céng hoµ héi chñ nghÜa
ViÖt Nam.
Luật dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật dân sự - Người đăng: Huong Mit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
Luật dân sự 9 10 940