Ktl-icon-tai-lieu

Luật Dân Sự

Được đăng lên bởi duyen53kd2-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUAÄT DAÂN SÖÏ

Nội dung
I- Một số vấn đề chung về Luật Dân sự
1- Định nghĩa
2- Đối tượng điều chỉnh
3- Phương pháp điều chỉnh
4- Nguồn của Luật Dân sự
II- Một số chế định cơ bản của Luật Dân sự

1. Ñònh nghóa
+ Laø moät ngaønh luaät ñoäc laäp
+ Toång hôïp caùc quy phaïm phaùp luaät ñieàu
chænh caùc quan heä taøi saûn vaø quan heä
nhaân thaân trong giao löu daân söï
+ Bình ñaúng giöõa caùc chuû theå tham gia.

2.Ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa LDS
LDS ñieàu chænh caùc quan heä taøi saûn vaø quan
heä nhaân thaân trong giao löu daân söï.
DAÂN SÖÏ

QH TAØI SAÛN
QH NHAÂN THAÂN
HOÂN
NHAÂN
VAØ GIA
ÑÌNH

KINH
DOANH,
THÖÔNG
MAÏI

LAO
ÑOÄNG

a. Quan heä taøi saûn:
Laø quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi thoâng
qua moät taøi saûn nhaát ñònh.
QH sôû höõu taøi saûn

QUAN
HEÄ TAØI
SAÛN

QH nghóa vuï daân söï
QH hôïp ñoàng daân söï
QH boài thöôøng thieät haïi
QH chuyeån quyeàn söû duïng ñaát
QH thöøa keá…

b.Quan heä nhaân thaân:
Laø quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi veà
moät giaù trò nhaân thaân nhaát ñònh.
GAÉN VÔÙI TAØI SAÛN
QUAN HEÄ
NHAÂN THAÂN
KHOÂNG GAÉN VÔÙI TAØI SAÛN

3.Phöông phaùp ñieàu chænh cuûa LDS
Phöông phaùp ñieàu chænh ñaëc tröng
cuûa LDS laø bình ñaúng, thoûa thuaän.

BÌNH
ÑAÚNG

Bình đẳng về đòa vò phaùp
lyù
Quyeàn töï ñònh ñoaït
Ñoäc laäp veà toå chöùc vaø taøi saûn
Chuû ñoäng giaûi quyeát tranh chaáp

4.Chuû theå cuûa LDS
+ Caù nhaân
+ Phaùp nhaân
+ Hoä gia ñình
+ Toå hôïp taùc
+ Nhaø nöôùc (ñaëc bieät)

CAÙ NHAÂN:
Laø chuû theå thöôøng xuyeân vaø phoå bieán nhaát
Ñieàu kieän ñeå caù nhaân trôû thaønh chuû theå cuûa LDS:
Coù naêng löïc chuû theå:

Naêng löïc phaùp luaät

Naêng löïc haønh vi

- Caù nhaân töø ñuû 6 tuoåi trôû leân thì baét ñaàu
coù naêng löïc haønh vi daân söï
- Caù nhaân töø ñuû 18 tuoåi trôû leân thì coù
naêng löïc haønh vi daân söï ñaày ñuû

MOÄT
PHAÀN

ÑAÀY
ÑUÛ

HAÏN
CHEÁ

NAÊNG LÖÏC
HAØNH VI DAÂN
SÖÏ CUÛA CAÙ
NHAÂN

MAÁT

KHOÂNG
COÙ

CAÙC CHEÁ ÑÒNH CÔ BAÛN CUÛA LDS:
1) Giao dòch daân söï
2) Taøi saûn vaø quyeàn sôû höõu
3) Nghóa vuï daân söï vaø hôïp ñoàng daân söï
4) Thöøa keá
5) Chuyeån quyeàn söû duïng ñaát
6) Quyeàn sôû höõu trí tueä vaø chuyeån giao coâng ngheä
7) Quan heä daân söï coù yeáu toá nöôùc ngoaøi.

Tài sản và quyền sở hữu
- Tài sản:

Vật
Tiền
Giấy tờ trị giá được bằng tiền
Các quyền tài sản
- Quyền sở hữu:
Chủ thể
Khách thể
Nội dung: Chiếm hữu
Sử dụng
Định đoạt

Tài sản và quyền sở hữu
- Căn cứ xác lập quyền sở hữu?
Theo Hợp đồng hoặc giao dịch một bên
Theo quy định của pháp luật
Theo những căn cứ riêng bi...
LUAÄT DAÂN SÖÏ
Luật Dân Sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Dân Sự - Người đăng: duyen53kd2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Luật Dân Sự 9 10 670