Ktl-icon-tai-lieu

Luật dân sự

Được đăng lên bởi Nguyễn Hiếu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 2 lần
-1MÔN THI: LUẬT DÂN SỰ
TG: 180 phút
I. LÝ THUYẾT (2 Điểm)
Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày đối
tượng điều chỉnh – phương pháp
điều chỉnh của Luật Dân sự ?
* Đối tượng điều chỉnh của LDS
- ĐN: Luật DS là 1 ngành luật độc lập
trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Luật DS có đối tượng điều chỉnh là các
quan hệ nhân thân và các quan hệ tài
sản phát sinh trong các lĩnh vực dân sự,
HNGĐ, kinh doanh, thương mại và lao
động.
1/ Quan hệ tài sản: là quan hệ XH được
hình thành giữa con người với nhau
thông qua ts nhất định.
Tài sản bao gồm Vật, tiền, giấy tờ có
giá và các quyền về tài sản.
Tài sản không chỉ bao gồm việc chiếm
hữu, sử dụng, định đoạt mà còn bao
gồm cả việc dịch chuyển ts từ chủ thể
này sang chủ thể khác, quyền yêu cầu
về ts…
VD: Tặng cho, trao đổi
2/ Quan hệ nhân thân: là quan hệ XH
phát sinh từ một giá trị tinh thần như
danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá
nhân…không mang tính giá trị, không
tín được bằng tiền, không phải là đối
tượng để trao đổi, chuyển dịch từ chủ
thể sang chủ thể khác.
Quan hệ nhân thân không gắn với ts: là
những qh không mang đến cho chủ thể
của những giá trị tinh thần đó bất cứ 1
lợi ích vc nào như danh dự, nhân phẩm,
tên gọi, uy tín cá nhân…
Quan hệ nhân thân gắn với ts: là những
qh có thể mang lại cho chủ thể những
giá trị tinh thần, những lợi ích vc nhất
định, hay nói cách khác là các qh mà
trong đó có cả yếu tố nhân thân và yếu
tố ts
* Phương pháp điều chỉnh của LDS
- Phương pháp điều chỉnh của LDS là
những cách thức, biện pháp tác động
của ngành luật đó lên các qh XH mang
tính ts và các qh XH mang tính nhân
thân làm cho các qh XH phát sinh, thay
đổi hay chấm dứt phù hợp với ý chí và
lợi ích của Nhà nước.
- Chủ thể tham gia vào các quan hệ độc
lập và bình đẳng với nhau về tổ chức
và tài sản. sự bình đẳng này thể hiển ở
chổ không có bên nào có quyền ra
lệnh, áp đặt ý chí của mình cho bên
kia. Các chủ thể tham gia quan hệ tài
sản tự định đoạt, tự do cam kết, thỏa
thuận nhằm vào những mục đích, nhu
cầu, lợi ích nhất định của họ nhưng
phải “không trái với pl và đạo đức xh”
và “ko xâm hại đến lợi ích của NN, lợi
ích công cộng, quyền và lợi ích hợp
pháp của người khác”. Các quyền dân
sự của các chủ thể trong qh pl ds được
chia thành quyền đối nhân và quyền
đối vật.
+ Quyền đối nhân: là quyền của chủ
thể, quyền đối với chủ thể nghĩa vụ,
đòi hỏi chủ thể nghĩa vụ phải thực hiện
một hoặc một số hvi nhất định nhằm
thỏa mãn nhu cầu về mọi mặt của
mình.
+ Quyền đối vật: là quyền của chủ thể,
quyền thực hiện một cách trực tiếp
hoặc một số hvi nhấ...
- 1 -
MÔN THI: LUẬT DÂN SỰ
TG: 180 phút
I. LÝ THUYẾT (2 Điểm)
Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày đối
tượng điều chỉnh phương pháp
điều chỉnh của Luật Dân sự ?
* Đối tượng điều chỉnh của LDS
- ĐN: Luật DS là 1 ngành luật độc lập
trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Luật DS có đối tượng điều chỉnh là các
quan hệ nhân thân các quan hệi
sản phát sinh trong các lĩnh vực dân sự,
HNGĐ, kinh doanh, thương mại và lao
động.
1/ Quan hệ tài sản: là quan hệ XH được
hình thành giữa con người với nhau
thông qua ts nhất định.
Tài sản bao gồm Vật, tiền, giấy t
giá và các quyền về tài sản.
Tài sản không chỉ bao gồm việc chiếm
hữu, sử dụng, định đoạt còn bao
gồm cả việc dịch chuyển ts t chủ thể
này sang chủ thể khác, quyền yêu cầu
về ts…
VD: Tặng cho, trao đổi
2/ Quan hnhân thân: quan hệ XH
phát sinh t một giá trị tinh thần như
danh dự, nhân phẩm, uy tín của
nhân…không mang tính giá trị, không
tín được bằng tiền, không phải đối
tượng để trao đổi, chuyển dịch từ chủ
thể sang chủ thể khác.
Quan hệ nhân thân không gắn với ts: là
những qh không mang đến cho chủ thể
của những giá trị tinh thần đó bất cứ 1
lợi ích vc nào như danh dự, nhân phẩm,
tên gọi, uy tín cá nhân…
Quan hệ nhân thân gắn với ts: là những
qh thể mang lại cho chủ thể những
giá trị tinh thần, những lợi ích vc nhất
định, hay i cách khác là các qh mà
trong đó có cyếu tố nhân thân và yếu
tố ts
* Phương pháp điều chỉnh của LDS
- Phương pháp điều chnh của LDS
những cách thức, biện pp tác động
của ngành luật đó lên các qh XH mang
tính ts các qh XH mang nh nhân
thân làm cho các qh XH phát sinh, thay
đổi hay chấm dứt p hp với ý c
lợi ích của Nhà nước.
- Chủ thể tham gia vào các quan hệ độc
lập bình đẳng với nhau về tổ chức
tài sản. s bình đẳng này thể hiển
chổ không bên nào quyền ra
lệnh, áp đặt ý chí của mình cho bên
kia. Các chủ thể tham gia quan hệ tài
sản tự định đoạt, tự do cam kết, thỏa
thuận nhằm vào nhng mục đích, nhu
cầu, lợi ích nhất định của h nhưng
phải “không trái với pl và đạo đức xh”
ko xâm hi đến lợi ích của NN, lợi
ích công cộng, quyn lợi ích hợp
pháp của người khác”. Các quyền dân
sự của các chủ thể trong qh pl ds được
chia thành quyền đối nhân quyền
đối vật.
+ Quyền đối nhân: quyền của chủ
thể, quyền đối vi ch thể nghĩa vụ,
đòi hỏi chủ thể nghĩa vụ phải thc hiện
một hoặc một s hvi nhất định nhằm
thỏa mãn nhu cầu về mọi mặt của
mình.
+ Quyền đối vật: là quyn của chủ th,
quyền thực hiện một cách trực tiếp
hoặc một số hvi nhất định đối với một
hoặc một khối tài sản.
Phương pháp điều chỉnh của LDS chủ
yếu nhằm tác động, thúc đẩy các hvi
tích cực chủ động sáng tạo của các
chủ thể trong việc thiết lập và thực hiện
các qh ds, do vy trong phương pháp
điều chỉnh của LDS, ngoài những quy
phạm cấm, quy phạm mệnh lệnh thì
phần lớn là các quy phạm tùy nghi, quy
phạm định nghĩa hướng dẫn cho các
chủ thể tham gia những xử sự pháp
phù hợp. đặc trưng của pp điều chỉnh
của LDS là tạo cho các chủ thể tham
gia vào qh đó quyền tự thỏa thuận
hòa giải để lực chọn cách thức, nội
dung giải quyết các tranh chấp phát
sinh trong quá trình thực hiện các
quyền và nghĩa vụ của mình. Trong
trường hợp ko thể hòa giải hoặc thỏa
thuận được thì thể giải quyết các
tranh chấp bằng con đường Tòa án theo
trình tự, thủ tục tố tụng ds chủ yếu
là trên cơ sở yêu cầu của một trong các
bên. c biện pháp bảo v do Tòa án
quan NN thẩm quyền tạo cho
chủ thể của qh ds quy định trong Điều
9 B LDS 2005 gồm có: công nhn
quyền ds của mình, buộc chấm dứt hvi
VP, buộc xin lỗi cải chính công khai,
buộc thực hiện nghĩa vụ ds, buộc bồi
thường thiệt hại.
Câu 2: Anh (chị) hãy pt tài sản theo
quy định của BLDS?
Tài sản: Theo điều 163 BLDS 2005
Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ
giá và các quyền ts. Ts đólà của cải vật
chất dùng vào mục đích sx hoặc tiêu
dùng. Theo cách hiểu này thì ts1 bộ
phận của tg vật chất, được con người
sd vào mục đích sx hoặc tiêu dùng.
Cùng với sự phát triển của xh, quan hệ
ds đã trở n phong phúđa dạng, ts
vừa là đối tượng của quyền sở hữu vừa
là khách thể ca phần lớn của qh ds; do
đó cách hiểu về ts như trên ko còn phù
hợp.
Thực tiển, ts được biểu thị ko chỉ
dạng thức vật chất cụ thể, đã được
biểu thị ko chỉ dạng thức khác do
chính con người quy định với nhau như
tiền, các loại giấy tờ có giá trị về ts
đặc biệt dưới dạng thức một quyn
cụ thể về ts… Để bảo đảm và thúc đẫy
sự phát triển các giao lưu ds.
Vật: một bộ phận của tg vật chất có
thể đáp ứng được nhu cầu nào đó của
con người (tuy nhiên ko phải bất cứ bộ
phận nào của tg vật chất đều được coi
vật với tư cách là khách thể ca qh
PLDS).
Vật đối tượngkhách thể trong qh
ds phải thỏa mãn đk:
- Đó là 1 bộ phận của tg vật chất.
- giá trị sd phải đem lại li ích cho
con người.
- Con người có thể tạo ra có thể chiếm
hữu, khống chế làm chủ được vật đó.
- Vật đó phải được phép lưu thông ds.
Phân loại vật
* Căn cứ vào tính di dời hay không di
dời được: (điều 174 BLDS) phân vật
thành 2 loại: Động sản Bất động
sản
Theo quy định tại khoản 1 (Điều 174
BLDS) thì bất động sảncác ts ko di
dời được bao gồm: đất đai, nhà ở, công
trình xây dựng gắn liền vi đất đai; các
ts khác do pl quy định.
Như vậy để xác định một ts là bất động
sản cần phải căn cứ vào đặc tính cơ học
của nó, nghĩa là ts đó trước hết phải là
vật thực vật ko thdi dời được.
Đây căn cứ xác định bất động sản
mà pl của các nước đều quy định.
Đất bất động sản theo tính chất
của ko thể di dời được, nghĩa
nó gắn liền với vị trí địa lý nhất định và
loại ts được quy định bởi chế
định pháp lý riêng, đó là Luật đất đai.
Nhà ở, 1 vật thể kiến trúc muốn gắn
liền với đất đai vừa đáp ng nhu cầu
của con người, vừa là ts có giá trị lớn
do đó nó cũng là bất động sản.
Ngoài nhà ở, c công trình xây dựng
khác như nhà máy, kho tàng, quần thể
di ch, tượng đài, cầu, cống, đường
giao thông, đường phố, vỉa hè,… ng
đều bất động sản. Bất động sản còn
các ts khác gắn liền với đất đai, như
rừng cây chưa khai thác, những loại
cây ăn quả được trồng lâu năm để khai
thác hoa màu hàng năm theo mùa vụ.
Bằng phương pháp loại trừ, BLDS quy
định, động sản những ts không phải
bất động sản (khoản 2 điều 174
BLDS). N vậy ngoài những ts là bất
động sản được quy định tại (khoản 1
điều 174 BLDS) thì các ts khác đều
động sản và đương nhiên chúng
cùng 1 chế độ pháp lý cũng như cơ chế
điều chỉnh. BLDS nước ta có 1 chế
định đặc thù chỉ có động sản mới
đối ợng của qh cầm cố (điều 329
BLDS)
* Căn cứ vào nguồn gốc hình thành
vật (điều 175 BLDS) phân vật thành 2
loại: Hoa lợi và Lợi tức
Hoa lợi và lợi tức là ts phát sinh t1 ts
khác, chúng khác nhau về căn cứ phát
sinh. Theo quy định tại (khoản 1 điều
175 BLDS), t hoa lợi ts vật tự
nhiên ts mang lại, chẳng hạn như
các loại trái cây trong vườn, cây lâu
năm, trứng các loại gia cầm hoặc con
của các loài thú nuôi… Lợi tức các
khoản lợi thu được từ việc khai thác ts
(khoản 2 điều 175 BLDS), chẳng hạn
khoản tiền thu được từ việc cho thuê
nhà, cho thuê pơng tiện sản xuất như
máy cày, máy công cụ khác.
Đối với Hoa lợi thì thường thuộc sở
hữu của chủ sở hữu vật sinh ra hoa lợi.
Còn đối với lợi tức thì thể thuộc sở
hữu của vật sinh ra lợi tức hoặc cũng
thể thuộc sở hữu ca người khai
thác (sử dụng) vật.
* Căn cứ vào tính chất độc lập của vật
(điều 176) phân vật thành 2 loại Vật
chính và Vật phụ
sở để phân định ts là vật cnh hay
vật phụ chính khả năng khai thác
công dụng của ts đó. Nếu 1 ts nào đó
mà con người không thể khai thác được
công dụng của nó một cách độc lập
theo tính năng của , mà chỉ khai thác
được khi nó một bộ phận của vật
chính, thì đó là vật phụ.
Về nguyên tắc vật phụ vật trực tiếp
phục vụ cho việc khai thác công dụng
của vt chính, một bộ phận của vật
chính, nhưng thể tách rời vật chính
(khoản 2 điều 176 BLDS) thế pl
quy định rõ ràng là: khi thực hiện nghĩa
vụ chuyển giao vật cnh, thì phi
chuyển giao cả vt phụ, trừ trường hợp
thỏa thuận khác (đoạn 2 khoản 2
điều 176 BLDS). Đây ý nghĩa pháp
cơ bản của việc phân định ts thành
vật chính, vật phụ. Ngoài ra, việc xác
Luật dân sự - Trang 2
Luật dân sự - Người đăng: Nguyễn Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Luật dân sự 9 10 694