Ktl-icon-tai-lieu

Luật dân sự (1995)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 188 trang   |   Lượt xem: 2897 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé LUËT D©N Sù
CñA N íC CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

LêI NãI ®ÇU

Ph¸p luËt d©n sù ViÖt Nam lµ c«ng cô ph¸p lý thóc ®Èy giao lu d©n sù, t¹o m«i
trêng thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc.
KÕ thõa vµ ph¸t triÓn ph¸p luËt d©n sù ViÖt Nam tõ tríc ®Õn nay, cô thÓ ho¸
HiÕn ph¸p n¨m 1992, Bé luËt d©n sù cã vÞ trÝ quan träng trong hÖ thèng ph¸p luËt n íc nhµ, t¹o c¬ së ph¸p lý nh»m tiÕp tôc gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt, ph¸t huy
d©n chñ, b¶o ®¶m c«ng b»ng x· héi, quyÒn con ngêi vÒ d©n sù.
Bé luËt d©n sù gãp phÇn b¶o ®¶m cuéc sèng céng ®ång æn ®Þnh, lµnh m¹nh, gi÷
g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng ®oµn kÕt, t¬ng th©n, t¬ng ¸i, thuÇn phong mü tôc vµ b¶n
s¾c v¨n ho¸ d©n téc h×nh thµnh trong lÞch sö l©u dµi x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt
Nam, gãp phÇn x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng
cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, thùc hiÖn môc tiªu d©n
giÇu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh.
PHÇN THø NHÊT
NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG
CH¬NG I
NH÷NG NGUYªN T¾C C¬ B¶N

§iÒu 1. NhiÖm vô vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh cña Bé luËt d©n sù
Bé luËt d©n sù cã nhiÖm vô b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n, tæ
chøc, lîi Ých cña Nhµ níc, lîi Ých c«ng céng, b¶o ®¶m sù b×nh ®¼ng vµ an toµn ph¸p
lý trong quan hÖ d©n sù, gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®¸p øng c¸c nhu cÇu vËt chÊt vµ tinh
thÇn cña nh©n d©n, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi.
Bé luËt d©n sù quy ®Þnh ®Þa vÞ ph¸p lý cña c¸ nh©n, ph¸p nh©n vµ c¸c chñ thÓ
kh¸c, quyÒn, nghÜa vô cña c¸c chñ thÓ trong quan hÖ tµi s¶n, quan hÖ nh©n th©n trong
giao lu d©n sù, x©y dùng chuÈn mùc ph¸p lý cho c¸ch øng xö cña c¸c chñ thÓ khi
tham gia quan hÖ d©n sù.

§iÒu 2. Nguyªn t¾c t«n träng lîi Ých cña Nhµ níc, lîi Ých c«ng céng, quyÒn, lîi

Ých hîp ph¸p cña ngêi kh¸c

ViÖc x¸c lËp, thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô d©n sù kh«ng ®îc x©m ph¹m ®Õn lîi
Ých cña Nhµ níc, lîi Ých c«ng céng, quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi kh¸c.

§iÒu 3. Nguyªn t¾c tu©n thñ ph¸p luËt
QuyÒn, nghÜa vô d©n sù ph¶i ®îc x¸c lËp, thùc hiÖn theo c¸c c¨n cø, tr×nh tù,
thñ tôc do Bé luËt nµy vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c quy ®Þnh; nÕu ph¸p luËt kh«ng

quy ®Þnh, th× c¸c bªn cã thÓ cam kÕt, tho¶ thuËn vÒ viÖc x¸c lËp quyÒn, nghÜa vô d©n
sù, nhng kh«ng ®îc tr¸i víi nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n quy ®Þnh trong Bé luËt nµy.

§iÒu 4. Nguyªn t¾c t«n träng ®¹o ®øc, truyÒn thèng tèt ®Ñp
ViÖc x¸c lËp, thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô d©n sù ph¶i b¶o ®¶m gi÷ g×n b¶n s¾c
d©n téc, t«n träng vµ ph¸t huy phong tôc, tËp qu¸n, truyÒn thèng tèt ®Ñp...
B é L U Ë T D © N S ù
CñA N íC CéNG H Oµ X· HéI CHñ NGH ÜA V IÖT NAM
LêI NãI ®ÇU
Ph¸p luËt d©n ViÖt Nam c«ng ph¸p thóc ®Èy giao lu d©n sù, t¹o m«i
trêng thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc.
thõa ph¸t triÓn ph¸p luËt d©n ViÖt Nam tríc ®Õn nay, thÓ ho¸
HiÕn ph¸p n¨m 1992, luËt d©n trÝ quan träng trong thèng ph¸p luËt n-
íc nhµ, t¹o ph¸p nh»m tiÕp tôc gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt, ph¸t huy
d©n chñ, b¶o ®¶m c«ng b»ng x· héi, quyÒn con ngêi vÒ d©n sù.
luËt d©n sù gãp phÇn b¶o ®¶m cuéc sèng céng ®ång æn ®Þnh, lµnh m¹nh, gi÷
g×n ph¸t huy truyÒn thèng ®oµn kÕt, t¬ng th©n, t¬ng ¸i, thuÇn phong tôc b¶n
s¾c v¨n ho¸ d©n téc h×nh thµnh trong lÞch sö l©u dµi x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt
Nam, gãp phÇn x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng
qu¶n cña Nhµ níc theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa, thùc hiÖn môc tiªu d©n
giÇu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh.
PHÇN THø NHÊT
NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG
CH¬NG I
NH÷NG NGUYªNC C¬ B¶N
§iÒu 1. NhiÖm vô vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh cña Bé luËt d©n
luËt d©n sù nhiÖm b¶o quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña nh©n,
chøc, lîi Ých cña Nhµ níc, lîi Ých c«ng céng, b¶o ®¶m b×nh ®¼ng an toµn ph¸p
trong quan n sù, gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®¸p øng c¸c nhu cÇu vËt chÊt tinh
thÇn cña nh©n d©n, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi.
luËt n quy ®Þnh ®Þa ph¸p cña nh©n, ph¸p nh©n c¸c chñ t
kh¸c, quyÒn, nghÜacña c¸c chñ t trong quan i s¶n, quan nn th©n trong
giao lu d©n sù, x©y ng chuÈn mùc ph¸p cho c¸ch øng a c¸c chñ thÓ khi
tham gia quan d©n sù.
§iÒu 2. Nguyªn t¾c t«n träng lîi Ýcha Nhµ níc, lîi Ých c«ng céng, quyÒn, lîi
Ých hîp ph¸p cña ngêi kh¸c
ViÖc c lËp, thùc hiÖn quyÒn, nghÜa d©n kh«ng ®îc x©m ph¹m ®Õn lîi
Ých cña Nhµ níc, lîi Ých c«ng céng, quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi kh¸c.
§iÒu 3. Nguyªn t¾c tu©n thñ ph¸p luËt
QuyÒn, nghÜa n ph¶i ®îc x¸c lËp, thùc hiÖn theo c¸c c¨n cø, tr×nh ,
thñ tôc do luËt y c v¨n n ph¸p luËt kh¸c quy ®Þnh; nÕu ph¸p luËt kh«ng
Luật dân sự (1995) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật dân sự (1995) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
188 Vietnamese
Luật dân sự (1995) 9 10 192