Ktl-icon-tai-lieu

luật đất đai 2013

Được đăng lên bởi lê ân
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ
KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT................................................................1
1.1. Khái quát về hoạt động thu hồi đất...........................................................................1
1.1.1. Khái niệm về hoạt động thu hồi đất....................................................................1
1.1.2. Các trường hợp thu hồi đất..................................................................................1
1.1.3. Tác động của việc thu hồi đất đối với đời sông của người mất đất.....................2
1.2. Khái quát lịch sử hình thành các quy định hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.......3
1.3. Hoạt động hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất..............................................................7
1.3.1. Khái niệm hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.........................................................7
1.3.2. Mục đích, ý nghĩa của việc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất...............................8
1.3.3. Cơ sở của việc quy định về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất................................9
1.3.4.
Nguyên tắc hỗ trợ............................................................................................10
1.3.5.
Chủ thể thực hiện..............................................................................................11
1.3.6.
Hình thức hỗ trợ ..............................................................................................12
1.3.6.1. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất.................................................................12
.1.3.6.2. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp
thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;
thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di
chuyển chỗ ở...................................................................................................................15
...1.3.6.3. Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở....................................18
1.3.6.4. Hỗ trợ khác..................................................................................................18

CHƯƠNG 2. THỰC TIỄN ÁP DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ
HIỆN NAY...............................................................................................
5
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ
KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT................................................................1
1.1. Khái quát về hoạt động thu hồi đất...........................................................................1
1.1.1. Khái niệm về hoạt động thu hồi đất....................................................................1
1.1.2. Các trường hợp thu hồi đất..................................................................................1
1.1.3. Tác động của việc thu hồi đất đối với đời sông của người mất đất.....................2
1.2. Khái quát lịch sử hình thành các quy định hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.......3
1.3. Hoạt động hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất..............................................................7
1.3.1. Khái niệm hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.........................................................7
1.3.2. Mục đích, ý nghĩa của việc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất...............................8
1.3.3. Cơ sở của việc quy định về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất................................9
1.3.4. Nguyên tắc hỗ trợ............................................................................................10
1.3.5. Chủ thể thực hiện..............................................................................................11
1.3.6. Hình thức hỗ trợ ..............................................................................................12
1.3.6.1. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất.................................................................12
.1.3.6.2. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp
thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;
thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di
chuyển chỗ ở...................................................................................................................15
...1.3.6.3. Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở....................................18
1.3.6.4. Hỗ trợ khác..................................................................................................18
CHƯƠNG 2. THỰC TIỄN ÁP DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ
HIỆN NAY.....................................................................................................22
CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP....................................................27
KẾT LUẬN....................................................................................................33
luật đất đai 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật đất đai 2013 - Người đăng: lê ân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
luật đất đai 2013 9 10 608