Ktl-icon-tai-lieu

Luật điện lực số 282004QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004

Được đăng lên bởi thinhtd
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1336 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LUẬT
ĐIỆN LỰC
Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc
hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Luật số 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7
năm 2013.
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về điện lực1.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm
điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động
điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an
toàn điện.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực, sử dụng
điện hoặc có các hoạt động khác liên quan đến điện lực tại Việt Nam. Trường
hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết
hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy
định của điều ước quốc tế đó.
Luật số 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực có căn cứ
ban hành như sau:
“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực số
28/2004/QH11.”
1

2
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hoạt động điện lực là hoạt động của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh
vực quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối
điện, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, bán buôn
điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực và những hoạt động khác có
liên quan.
2. Đơn vị điện lực là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phát điện,
truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị
trường điện lực, bán buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực và
những hoạt động khác có liên quan.
3. Lưới điện là hệ thống đường dây tải điện, máy biến áp và trang thiết bị
phụ trợ để truyền dẫn điện. Lưới điện, theo mục đích sử dụng và quản lý vận
hành, được phân biệt thành lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối.
4. Bán buôn điện là hoạt động bán điện của đơn vị điện...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LUẬT
ĐIỆN LỰC
Luật điện lực s 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc
hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Luật số 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 m 2012 của Quốc hội sa
đổi, bổ sung một số điều của Luật đin lực, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7
năm 2013.
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cng hoà xã hội ch nga Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12m 2001 của Quốc hội kh X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về điện lực
1
.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quy hoạch đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm
điện; thị trường điện lực; quyền nghĩa vụ của tổ chức, nhân hoạt động
điện lc và sử dụng điện; bảo v trang thiết bị điện, công trình đin lực và an
toàn điện.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với t chức, cá nhân hoạt động điện lực, s dụng
điện hoặc có các hoạt động khác liên quan đến điện lực tại Việt Nam. Trường
hợp điều ước quốc tế ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết
hoặc gia nhập quy định khác với quy định của Luật này t áp dụng quy
định của điều ước quốc tế đó.
1
Luật số 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật điện lực căn cứ
ban hành như sau:
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam m 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực số
28/2004/QH11.
Luật điện lực số 282004QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật điện lực số 282004QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 - Người đăng: thinhtd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Luật điện lực số 282004QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 9 10 48