Ktl-icon-tai-lieu

Luật Điều ước quốc tế

Được đăng lên bởi pht-dav
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khái niệm
ĐƯQT
Theo quy định của Công ước Viên 1969, Điều ước quốc tế "là thỏa thuận quốc tế được ký kết bằng văn
bản giữa các quốc gia và các chủ thể luật quốc tế và được luật quốc tế điều chỉnh, không phụ thuộc vào
việc thỏa thuận đó được ghi nhận trang một văn kiện duy nhất hay hai hoặc nhiều văn kiện có quan hệ
với nhau, cũng như không phụ thuộc vào tên gọi cụ thể của những văn kiện đó".
Khái niệm ĐƯQT cũng được quy định tương tự trong CWV 1986 về LĐƯQT giữa các quốc gia và các tổ
chức quốc tế. Từ các định nghĩa trên, có thể thấy những đặc điểm cơ bản của một ĐƯQT
Chủ thể bao gồm các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Khách thể là các quan hệ về vấn đề tài sản hoặc phi
tài sản, hành động hoặc không hành động. Mục đích là những điều mà các chủ thể muốn thực hiện hoặc
đạt được qua việc ký kết ĐƯQT. ĐƯQT có nhiều tên gọi khác nhau, do các chủ thể ký kết thỏa thuận.
Luật ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Việt Nam năm 2005 cũng đã đưa ra khái niệm về điều ước
quốc tế, theo đó điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là một bên ký kết được
hiểu "là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một
hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên
gọi như hiệp ước, công ước, định ước, hiệp định, nghị định thư, công hàm trao đổi và danh nghĩa ký kết".
Nhìn chung, nội hàm khái niệm ĐƯQT trong PLVN tương đồng với quy định của CWV 1969 và 1986.
Tuy nhiên theo quy định của pháp luật VN, phạm vi chủ thể không chỉ là các quốc gia mà còn bao hàm
các tổ chức quốc tế, các chủ thể khác của LQT. Điểm khác nữa là luật VN không quy định “do pháp luật
quốc tế điều chỉnh”, do đó các thỏa thuận, tuyên bố chung, biên bản cuộc họp…. nếu đc ký kết giữa
CPVN với các chủ thể khác thì là ĐƯQT theo PLVN cho dù nó không tạo ra quyền và nghĩa vụ cho các
bên ký kết.
TTQT
Đc định nghĩa tại Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007: TTQT là cam kết bằng văn bản
về hợp tác quốc tế đc ký kết nhân danh cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan trung
ương của tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với một hoặc nhiều bên ký kết
nước ngoài.
Một cam kết đc gọi là TTQT phải đáp ứng ba tiêu chí: (i) phải là cam kết quốc tế và phải đc lập thành văn
bản, (ii) chủ thể ký kết bao gồm cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan trung ương
của tổ chức (tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp – xã hội…), (iii) nội dung về h...
Khái niệm
ĐƯQT
Theo quy định của Công ước Viên 1969, Điều ước quốc tế "thỏa thuận quốc tế được ký kết bằng văn
bản giữa các quốc gia và các chủ thể luật quốc tế được luật quốc tế điều chỉnh, không phụ thuộc vào
việc thỏa thuận đó được ghi nhận trang một văn kiện duy nhất hay hai hoặc nhiều văn kiện quan h
với nhau, cũng như không phụ thuộc vào tên gọi cụ thể của những văn kiện đó".
Khái niệm ĐƯQT cũng được quy định tương tự trong CWV 1986 về LĐƯQT giữa các quốc gia và các tổ
chức quốc tế. Từ các định nghĩa trên, có thể thấy những đặc điểm cơ bản của một ĐƯQT
Chủ thể bao gồm các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Khách thể các quan hệ về vấn đề tài sản hoặc phi
tài sản, hành động hoặc không hành động. Mục đích những điều các chủ thể muốn thực hiện hoặc
đạt được qua việc ký kết ĐƯQT. ĐƯQT có nhiều tên gọi khác nhau, do các chủ thể ký kết thỏa thuận.
Luật ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Việt Nam năm 2005 cũng đã đưa ra khái niệm về điều ước
quốc tế, theo đó điều ước quốc tế nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt nam một bên kết được
hiểu " thỏa thuận bằng văn bản được kết giữa nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam một
hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên
gọi như hiệp ước, công ước, định ước, hiệp định, nghị định thư, công hàm trao đổi và danh nghĩa ký kết".
Nhìn chung, nội hàm khái niệm ĐƯQT trong PLVN tương đồng với quy định của CWV 1969 1986.
Tuy nhiên theo quy định của pháp luật VN, phạm vi chủ thể không chỉ các quốc gia còn bao hàm
các tổ chức quốc tế, các chủ thể khác của LQT. Điểm khác nữa là luật VN không quy định “do pháp luật
quốc tế điều chỉnh”, do đó các thỏa thuận, tuyên bố chung, biên bản cuộc họp…. nếu đc kết giữa
CPVN với các chủ thể khác thì ĐƯQT theo PLVN cho không tạo ra quyền nghĩa vụ cho các
bên ký kết.
TTQT
Đc định nghĩa tại Pháp lệnhkết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007: TTQT là cam kết bằng văn bản
về hợp tác quốc tế đc kết nhân danh quan nhà nước trung ương, quan cấp tỉnh, quan trung
ương của tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với một hoặc nhiều bên ký kết
nước ngoài.
Một cam kết đc gọi là TTQT phải đáp ứng ba tiêu chí: (i) phải là cam kết quốc tế và phải đc lập thành văn
bản, (ii) chủ thể kết bao gồm quan nhà nước trung ương, quan cấp tỉnh, quan trung ương
của tổ chức (tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp – xã hội…), (iii) nội dung về hợp tác quốc tế
thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ thể ký kết, ko bao gồm những nội dung thuộc thẩm quyền
quyết định cấp NN và CP (vđ về hòa bình, biên giới, lãnh thổ, ODA…)
Luật Điều ước quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Điều ước quốc tế - Người đăng: pht-dav
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luật Điều ước quốc tế 9 10 621