Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

Được đăng lên bởi Hùng Mạnh
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 3520 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QUỐC HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Luật số: 60/2005/QH11

LUẬT DOANH NGHIỆP
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ
60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về doanh nghiệp.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh
nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh
nghiệp); quy định về nhóm công ty.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và
hoạt động của các doanh nghiệp.
Điều 3. Áp dụng Luật doanh nghiệp, điều ước quốc tế và các luật có liên
quan
1. Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp thuộc
mọi thành phần kinh tế áp dụng theo quy định của Luật này và các quy định
khác của pháp luật có liên quan.
2. Trường hợp đặc thù liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và
hoạt động của doanh nghiệp được quy định tại Luật khác thì áp dụng theo quy
định của Luật đó.

2

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo
quy định của điều ước quốc tế.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao
dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm
mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
2. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công
đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng
dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.
3. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này, có
nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.
4. Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc
các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam,
ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở
hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ
công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.
5. Phần vốn góp là ...
QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Luật số: 60/2005/QH11
LUẬT DOANH NGHIỆP
CA Q U C H I NƯ C C N G HÒA X Ã H I CH NG H Ĩ A VIT NAM S
60/20 0 5 /QH11 NGÀY 29 T H ÁNG 11 NĂM 2 0 05
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cng h hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết s 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về doanh nghiệp.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy đnh về việc thành lập, tổ chức quản hoạt động của
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh
nghiệp nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh
nghiệp); quy định về nhóm công ty.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
2. Tchức, nhân liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản và
hoạt động của các doanh nghiệp.
Điều 3. Áp dụng Luật doanh nghiệp, điều ước quốc tế và các luật có liên
quan
1. Việc thành lập, tổ chức quản hoạt động của doanh nghiệp thuộc
mọi thành phần kinh tế áp dụng theo quy định của Luậty các quy đnh
khác của pháp luật có liên quan.
2. Trường hợp đặc thù liên quan đến việc thành lập, t chức quản
hoạt động của doanh nghiệp được quy định tại Luật khác thì áp dụng theo quy
định của Luật đó.
LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 - Người đăng: Hùng Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 9 10 46