Ktl-icon-tai-lieu

Luật doanh nghiệp (Số 13/1999/QH10 ngày 12/06/1999)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LuËt
doanh nghiÖp
sè 13/1999/QH10 ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999

§Ó gãp phÇn ph¸t huy néi lùc phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc; ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ; b¶o ®¶m quyÒn tù do, b×nh ®¼ng tríc
ph¸p luËt trong kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ; b¶o
hé quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña nhµ ®Çu t; t¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n lý nhµ níc ®èi
víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh;
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992;
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp
danh vµ doanh nghiÖp t nh©n.

Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
1. LuËt nµy quy ®Þnh viÖc thµnh lËp, tæ chøc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i
h×nh doanh nghiÖp: c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp danh
vµ doanh nghiÖp t nh©n.
2. Doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ
- x· héi khi ®îc chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn th×
®îc ®iÒu chØnh theo LuËt nµy. Tr×nh tù vµ thñ tôc chuyÓn ®æi do ChÝnh phñ quy ®Þnh.

§iÒu 2. ¸p dông LuËt doanh nghiÖp vµ c¸c luËt cã liªn quan
ViÖc thµnh lËp, tæ chøc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trªn l·nh thæ
ViÖt Nam ¸p dông theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c cã liªn
quan.
Trêng hîp cã sù kh¸c nhau gi÷a quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ quy ®Þnh cña luËt
chuyªn ngµnh vÒ cïng mét vÊn ®Ò, th× ¸p dông theo quy ®Þnh cña luËt chuyªn ngµnh.

§iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
1. “Doanh nghiÖp” lµ tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã tµi s¶n, cã trô së giao dÞch
æn ®Þnh, ®îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m môc ®Ých thùc
hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh.
2. “Kinh doanh” lµ viÖc thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña
qu¸ tr×nh ®Çu t, tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc cung øng dÞch vô trªn thÞ tr êng nh»m môc ®Ých sinh lîi.

3. “Hå s¬ hîp lÖ” lµ hå s¬ cã ®Çy ®ñ giÊy tê theo quy ®Þnh cña LuËt nµy, cã néi
dung ®îc khai ®óng vµ ®ñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
4. “Gãp vèn” lµ viÖc ®a tµi s¶n vµo c«ng ty ®Ó trë thµnh chñ së h÷u hoÆc c¸c
chñ së h÷u chung cña c«ng ty. Tµi s¶n gãp vèn cã thÓ lµ tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ tù do
chuyÓn ®æi, vµng, gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, gi¸ trÞ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, c«ng nghÖ, bÝ
quyÕt kü thuËt, c¸c tµi s¶n kh¸c ghi trong §iÒu lÖ c«ng ty do thµnh viªn gãp ®Ó t¹o
thµnh vèn cña c«ng ty.
5. “PhÇn vèn gãp” lµ tû lÖ vèn mµ chñ së h÷u hoÆc chñ së h÷u chung cña c«ng
ty gãp ...
LuËt
doanh nghiÖp
sè 13/1999/QH10 ngµy 12 th¸n g 6 n¨m 1999
§Ó gãp phÇn ph¸t huy néi lùc phôc sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc; ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ; b¶o ®¶m quyÒn do, b×nh ®¼ng tríc
ph¸p luËt trong kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ; b¶o
quyÒn lîi Ých hîp ph¸p cña nhµ ®Çu t; t¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n nhµ níc ®èi
víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh;
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992;
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp
danh vµ doanh nghiÖp t nh©n.
Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
1. LuËt nµy quy ®Þnh viÖc thµnh lËp, chøc qu¶n ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i
h×nh doanh nghiÖp: c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng typhÇn, c«ng ty hîp danh
vµ doanh nghiÖp t nh©n.
2. Doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖpa tæ chøc chÝnh trÞ, chøc chÝnh trÞ
- héi khi ®îc chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm u n, c«ng ty phÇn th×
®îc ®iÒu chØnh theo LuËt nµy. Tr×nh tù vµ thñ tôc chuyÓn ®æi do ChÝnh pquy ®Þnh.
§iÒu 2. ¸p dông LuËt doanh nghiÖp vµ c¸c luËt cã liªn quan
ViÖc thµnh lËp, chøc qu¶n ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trªn l·nh thæ
ViÖt Nam ¸p dông theo quy ®Þnh cña LuËt nµy c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c liªn
quan.
Trêng p kh¸c nhau gi÷a quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ quy ®Þnh cña luËt
chuyªn ngµnh vÒ cïng mét vÊn ®Ò, th× ¸p dông theo quy ®Þnh cña luËt chuyªn ngµnh.
§iÒu 3. Gi¶i thÝch ng÷
Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
1. “Doanh nghiÖp” tæ chøc kinh tªn riªng, cã tµi s¶n, cã tgiao dÞch
æn ®Þnh, ®îc ®¨ng kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m môc ®Ých thùc
hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh.
2. Kinh doanh” viÖc thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc tÊt c¸c c«ng ®o¹n cña
qu¸ tr×nh ®Çu t, s¶n xuÊt ®Õn tiªu t s¶n phÈm hoÆc cung øng dÞch trªn thÞ tr-
êng nh»m môc ®Ých sinh i.
Luật doanh nghiệp (Số 13/1999/QH10 ngày 12/06/1999) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật doanh nghiệp (Số 13/1999/QH10 ngày 12/06/1999) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Luật doanh nghiệp (Số 13/1999/QH10 ngày 12/06/1999) 9 10 816