Ktl-icon-tai-lieu

luật hành chính

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Minh Hằng
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT HÀNH CHÍNH
GVHD:Nguyễn Thị Hồng Trang
SVTH: NHÓM1
Lớp : 16LK01
Khoá

: 2013 - 2017

PHÂN BIỆT HÀNH ĐỘNG QUẢN LÝ XÃ HỘI VỚI
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ MANG TÍNH
XÃ HỘI

I/ Quản Lý Nhà Nước :
Quảnlý nhà nước :làsự điều khiển chỉ đạo một hệ thống hay quá trình để nó vận động theo phương hướng
đạt mục đích nhất định căn cứ vào các quy luật hành chính, luật nguyên tắc tương ứng. Điều kiện quản lý:
Phải có quyền uy, có tổ chức và có sức mạnh cưỡng chế.
Quản lý nhà nước :làhoạt động của nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp., hành pháp và tư pháp nhằm thực
hiện các chức năng đối nội và đối ngoại củanhà nước.
Quản lý nhà nước:làsự tác động của các chủ thể mangquyền lực nhà nước chủyếu bằng pháp luật tới các
đối tượng quản lý nhằm thực hiện các chức năng đối nội đối ngoại của nhà nước chủ quan của quản lý nhà
nước là tổ chức hay mang quyền lực nhà nước trong quá trình hoạt động tới đối tượng quản lý.

Chủ thể quản lý nhà nước bao gồm:Nhà nước. Cơ quan nhà nước tổ chức nhà
nước xã hội và cá nhân được nhà nước uỷ quyền thực hiệnquyền quản lý
nhànước.

Khách thể của quản lý nhà nước:Là trật tự quản lý nhà nước. Quản lý hành chính
nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện trước hết và uỷ
quyền các cơ quan hành chính nhà nước .

II/QuảnLýXãHội:
Quản lý xã hội: là sự tác động liên tục có tổ chức của chủ thể quản lý xã hội lên xã
hội và khách thể có liên quan nhằm duy trì và phát triển xã hội theo các đặc trưng và
các mục tiêu mang tính xu thế phát triển khách quan của xã hội .

Quảnlýxãhộibaogồm:

Chủ thể quản lý xã hội :thế lực của giai cấp thống trị ( bộ máy nhà nước, cơ
quan quyền lực...) Và hệ thống phong tục, tập quán, truyền thống của dân tộc.

Khách thể của quản lý xã hội :là sự tác động của những điều kiện tự nhiên và
các xã hội khác .

Đối tượng của quản lý xã hội:Con người với các hoạt động và các mối quan hệ
của nó.

Mụcđích của quản lý xã hội :là duy trì và phát triển xã hội .

Đặclýđiểm
của quản lý xã hội :
xã hội là một hoạt động rất khó khăn và phức tạp thể hiện tất cả các yếu tố của nó.
 1/Quản
 2/ Quản lý xã hội có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của xã hội, xã hội tồn tại và phát triển khi thực hiện việc quản lý
có hiệu quả.

 3/ Quản lý xã hội vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật.
 4/ Quản lý xã hội là hoạt động liên tục và có tính kế thừa.
 5/ Quản lý xã hội có tính thẩm thấu và lan truyền. Quản lý xã hội bên cạnh việc theo đuổi mục tiêu xác định và duy trì các đặc trưng

của chế độ ...
GVHD:Nguyn Th Hng Trang
SVTH: NHÓM1
Lớp : 16LK01
Khoá : 2013 - 2017
LU$T HÀNH CHÍNH
luật hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật hành chính - Người đăng: Nguyễn Thị Minh Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
luật hành chính 9 10 426