Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi hoanglong3417
Số trang: 528 trang   |   Lượt xem: 3110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Diễn đàn Sinh viên Học viện Hành Chính Quốc Gia

Quốc hội quyết định thành lập
hoặc bãi bỏ các bộ và các cơ quan
ngang bộ theo đề nghị của Thủ tướng
Chính phủ.

LUẬT HÀNH CHÍNH
***
Luật

Điều 3

Tổ chức Chính phủ

Chính phủ gồm có:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;

Điều 1
Chính phủ là cơ quan chấp hành
của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà
nước cao nhất của nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chính phủ thống nhất quản lý việc
thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh
tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối
ngoại của Nhà nước; bảo đảm hiệu lực
của bộ máy nhà nước từ trung ương
đến cơ sở; bảo đảm việc tôn trọng và
chấp hành Hiến pháp và pháp luật;
phát huy quyền làm chủ của nhân dân
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, bảo đảm ổn định và nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần của
nhân dân.
Chính phủ chịu trách nhiệm trước
Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc
hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ
tịch nước.
Điều 2
có:Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm
- Các bộ;
- Các cơ quan ngang bộ.

Luật Hành Chính
Trang 1

- Các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ
quan ngang bộ.
Số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ do
Quốc hội quyết định.
Thủ tướng do Quốc hội bầu, miễn
nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của
Chủ tịch nước.
Thủ tướng trình Quốc hội phê
chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm, miễn
nhiệm, cách chức và từ chức đối với
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang bộ.
Căn cứ vào nghị quyết của Quốc
hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn
nhiệm, cách chức, chấp thuận việc từ
chức đối với Phó Thủ tướng, Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Điều 4
Thủ tướng là người đứng đầu
Chính phủ. Thủ tướng chịu trách
nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công
tác với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ
Quốc hội, Chủ tịch nước.

Diễn đàn Sinh viên Học viện Hành Chính Quốc Gia

Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng
làm nhiệm vụ theo sự phân công của
Thủ tướng. Khi Thủ tướng vắng mặt,
một Phó Thủ tướng được Thủ tướng
uỷ nhiệm thay mặt lãnh đạo công tác
của Chính phủ. Phó Thủ tướng chịu
trách nhiệm trước Thủ tướng, trước
Quốc hội về nhiệm vụ được giao.
Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ là người đứng đầu và lãnh
đạo một bộ, cơ quan ngang bộ, phụ
trách một số công tác của Chính phủ;
chịu trách nhiệm trước Thủ tướng,
trước Quốc hội về quản lý nhà nước
ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước
hoặc về công tác được giao phụ trách.
Điều 5
Nhiệm kỳ của Chính phủ theo
nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội
hết nhiệm kỳ, Chính phủ ti...
Diễn đàn Sinh viên Học viện Hành Chính Quốc Gia www.HanhChinhVN.Com
LUẬT HÀNH CHÍNH
***
Luật
Tổ chức Chính phủ
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1
Chính phủ quan chấp hành
của Quốc hội, quan hành chính nhà
nước cao nhất của nước Cộng hoà
hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chính phủ thống nhất quản lý việc
thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh
tế - hội, quốc phòng, an ninh đối
ngoại của Nhà nước; bảo đảm hiệu lực
của bộ máy n nước từ trung ương
đến sở; bảo đảm việc tôn trọng
chấp hành Hiến pháp pháp luật;
phát huy quyền làm chủ của nhân dân
trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ
Tổ quốc, bảo đảm ổn định và nâng cao
đời sống vật chất tinh thần của
nhân dân.
Chính phủ chịu trách nhiệm trước
Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc
hội, U ban thường v Quốc hội, Chủ
tịch nước.
Điều 2
cấu tổ chức của Chính phủ gồm
có:
- Các bộ;
- Các cơ quan ngang bộ.
Quốc hội quyết định thành lập
hoặc bãi bỏ các bộ các quan
ngang bộ theo đề nghị của Thủ tướng
Chính phủ.
Điều 3
Chính phủ gồm có:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ trưởng Thủ trưởng
quan ngang bộ.
Số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng
Thủ trưởng quan ngang bộ do
Quốc hội quyết định.
Thủ tướng do Quốc hội bầu, miễn
nhiệm bãi nhiệm theo đề nghị của
Chủ tịch nước.
Thủ tướng trình Quốc hội phê
chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm, miễn
nhiệm, cách chức từ chức đối với
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang bộ.
Căn cứ vào nghị quyết của Quốc
hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn
nhiệm, cách chức, chấp thuận việc t
chức đối với Phó Thủ tướng, B
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Điều 4
Thủ tướng người đứng đầu
Chính phủ. Thủ tướng chịu trách
nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công
tác với Quốc hội, U ban thường vụ
Quốc hội, Chủ tịch nước.
Luật Hành Chính
Trang 1
LUẬT HÀNH CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT HÀNH CHÍNH - Người đăng: hoanglong3417
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
528 Vietnamese
LUẬT HÀNH CHÍNH 9 10 558