Ktl-icon-tai-lieu

Luật hành chính

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay hình thức xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Phần thứ
hai: Xử phạt vi phạm hành chính – chương I. các hình thức xử phạt vi phạm hành
chính và các biện pháp bảo đảm của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Vi phạm
hành chính hiện nay diễn ra rất phức tạp và phổ biến để hiểu biết rõ hơn về pháp
luật, cho nên em xin chọn đề bài: “Phân tích các quy định của pháp luật hiện
hành về hình thức xử phạt vi phạm hành chính và chỉ ra sự kế thừa ,phát triển
của các quy định này so với Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002( sửa
đổi, bổ sung 2007,2008 )”.
NỘI DUNG
I.

Cơ sở pháp lý.

1.Khái niệm xử phạt vi phạm hành chính.
Xử phạt vi phạm hành chính là hoạt động cưỡng chế hành chính mang tính quyền
lực nhà nước do các cơ quan nhà nước ,cán bộ nhà nước có thẩm quyền tiến hành
áp dụng các chế tài hành chính nhằm mục đích trừng phạt đối với các cá nhân, tổ
chức vi phạm hành chính theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
Thứ nhất: xử phạt vi phạm hành chính chỉ được tiến hành khi có vi phạm hành
chính xảy ra.
Thứ hai: xử phạt vi phạm hành chính là hoạt động cưỡng chế nhà nước mang tính
quyền lực nhà nước.
Thứ ba: Hoạt động xử phạt vi phạm hành chính được thể hiện bằng quyết định
xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước, cán bộ nhà nước có thẩm
quyền.

0

Thứ tư: Hoạt động xử phạt hành chính phải thực hiện trong khuôn khổ của pháp
luật và tuân theo trình tự, thủ tục hành chính1.
2.Khái quát Luật xử lí vi phạm hành chính 2013 và Nghị định 81/2013/NĐ-CP
của chính phủ ngày 19/07/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật xử lý vi phạm hành chính về hình thức xử phạm vi phạm vi phạm
hành chính.
Luật xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XIII,kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012. Có hiệu lực từ
ngày 01/07/2013. Thay thế cho Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính được ban
hành năm 2002.
Hình thức xử phạt vi phạm hành chính bao gồm 7 điều: từ điều 21- điều 27.
Thuộc chương I Các hình thức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả của
Phần thứ hai :xử phạt vi phạm hành chính.
Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ 25/12/2001;Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành
chính ngày 20/06/2012. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ,Chính phủ ban
hành và Nghị định 81/2013/NĐ-CP của chính phủ ngày 19/07/2013 Quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính .
Về hình thức xử phạm vi phạm vi phạm hành chính của Nghị định quy...

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
LỜI MỞ ĐẦU
 
!"#$%&'(
()()*+*,-./0120'3
456678)9::)96;$<(
.-=+>?@<)!APhân tích các quy định của pháp luật hiện
hành về hình thức xử phạt vi phạm hành chính chỉ ra sự kế thừa ,phát triển
của các quy định này so với Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002( sửa
đổi, bổ sung 2007,2008 )”.
NỘI DUNG
I. Cơ sở pháp lý.
1.Khái niệm xử phạt vi phạm hành chính.
Xử phạt vi phạm hành chính.+B%C%9%<
.DE4+($E=()BEFG<9
(4H%(9IH6J%KE((L=8
?+6D=,H4+(.-'
M7!N9OF
*6'
M!.+B%C%9E%
<.DE'
M)!+B%:)I%9
,$E=()BEFG
<'
0
Luật hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật hành chính - Người đăng: Nguyễn Hoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Luật hành chính 9 10 587