Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM PHẦN II

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA LUẬT

GIÁO TRÌNH

LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
PHẦN II

PHƯƠNG CÁCH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Biên soạn: TS. PHAN TRUNG HIỀN

Cần Thơ, năm 2009

A. CÁCH THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Chương I. NỘI DUNG - HÌNH THỨC- PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1.Nội dung quản lý nhà nước
Nội dung của quản lý nhà nước là việc tổ chức thực hiện quản lý nhà nước trên tất cả các
lĩnh vực của đời sống xã hội. Ðây chính là hoạt động tổ chức thực hiện pháp luật trong
từng lĩnh vực của đời sống xã hội cho nên tương xứng với mỗi lĩnh vực có một nội dung
quản lý khác nhau.
Nội dung của quản lý hành chính nhà nước rất đa dạng và phong phú, được tiến hành trên
nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng...Vì vậy không thể chỉ ra
được nội dung cụ thể của quản lý hành chính nhà nước mà chỉ có thể nêu lên những nội
dung cơ bản, mang tính chất tổng quát mà thôi.

2. Hình thức quản lý nhà nước
a. Khái niệm
 Khái niệm:
Hình thức quản lý hành chính nhà nước là những biểu hiện ra bên ngoài của nội dung
quản lý hành chính nhà nước, thông qua những biểu hiện này chủ thể quản lý hành chính
nhà nước tác động đến đối tượng quản lý để đạt được những mục đích đã định trước.
Nội dung của quản lý hành chính nhà nước rất đa dạng nên hình thức của chúng cũng rất
phong phú. Vì thế đứng trước một điều kiện, hoàn cảnh trong đó có chứa đựng những nội
dung quản lý thì việc các chủ thể quản lý lựa chọn hình thức nào đó để quản lý mang lại
hiệu quả cao nhất. Hình thức quản lý nhà nước, vì vậy không phụ thuộc vào ý chí chủ
quan của chủ thể quản lý mà phụ thuộc vào những yếu tố sau:
 Ðặc tính của đối tượng quản lý;
 Ðiều kiện, hoàn cảnh xảy ra quá trình quản lý;
 Mục đích của quản lý;
1

 Pháp luật hiện hành.
Việc lựa chọn hình thức quản lý hành chính nhà nước cần phải được tiến hành trên cơ sở
những quy luật nhất định. Trong đó có:
-

Quy luật về sự phù hợp của hình thức quản lý với chức năng quản lý;

-

Quy luật về sự phù hợp của hình thức quản lý với nội dung và tổ chức của những vấn

đề quản lý cần giải quyết;
-

Quy luật về sự phù hợp của hình thức quản lý với những đặc điểm của đối tượng quản

lý cụ thể;
-

Quy luật về sự phù hợp của hình thức quản lý với mục đích cụ thể của hoạt động quản

lý.
b. Phân loại các hình thức quản lý nhà nước
Ðể đảm bảo sự lựa chọn hình thức quản lý nhà nước đúng đắn, đảm bảo tổ chức quản lý
hợp lý, khoa học cần phải phân loại các hình thức quản lý hành chính nhà nước thành
những nhóm gồm những hoạt động q...
TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA LUẬT
GIÁO TRÌNH
LUT HÀNH CHÍNH VIT NAM
PHẦN II
PHƯƠNG CÁCH QUN LÝ NHÀ NƯỚC
Biên soạn: TS. PHAN TRUNG HIỀN
Cần Thơ, năm 2009
LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM PHẦN II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM PHẦN II - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM PHẦN II 9 10 919