Ktl-icon-tai-lieu

Luạt hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người hiến, lấy xác của quốc hội khóa XI, kỳ họp thư 10

Được đăng lên bởi yeu1nguoithoi-michael-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT
HIẾN, LẤY, GHÉP MÔ, BỘ PHẬN
CƠ THỂ NGƯỜI VÀ HIẾN, LẤY XÁC
CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10
SỐ 75/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội
khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Luật này quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; tổ
chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể
người.
2. Việc truyền máu, ghép tủy không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước
ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người
và hiến, lấy xác tại Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Mô là tập hợp các tế bào cùng một loại hay nhiều loại khác nhau để thực hiện các
chức năng nhất định của cơ thể người.
2. Bộ phận cơ thể người là một phần của cơ thể được hình thành từ nhiều loại mô khác
nhau để thực hiện các chức năng sinh lý nhất định.
3. Noãn là tế bào trứng.
4. Phôi là sản phẩm của quá trình phát triển do sự kết hợp giữa noãn và tinh trùng.
5. Bộ phận cơ thể không tái sinh là bộ phận sau khi lấy ra khỏi cơ thể người thì cơ thể
không thể sản sinh hoặc phát triển thêm bộ phận khác thay thế bộ phận đã lấy.
6. Hiến mô, bộ phận cơ thể người là việc cá nhân tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể
của mình khi còn sống hoặc sau khi chết.
7. Lấy mô, bộ phận cơ thể người là việc tách mô, bộ phận từ cơ thể người hiến khi còn
sống hoặc sau khi chết.

2
8. Ghép mô, bộ phận cơ thể người là việc cấy ghép mô, bộ phận tương ứng của cơ thể
người hiến vào cơ thể của người được ghép.
9. Chết não là tình trạng toàn não bộ bị tổn thương nặng, chức năng của não đã ngừng
hoạt động và người chết não không thể sống lại được.
10. Ngân hàng mô là cơ sở y tế tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển và cung ứng
mô.
Điều 4. Các nguyên tắc trong việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và
hiến, lấy xác
1. Tự nguyện đối với người hiến, người được ghép.
2. Vì mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học.
3. Không nhằm mục đích thương mại.
4. Giữ bí mật về các thông tin có liên quan đến người hiến, người được ghép, trừ
trường hợp c...
LUẬT
HIẾN, LẤY, GHÉP MÔ, BPHẬN
THỂ NỜI HIẾN, LẤY XÁC
CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10
S 75/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006
Căn c vào Hiến pháp nước Cng hoà hi ch nghĩa Vit Nam năm 1992 đã được
sa đổi, b sung theo Ngh quyết s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 ca Quc hi
khoá X, k hp th 10;
Lut này quy định v hiến, ly, ghép mô, b phn cơ th người và hiến, ly xác.
Chương I
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phm vi điu chnh
1. Lut này quy định v hiến, ly, ghép mô, b phn cơ th người hiến, ly c; t
chc, hot động ca ngân ng mô Trung tâm điu phi quc gia v ghép b phn cơ th
người.
2. Vic truynu, ghép ty không thuc phm vi điu chnh ca Lut này.
Điu 2. Đối tượng áp dng
Lut y áp dng đối vi t chc, nhân Vit Nam, người Vit Nam định cư nước
ngoài, t chc, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hiến, ly, ghép mô, b phn cơ th người
và hiến, ly xác ti Vit Nam.
Điu 3. Gii thích t ng
Trong Lut này, các t ng dưới đây được hiu như sau:
1. Mô tp hp các tế bào cùng mt loi hay nhiu loi khác nhau đ thc hin các
chc năng nht định ca cơ th người.
2. B phn cơ th người mt phn ca cơ th được hình thành t nhiu loi mô khác
nhau để thc hin các chc năng sinh lý nht định.
3. Noãn là tế bào trng.
4. Phôi là sn phm ca quá trình phát trin do s kết hp gia noãn và tinh trùng.
5. B phn cơ th không tái sinh b phn sau khi ly ra khi cơ th ngưi thì cơ th
không th sn sinh hoc phát trin thêm b phn khác thay thế b phn đã ly.
6. Hiến mô, b phn cơ th người vic cá nhân t nguyn hiến , b phn cơ th
ca mình khi còn sng hoc sau khi chết.
7. Ly mô, b phn cơ th người vic tách mô, b phn t cơ th người hiến khi còn
sng hoc sau khi chết.
Luạt hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người hiến, lấy xác của quốc hội khóa XI, kỳ họp thư 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luạt hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người hiến, lấy xác của quốc hội khóa XI, kỳ họp thư 10 - Người đăng: yeu1nguoithoi-michael-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Luạt hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người hiến, lấy xác của quốc hội khóa XI, kỳ họp thư 10 9 10 746