Ktl-icon-tai-lieu

luật Hiến pháp

Được đăng lên bởi lopluat2013cantho
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 2941 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyễn Đăng Dung
Vũ Công Giao - Đặng Minh Tuấn

ABC VEÀ HIEÁN PHAÙP

Nguyễn Minh Tuấn - Lã Khánh Tùng

ABC
VEÀ

HIEÁN PHAÙP

83 Caâu Hoûi - Ñaùp

ABC

VEÀ HIEÁN PHAÙP

83 Caâu Hoûi - Ñaùp
9

7

8

6

0

4

7

7

0

6

2

1

1

Nhaø xuaát baûn Theá Giôùi

ABC VỀ HIẾN PHÁP

ABC VỀ HIẾN PHÁP
83 Câu Hỏi - Đáp
Biên soạn
Nguyễn Đăng Dung
Vũ Công Giao
Đặng Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn
Lã Khánh Tùng

Nhà xuất bản Thế Giới

4 |

LỜI GIỚI THIỆU

Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) đang
trong tiến trình thảo luận để tiếp tục sửa đổi và bổ
sung. Đây là một sự kiện lớn của đất nước và là một
dịp quan trọng để các công dân và tổ chức đóng góp
ý kiến, thực hiện quyền và trách nhiệm tham gia
quản lý nhà nước và xã hội. Sự tham gia của người
dân và các tổ chức, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp,
là một yếu tố thiết yếu để bảo đảm tính dân chủ của
hiến pháp, bảo đảm quyền lập hiến thực sự thuộc về
nhân dân.
Mặc dù ở Việt Nam từ trước tới nay đã có nhiều
giáo trình, sách chuyên khảo và bài viết về hiến pháp
và sửa đổi hiến pháp, song những công trình này chủ
yếu nhằm phục vụ người đọc là sinh viên luật, giới
luật gia, những người nghiên cứu và các công chức,
viên chức nhà nước. Việc biên soạn các tài liệu giới
thiệu về hiến pháp cho công chúng và những người
không có chuyên môn sâu về pháp luật chưa được
quan tâm thích đáng trong những năm qua. Để góp
| 5

phần khắc phục tình trạng đó, một nhóm giảng viên
của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với
Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (ISEE)
biên soạn và xuất bản cuốn sách “ABC về hiến pháp”.
Cuốn sách này bao gồm những kiến thức phổ
thông về hiến pháp và việc xây dựng, sửa đổi hiến
pháp. Vì thế, nó không chỉ đề cập đến hiến pháp của
Việt Nam mà còn của các quốc gia khác trên thế giới.
Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có được
những kiến thức cơ bản nhất về những vấn đề đã nêu,
làm cơ sở để đóng góp một cách tích cực và hiệu quả
vào quá trình sửa đổi, bổ sung hiến pháp hiện hành
cũng như tham gia vào việc giám sát thi hành hiến
pháp mới trong tương lai.
Do thời gian biên soạn gấp rút, cuốn sách khó
tránh khỏi những hạn chế, khiếm khuyết. Chúng tôi
mong nhận được sự góp ý chân tình của bạn đọc để
có thể hoàn thiện ấn phẩm này trong các lần xuất bản
tiếp theo.
Hà Nội, Xuân 2013
NHÓM BIÊN SOẠN

6 |

MỤC LỤC

Phần I: KHÁI QUÁT VỀ HIẾN PHÁP
VÀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP ................................................13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hiến pháp là gì? .......................
ABC
VEÀ HIEÁN PHAÙP
83 Caâu Hoûi - Ñaùp
ABC
VEÀ HIEÁN PHAÙP
83 Caâu Hoûi - Ñaùp
ABC VEÀ HIEÁN PHAÙP
Nhaø xuaát baûn Theá Giôùi
Nguyễn Đăng Dung
Vũ Công Giao - Đặng Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn - Lã Khánh Tùng
9 7 8 6 0 4 7 7 0 6 2 1 1
luật Hiến pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật Hiến pháp - Người đăng: lopluat2013cantho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
luật Hiến pháp 9 10 320