Ktl-icon-tai-lieu

luật hiến pháp

Được đăng lên bởi vuthuylinh1908
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5. Hiến pháp năm 1992.
c. Nội dung cơ bản:
Hiến pháp 1992 gồm lời nói đầu và 147 điều chia làm 12 chương.
Lời nói đầu: Ghi nhận những thành quả của cách mạng Việt Nam, xác định những nhiệm vụ
trong giai đoạn cách mạng mới và xác định những vấn đề cơ bản mà Hiến pháp sẽ quy định.
Chương I: Chế đô chính trị cũng bao gồm 14 điều như Hiến pháp năm 1980.
Khác với Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 không dùng thuật ngữ “NN chuyên chính vô
sản” mà dùng thuật ngữ “NN của dân, do dân và vì dân”. Việc thay đổi này không làm thay đổi
bản chất của NN mà chỉ làm rõ thêm bản chất của NN “của dân, do dân và vì dân” phù hợp với
chính sách đoàn kết các dân tộc, các tầng lớp trong XH cũng như phù hợp với xu thế chung của
thế giới và thời đại. Hiến pháp 1992 đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành
viên của nó là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Hiến pháp 1992 quy định một đường lối
đối ngoại rộng mở.
Chương II: Chế độ KT gồm 15 điều.
Chương này được thay đổi một cách cơ bản nhất, thể hiện rõ nét quan điểm đổi mới của
Đảng và NN ta. Hiến pháp 1992 đã chuyển đổi từ nền KT kế hoạch hóa tập trung hai thành phần
sang nền KT hàng hoá thị trường nhiều thành phần. Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt
Nam, Hiến pháp quy định: KT cá thể, KT tư bản tư nhân được chọn hình thức tổ chức sản xuất,
kinh doanh, được thành lập doanh nghiệp không hạn chế về quy mô hoạt động trong những
ngành nghề có lợi cho quốc kế dân sinh (Điều 21). Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần KT được
liên doanh, liên kết với các cá nhân, tổ chức KT trong và ngoài nước theo quy định của PL (điều
22). Như vậy, Hiến pháp đã xác định sự bình đẳng của các thành phần KT trước PL. Hơn nữa,
NN ta còn khuyến khích đầu tư nước ngoài…
Chương III: Văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ; bao gồm 14 điều. Xác định đường
lối bảo tồn và phát triển nền văn hoá Việt Nam, “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”.
Có thể nói rằng, Hiến pháp 1992 đánh dấu bước phát triển mới trong chính sách giáo dục và đào
tạo của nước ta.
Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; bao gồm 5 điều. Xác định đường lối quốc
phòng toàn dân. Hiến pháp 1992 còn quy định bổ sung thêm về nhiệm vụ xây dựng công an nhân
dân…
Chương V: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bao gồm 34 điều. So với Hiến pháp
1980 thì chương này trong Hiến pháp 1992 có nhiều điều hơn, nhiều quyền lợi và nghĩa vụ được
bổ sung và sửa đổi. Lần đầu tiên trong Hiến pháp 1992 quy định”Các quyền con người về chính
trị, dân sự, KT, văn hoá và XH được tôn trọng” (đ...
5. Hiến pháp năm 1992.
c. Nội dung cơ bản:
Hiến pháp 1992 gồm lời nói đầu và 147 điều chia làm 12 chương.
Lời nói đầu: Ghi nhận những thành quả của cách mạng Việt Nam, xác định những nhiệm vụ
trong giai đoạn cách mạng mới và xác định những vấn đề cơ bản mà Hiến pháp sẽ quy định.
Chương I: Chế đô chính trị cũng bao gồm 14 điều như Hiến pháp năm 1980.
Khác với Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 không dùng thuật ngữ NN chuyên chính
sản” mà dùng thuật ngữ “NN của dân, do dân vì dân”. Việc thay đổi này không làm thay đổi
bản chất của NN chỉ làm rõ thêm bản chất của NN “của dân, do dân vì dân” phù hợp với
chính ch đoàn kết các dân tộc, các tầng lớp trong XH cũng như phù hợp với xu thế chung của
thế giới thời đại. Hiến pháp 1992 đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thành
viên của nó là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Hiến pháp 1992 quy định một đường lối
đối ngoại rộng mở.
Chương II: Chế độ KT gồm 15 điều.
Chương này được thay đổi một cách bản nhất, thể hiện nét quan điểm đổi mới của
Đảng và NN ta. Hiến pháp 1992 đã chuyển đổi từ nền KT kế hoạch hóa tập trung hai thành phần
sang nền KT hàng hoá thị trường nhiều thành phần. Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt
Nam, Hiến pháp quy định: KT thể, KT tư bản nhân được chọn hình thức tổ chức sản xuất,
kinh doanh, được thành lập doanh nghiệp không hạn chế về quy hoạt động trong những
ngành nghề có lợi cho quốc kế dân sinh (Điều 21). Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần KT được
liên doanh, liên kết với các cá nhân, tổ chức KT trong và ngoài nước theo quy định của PL (điều
22). Như vậy, Hiến pháp đãc định sự bình đẳng của các thành phần KT trước PL. Hơn nữa,
NN ta còn khuyến khích đầu tư nước ngoài…
Chương III: Văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ; bao gồm 14 điều. Xác định đường
lối bảo tồn phát triển nền văn hoá Việt Nam, “giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu”.
thể nói rằng, Hiến pháp 1992 đánh dấu bước phát triển mới trong chính sách giáo dục đào
tạo của nước ta.
Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; bao gồm 5 điều. Xác định đường lối quốc
phòng toàn dân. Hiến pháp 1992 còn quy định bổ sung thêm về nhiệm vụ xây dựng công an nhân
dân…
Chương V: Quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân; bao gồm 34 điều. So với Hiến pháp
1980 thì chương này trong Hiến pháp 1992 nhiều điều hơn, nhiều quyền lợi nghĩa vụ được
bổ sung và sửa đổi. Lần đầu tiên trong Hiến pháp 1992 quy định”Các quyền con người về chính
trị, dân sự, KT, văn hoá XH được tôn trọng” (điều 50), quyền tự do kinh doanh của công dân
được xác lập (điều 57), công dân quyền sở hữu vềliệu sản xuất, vốn và tài sản trong doanh
nghiệp hoặc trong c tổ chức KT khác” (điều 58). Công dân quyền được thông tin”. Ngoài
luật hiến pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật hiến pháp - Người đăng: vuthuylinh1908
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
luật hiến pháp 9 10 92