Ktl-icon-tai-lieu

luật hiến pháp nước ngoài

Được đăng lên bởi huynhthidiemmi1-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1213 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Nét tương đồng:
- Sự hình thành và phát triển của hệ thống chính trị ba nước đều có lịch sử
lâu đời và trải qua nhiều bước thăng trầm (nước Anh sau cuộc cách mạng
tư sản 1640 theo chính thể Quân chủ Đại Nghị; nước Pháp sau cuộc cách
mạng tư sản 1789 theo chính thể có sự kết hợp giữa chính thể Cộng Hoà
Đaị Nghị với Cộng Hoà Tổng Thống –lưỡng thể; nước Mỹ sau cách mạng
tư sản theo chính thể cộng hoà Tổng thống).
- Cả ba nước đều có một lịch sử lập hiến lâu đời, ở các nước này, Hiến
pháp là đạo luật cơ bản làm cơ sở pháp lí cho việc tổ chức và vận hành bộ
máy nhà nước nói riêng và hệ thống chính trị nói chung. Vai trò của Hiến
pháp và pháp luật luôn được coi trọng.
- Hệ thống chính trị của ba nước đều là hệ thống chính trị đa nguyên, đa
đảng đối lập. Vị trí, vai trò của các đảng phái chính trị là rất quyết định đối
với đời sống chính trị-xã hội.
- Cả ba nước đều vận dụng học thuyết phân quyền của Montesqiueu trong
tổ chức và vận hành bộ máy nhà nước. Anh, Pháp, Mỹ đều rất coi trọng cơ
là nhà nước và luôn có hiệu quả..
- Nghị viện của ba nước đều tổ chức và hoạt động theo cơ cấu hai viện:
Thượng viện và Hạ viện.
- Hệ thống chính trị của cả ba nước đều được xây dựng trên cơ sở xã hội
công dân. Xã hội công dân trở thành cơ sở chính trị của hệ thống chính trị
nói chung và của nhà nước nói riêng. Cùng với sự phát và khẳng định của
những giá trị dân chủ tiến bộ, xã hội công dân từng bước được định hình
và khẳng định trong nền chính trị của các nước này.
- Hệ thống chính trị của ba nước đều nhằm mục tiêu chính trị của giai cấp,
tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là giai cấp cầm quyền.
2. Nét khác biệt:
a. Về lịch sử lập hiến và vai trò của hiến pháp:
- ANH: Nước Anh theo trường phái Ănglô-Săcxong, hiến pháp bất thành
văn, các qui định về tổ chức và vận hành bộ máy nhà nước nằm trong các
văn bản luật (các đạo luật cơ bản và các qui ước truyền thống). Nước Anh
tự hào là quê hương của Nghị viện và Hiến pháp. Văn bản có tính chất
Hiến pháp đầu tiên ra đời trong cách mạng tư sản Anh (1640-1654) với cái
tên: “Hình thức cai quản nhà nước Anh, Xcốtlen, Hà Lan và những thuộc
địa chúng” vào năm 1953.
- PHÁP: Theo trường phái luật dân sự với hiến pháp thành văn. Sau cách

mạng tư sản Pháp 1789, năm 1791, hiến pháp ra đời đánh dấu mốc quan
trọng cho lịch sử lập hiến nước Pháp. Lịch sử lập hiến cũng đã nhiều lần
chứng kiến sự thay đổi Hiến pháp, cũng chính là thay đổi chính thể-cách tổ
chức và vận hành quyền lực. Từ sau Hiến pháp 1958, với sự ra đời của
nền cộng hoà thứ V, mô h...
1. Nét tương đồng:
- Sự hình thành và phát triển của hệ thống chính trị ba nước đều có lịch s
lâu đời và trải qua nhiều bước thăng trầm (nước Anh sau cuộc cách mạng
tư sản 1640 theo chính thể Quân chủ Đại Nghị; nước Pháp sau cuộc cách
mạng tư sản 1789 theo chính thể có sự kết hợp giữa chính thể Cộng H
Đaị Nghị với Cộng Hoà Tổng Thống –lưỡng thể; nước Mỹ sau cách mạng
tư sản theo chính thể cộng hoà Tổng thống).
- Cả ba nước đều có một lịch sử lập hiến lâu đời, ở các nước này, Hiến
pháp là đạo luật cơ bản làm cơ sở pháp lí cho việc tổ chức và vận hành bộ
máy nhà nước nói riêng và hệ thống chính trị nói chung. Vai trò của Hiến
pháp và pháp luật luôn được coi trọng.
- Hệ thống chính trị của ba nước đều là hệ thống chính trị đa nguyên, đa
đảng đối lập. Vị trí, vai trò của các đảng phái chính trị là rất quyết định đối
với đời sống chính trị-xã hội.
- Cả ba nước đều vận dụng học thuyết phân quyền của Montesqiueu trong
tổ chức và vận hành bộ máy nhà nước. Anh, Pháp, Mỹ đều rất coi trọng cơ
là nhà nước và luôn có hiệu quả..
- Nghị viện của ba nước đều tổ chức và hoạt động theo cơ cấu hai viện:
Thượng viện và Hạ viện.
- Hệ thống chính trị của cả ba nước đều được xây dựng trên cơ sở xã hội
công dân. Xã hội công dân trở thành cơ sở chính trị của hệ thống chính trị
nói chung và của nhà nước nói riêng. Cùng với sự phát và khẳng định của
những giá trị dân chủ tiến bộ, xã hội công dân từng bước được định hình
và khẳng định trong nền chính trị của các nước này.
- Hệ thống chính trị của ba nước đều nhằm mục tiêu chính trị của giai cấp,
tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là giai cấp cầm quyền.
2. Nét khác biệt:
a. Về lịch sử lập hiến và vai trò của hiến pháp:
- ANH: Nước Anh theo trường phái Ănglô-Săcxong, hiến pháp bất thành
văn, các qui định về tổ chức và vận hành bộ máy nhà nước nằm trong các
văn bản luật (các đạo luật cơ bản và các qui ước truyền thống). Nước Anh
tự hào là quê hương của Nghị viện và Hiến pháp. Văn bản có tính chất
Hiến pháp đầu tiên ra đời trong cách mạng tư sản Anh (1640-1654) với cái
tên: “Hình thức cai quản nhà nước Anh, Xcốtlen, Hà Lan và những thuộc
địa chúng” vào năm 1953.
- PHÁP: Theo trường phái luật dân sự với hiến pháp thành văn. Sau cách
luật hiến pháp nước ngoài - Trang 2
luật hiến pháp nước ngoài - Người đăng: huynhthidiemmi1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
luật hiến pháp nước ngoài 9 10 325