Ktl-icon-tai-lieu

Luật Hiến pháp Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại học Quốc gia Hà Nội
Khoa Luật

Nguyễn Đăng Dung
Chủ Biên

Luật Hiến pháp
Việt Nam

Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Hà Nội
2006


7

Lời nói đầu
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân
đang từng bước xây dựng trên đất nước Việt Nam. Nhà nước pháp quyền có rất nhiều đòi
hỏi khác nhau theo cách thức phân tích và tiếp cận của từng người. Nhưng đòi hỏi tuân
thủ Hiến pháp của mọi hoạt động xã hội trong đó trước hết là việc tổ chức và hoạt động
của Nhà nước. Vì vậy việc giảng dạy, phổ biến và tuyên truyền Hiến pháp có ý nghĩa rất
lớn trong cuộc sống của xã hội hiện nay.
Giáo trình Luật Hiến pháp Việt nam của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà nội xuất
bản năm 1999 là giáo trình tái bản lần thứ ba có bổ sung cuốn giáo trình Luật Nhà nước
Việt Nam năm 1992. Nội dung của những cuốn giáo trình vẫn nặng ở việc tham khảo các
giáo trình của Liên xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trước đây của cơ chế tập
trung kế hoạch hóa.
Với tinh thần mạnh dạn cải tổ và đổi mới, Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam
này được cơ cấu lại và viết lại trên các quy định của Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi
năm 2001, và những kiến thức mới thu nhận được trong những năm đổi mới gần đây.
Giáo trình được chia ra làm hai phần tương ứng với hai học phần hiện nay của
chương trình giáo dục đại học của Bộ Giáo dục – Đào tạo: Phần thứ nhất - Những vấn đề
chung về Hiến pháp và Phần thứ hai - Những chế định cơ bản của Hiến pháp.
Hết sức mong được sự đóng góp của các quý độc giả.8

Phân công Biên soạn
- Nguyễn Đăng Dung viết các chương I, II (1, 2, 3), III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX ( 1, 2, 4, 4, 5, 6), X, XI, XII
-

Bùi Xuân Đức ------------Chương XIV

-

Bùi Ngọc Sơn--------------- Chương II (2); Ch−¬ng XIII (3, 6); Chương
XIII ( 1, 6)

-

Đặng Minh Tuấn ---------Chương XIII ( 2, 3, 4, 5)9

MỤC LỤC
Lời nói đầu
PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT HIẾN
PHÁP(Hiến pháp phần I)

3

Chương I: Khoa học luật hiến pháp
I. Đối tượng nghiên cứu
II. Phương pháp nghiên cứu
III. Mối quan hệ giữa khoa học luật hiến pháp với các ngành khoa học
pháp lý khác
IV. Sơ lược lịch sử khoa học luật hiến pháp
V. Những cơ sở lý luận của khoa học luật hiến pháp
VI. Hệ thống khoa học luật hiến pháp
Chương II:Khái quát về Hiến pháp với tư cách là đạo luật cơ bản của
mỗi quốc gia
I. Tæ chøc nhµ n−íc và vấn đề hiến pháp
II. §Þnh nghÜa hiÕn ph¸p
III. Bản chất của hiến pháp
IV. Ph©n lo¹i hiÕn ph¸p
V. ChÕ ®é b¶o h...
http://www.ebook.edu.vn
7
Đại hc Quc gia Hà Ni
Khoa Lut
Nguyn Đăng Dung
Ch Biên
Lut Hiến pháp
Vit Nam
Nhà Xut Bn Đại hc Quc gia Hà Ni
2006
Luật Hiến pháp Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Hiến pháp Việt Nam - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luật Hiến pháp Việt Nam 9 10 247