Ktl-icon-tai-lieu

luật hình sự

Được đăng lên bởi Viết Hướng
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Văn bản quy phạm pháp luật
Câu 1. Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và nhiệm vụ của Luật hình sự Việt
Nam?
TRẢ LỜI:
a. Khái niệm:
Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt nam, bao gồm hệ thống các quy phạm
pháp luật do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành quy định những hành vi nguy hiểm cho
xã hội nào là tội phạm và hình phạt đối với những tội phạm ấy; những vấn đề liên quan đến việc
quyết định hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự và hình phạt.
b. đối tượng điều chỉnh của luật hình sự:
Đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự Việt nam là các quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và
người phạm tội do có việc thực hiện tội phạm, tức là thực hiện hành vi xâm hại đến các quan hệ xã
hội và gây ra hoặc có thể gây ra thiệt hại cho các quan hệ đó.
Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hình sự bao gồm: Nhà nước và người phạm tội. Hai chủ thể này
có các quyền và nghĩa vụ pháp lý khác nhau, đó là:
- Nhà nước: tham gia các quan hệ này thông qua các cơ quan chuyên trách của mình là cơ quan điều
tra, Viện kiểm sát và Toà án.
Nhà nước có quyền: điều tra, truy tố và xét xử người phạm tội, buộc người phạm tội phải chịu trách
nhiệm hình sự về tội phạm mà họ thực hiện theo trật tự được pháp luật quy định. Nhà nước có nghĩa
vụ: bảo đảm sự tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của người phạm tội, quyết định những biện
pháp xử lý tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm đã thực hiện và
nhân thhân người phạm tội.
- Người phạm tội: có nghĩa vụ chấp hành những biện pháp cưỡng chế được quy định trong chế tài
của quy phạm pháp luật hình sự mà nhà nước áp dụng đối với họ, đồng thời người đó có quyền yêu
cầu nhà nước tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Sự kiện pháp lý phát sinh: khi người phạm tội thực hiện tội phạm.
c. Phương pháp điều chỉnh:
Phương pháp điều chỉnh pháp luật là phương thức, cách thức tác động của pháp luật đến các quan hệ
xã hội.
Phương pháp điều chỉnh của mỗi ngành luật được xác định bởi đặc trưng của đối tượng điều chỉnh
của ngành luật đó.
Do đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự có đặc trưng thể hiện ở chỗ đó là quan hệ phát sinh giữa
Nhà nước và người phạm tội do có việc thực hiện tội phạm, nên phương pháp điều chỉnh của nó cũng
có đặc trưng, đó là phương pháp quyền uy.
Phương pháp quyền uy là phương pháp sử dụng quyền lực Nhà nước để điều chỉnh quan hệ pháp luật
hình sự - quan hệ giữa Nhà nước và người phạm tội.
Nội dung của phương pháp quyền uy là: Nhà nước có quyền áp dụng các biện p...
Văn bản quy phạm pháp luật
Câu 1. Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh nhiệm vụ của Luật hình sự Việt
Nam?
TRẢ LỜI:
a. Khái niệm:
Luật hình sựmột ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt nam, bao gồm hệ thống các quy phạm
pháp luật do quan quyền lực nhàớc cao nhất ban hành quy định những hành vi nguy hiểm cho
hội nào tội phạm hình phạt đối với những tội phạm ấy; những vấn đề liên quan đến việc
quyết định hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự và hình phạt.
b. đối tượng điều chỉnh của luật hình sự:
Đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự Việt nam c quan hệ hội phát sinh giữa Nhà nước
người phạm tội do việc thực hiện tội phạm, tức thực hiện hành vi xâm hại đến các quan hệ
hội và gây ra hoặc có thể gây ra thiệt hại cho các quan hệ đó.
Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hình sự bao gồm: Nhà nước người phạm tội. Hai chủ thể này
có các quyền và nghĩa vụ pháp lý khác nhau, đó là:
- Nhà nước: tham gia các quan hệ này thông qua các quan chuyên trách của mình cơ quan điều
tra, Viện kiểm sát và Toà án.
Nhà nước quyền: điều tra, truy tốt xử người phạm tội, buộc người phạm tội phải chịu trách
nhiệm hình sự về tội phạmhọ thực hiện theo trật tự được pháp luật quy định. Nhà nước có nghĩa
vụ: bảo đảm sự n trọng các quyền lợi ích hợp pháp của người phạm tội, quyết định những biện
pháp xử tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm cho hội của tội phạm đã thực hiện
nhân thhân người phạm tội.
- Người phạm tội: có nghĩa vụ chấp hành những biện pháp cưỡng chế được quy định trong chế tài
của quy phạm pháp luật hình sự nhà nước áp dụng đối với họ, đồng thời người đó quyền yêu
cầu nhà nước tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Sự kiện pháp lý phát sinh: khi người phạm tội thực hiện tội phạm.
c. Phương pháp điều chỉnh:
Phương pháp điều chỉnh pháp luật là phương thức, cách thức tác động của pháp luật đến các quan hệ
xã hội.
Phương pháp điều chỉnh của mỗi ngành luật được xác định bởi đặc trưng của đối tượng điều chỉnh
của ngành luật đó.
Do đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự đặc trưng thể hiện chỗ đó quan hệ phát sinh giữa
Nhà nước và người phạm tội do có việc thực hiện tội phạm, nên phương pháp điều chỉnh của nó cũng
có đặc trưng, đó là phương pháp quyền uy.
Phương pháp quyền uy là phương pháp sử dụng quyền lực Nhà nước để điều chỉnh quan hệ pháp luật
hình sự - quan hệ giữa Nhà nước và người phạm tội.
Nội dung của phương pháp quyền uy là: Nhà nước quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế được
luật hình sự quy định theo một trật tự nhất định đối với người phạm tội không bị cản trở hay phụ
thuộc vào ý chí hành động của nhhân hay tổ chức nào. Người phạm tội phải chấp hành đầy đủ
những biện pháp Nhà nước đã áp dụng đối với họ, trách nhiệm của ngươì phạm tội về tội phạm
họ thực hiện trách nhiệm trước n nước. Trách nhiệm đó trách nhiệm cá nhân, do chính
người phạm tội gánh chịu một cách trực tiếp, chứ không thể chuyển hay uthác cho một người nào
khác.
d. Nhiệm vụ của Luật hình sự:
Bộ luật hình sự nhiệm vụ bảo v chế độ hội chủ nghĩa, quyền m chủ của nhân dân, bảo vệ
quyền bình đẳng giữa đồngo các dân tộc, bảo vệ lợi ích của nnước, quyền lợi ích hợp pháp
của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội; đồng
thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.
1
luật hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật hình sự - Người đăng: Viết Hướng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
luật hình sự 9 10 23