Ktl-icon-tai-lieu

luật hình sự

Được đăng lên bởi Mai Hoang
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1337 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Nhận định Hình sự HP1

1. Đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự là tất cả các quan hệ XH phát
sinh khi có 1 tội phạm được thực hiện.
SAI. Vì đối tượng điều chỉnh của luật hình sự Việt nam là quan hệ xã hội
phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện tội phạm.
2. Đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự là những QHXH được Luật HS
bảo
vệ
?
Sai. Vì đối tượng điều chỉnh của Luật HS là quan hệ PL hình sự, là quan hệ
xã hội phát sinh khi có 1 sự kiện pháp lý xảy ra mà sự ki ện đó được k ết lu ận
là 1 tội phạm thì sẽ làm xuất hiện 1 quan hệ đặc biệt giữa nhà nước và người
thực hiện hành vi phạm tội.
3. Luật hình sự chỉ có nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa và chống t ội
phạm ?
SAI. Vì căn cứ theo điều 1 BLHS quy định nhiệm vụ bảo vệ chế độ XHCN,
quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các
dân tộc, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân,
tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật XHCN, chống mọi hành vi phạm tội; đồng
thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và
chống tội phạm.
4. Bãi nại của người bị hại là căn cứ pháp lý có giá trị b ắt bu ộc làm ch ấm
dứt quan hệ pháp luật hình sự.
Sai. Vì về nguyên tắc việc bãi nại không là căn cứ để đình chỉ quan hệ PLHS
vì mục đích của luật HS là trừng trị người phạm tội. Việc bãi nại chỉ có ý
nghĩa là giảm nhẹ hình phạt của người phạm tội ở trong 1 số trường hợp.
Sai. Vì việc bãi nại của người bị hại chỉ có giá trị dân sự. BLHS có đối tượng
điều chỉnh là những quan hệ phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội khi
người này thực hiện tội phạm.Việc bãi nại của người bị hại không là căn cứ
pháp lý có giá trị bắt buộc làm chấm dứt quan hệ pháp luật hình sự.
5. Một tội phạm chỉ được coi là thực hiện tại VN nếu tội phạm đó bắt đầu
và kết thúc trên lãnh thổ VN.
Sai. Vì tội phạm được coi là thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam khi tội phạm ấy
có một trong những giai đoạn thực hiện tội phạm được thực hiện trên lãnh
thổ Việt Nam. Có các dạng sau:

- Thực hiện trọn vẹn hành vi phạm tội trên lãnh thổ VN.
- Bắt đầu tại VN và kết thúc ngoài VN hoặc ngược lại.
- Không bắt đầu tại VN nhưng có giai đoạn thực hiện tại VN và k ết thúc
không phải tại VN hoặc ngược lại.
6. Phần quy định trong pháp luật hình sự tại Khoản 2 Điều 93 BLHS-1999
là loại quy định viện dẫn ?
ĐÚNG. Vì khoản 2 Điều 93 BLHS “ Phạm tội không thuộc các trường hợp quy
định tại khoản 1 điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm” là
loại quy định viện dẫn. Là quy định nêu ra tội phạm...
Nh n nh Hình s HP1 đị
1. i t ng i u ch nh c a Lu t hình s t t c các quan h XH phátĐ ượ đ
sinh khi có 1 t i ph m c th c hi n. đượ
SAI. i t ng i u ch nh c a lu t hình s Vi t nam quan h h iđ ượ đ
phát sinh gi a nhà n c và ng i ph m t i khi ng i này th c hi n t i ph m. ướ ườ ườ
2. i t ng i u ch nh c a Lu t hình s nh ng QHXH c Lu t HSĐ ượ đ đư
b o v ?
Sai. i t ng i u ch nh c a Lu t HS quan h PL hình s , quan hđ ượ đ
h i phát sinh khi 1 s ki n pháp x y ra s ki n ó c k t lu n đ đượ ế
là 1 t i ph m thì s làm xu t hi n 1 quan h c bi t gi a nhà n c và ng i ệ đặ ướ ườ
th c hi n hành vi ph m t i.
3. Lu t hình s ch nhi m v u tranh phòng ng a và ch ng t i đấ
ph m ?
SAI. c n c theo i u 1 BLHS quy nh nhi m v b o v ch XHCN,ă đ đị ế độ
quy n làm ch c a nhân dân, b o v quy n bình ng gi a ng bào các đẳ đồ
dân t c, b o v l i ích c a nhà n c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, ư
t ch c, b o v tr t t pháp lu t XHCN, ch ng m i hành vi ph m t i; ng đồ
th i giáo d c m i ng i ý th c tuân theo pháp lu t, u tranh phòng ng a ườ đ
ch ng t i ph m.
4. Bãi n i c a ng i b h i là c n c pháp lý có giá tr b t bu c làm ch m ườ ă
d t quan h pháp lu t hình s .
Sai. Vì v nguyên t c vi c bãi n i không là c n c ình ch quan h PLHS ă để đ
m c ích c a lu t HS tr ng tr ng i ph m t i. Vi c bãi n i ch ý đ ư
ngh a là gi m nh hình ph t c a ng i ph m t i trong 1 s tr ng h p.ĩ ườ ườ
Sai. vi c bãi n i c a ng i b h i ch giá tr dân s . BLHS i t ng ườ đố ượ
i u ch nh nh ng quan h phát sinh gi a nhà n c ng i ph m t i khiđ ướ ườ
ng i này th c hi n t i ph m.Vi c bãi n i c a ng i b h i không c n cườ ườ ă
pháp lý có giá tr b t bu c làm ch m d t quan h pháp lu t hình s .
5. M t t i ph m ch c coi là th c hi n t i VN n u t i ph m ó b t u đượ ế đ đầ
và k t thúc trên lãnh th VN.ế
Sai. Vì t i ph m c coi là th c hi n trên lãnh th Vi t đượ Nam khi t i ph m y
m t trong nh ng giai o n th c hi n t i ph m c th c hi n trên lãnh đ đượ
th Vi t Nam. Có các d ng sau:
luật hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật hình sự - Người đăng: Mai Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
luật hình sự 9 10 190